نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم به همراه پاسخ تشریحی (خرداد 98)

در این مطلب آرشیو کاملی از نمونه سوالات امتحانی درس آموزش قرآن نهم در دو نوبت (دی ماه و خرداد ماه) به همراه پاسخنامه تشریحی ، در دسترس شما دانش آموزان نهمی قرار گرفته است .

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه نهم مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحان آموزش قرآن نهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات آموزش قرآن نهم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

در صورتی هم که به آرشیو کامل سوالهای نهم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی نهم مراجعه کنید .

دانلود نمونه سوالات امتحان آموزش قرآن نهم نوبت اول(دی ماه) با پاسخ تشریحی

در این بخش نمونه سوالات امتحان آموزش قرآن نهم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی جهت دانلود آماده شده است .

امتحانات دی ماه آموزش قرآن نهم متوسطه
نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی قرآن نهم با جواب تشریحی ( نمونه دو )
نمونه سوال امتحانی قرآن نهم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه سوم )

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات آموزش قرآن نهم نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این بخش نمونه سوالات آموزش قرآن نهم نوبت دوم (خرداد 98) به همراه پاسخ نامه تشریحی جهت دانلود شما عزیزان آماده شده است .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :


بااستفاده از کلمات داده شده ترجمه ی هرکلمه را مقابل ان بنویسید

(فراموش کردند – کافی است – کارو تلاش – تمام شد – نیست – می آید )

قضیت               نسوا                             یاتی                                       سبح


ترجمه ی ترکیب های قرآنی زیر را کامل کنید

وصدواعن سبیل الله               و ............................از .................... خدا

ذلک الفوزالعظیم                آن ...............................بزرگی است

کلاسیعلمون                      ...................................خواهند دانست

ترکیب های زیر را ترجمه کنید

یسرنا القرآن

ارسلنا رسلنا

قم اللیل 

هوحسبهبخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :


سوال 2- معنای کلمات زیر را مشخص کنید

فاسق :   الف)فرمانروا            ب)نافرمان               ج)موفقیت           د)تاریکی

سعیر :  الف)سعادتمند             ب)آسانی                 ج)دوزخ                 د)شنوا

معاش : الف)کسب وکار           ب)ازآنچه               ج)زندگی می کند      د)گونه ها


سوال 3- ترجمه ترکیب های زیر را بنویسید

اذانودی للصلاه :

بعدعسریسرا

شرع لکم


سوال 4- صحیح وغلط بودن ترجمه عبارات قرانی زییر را با علامت x مشخص کنید

وفی انفسکم  ودرخود آنها      

ورتل القرآن  وقرآن را آرام وبا دقت بخوان


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :

   

ب) با توجه به ترجمه هرعبارت کلمات  زیر ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ

سطحت – سباتا – انتشروا – فطر – عدن

ومساکن طیبه فی جنات ................ وخانه های پاک دربهشت های جاودان

وجعلنا نومکم ........................ وخوابتان را آسایش وآرامش قرار دادیم

والی الارض الصواه ف .............فی الارض .پس وقتی که نماز تمام شد درزمین پراکنده شوید

سوال 2- معنای هریک از کلمات را ازجمله های مربوط بیابید ومقابل آن بنویسید

وهرکس تقوا داشته باشد خداوند راه نجات برایش قرار می دهد .

الف)یتق : .......        ب)یجعل : ............ ج) مخرج :

وقتی که برای نماز روزجمعه نداداده است .

الف)اذا:               ب)نودی :                      ج)للصلوه :بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :


سوال 2- ترجمة درست عبارت های زير را با علامت ضربدر مشخّص کنید :

1)سواء محیاهم .مماتهم

  الف) يکسان است مرگشان و زندگیشان                          ب) مساوی است زندگیشان و مرگشان

سوال 3- با استفاده از کلمات داده شده ، ترجمة کلمه های قرآني را در جای مناسب بنويسید : ( دو كلمه اضافه است )

وارد شد به ـ پيامبران ـ دوزخ ـ سنگين ـ رستگار می شوید ـ از چه ـ شتر ـ جایگاه  

تفلحون :                سعیر:                دخل :

ثقیل :                    عم :                 ابل:


سوال 4- معنای ترکیب ها و عبارت های قرآني زير را بنويسید

1)یغفرلکم ذنوبکم :: ............................... برايتان .................................. شما را . َ

2)من حیث لایجتسب : از.............................................................................

3)ولاتزدالظلمین الا تبارا: و ........................... به ستمگران جز...........................

4)سنکتب ماقالوا:...........................آنچه .....................................................بخشی ار مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) :


سوال 2- ترجمة لغت فائز کدام گزينه است ؟                           

  الف) رستگار           ب) منحرف     ج)پدید آورنده                      د)نافرمان

سوال 3- با استفاده از کلمات داده شده ، ترجمة کلمه های قرآني را در جای مناسب بنويسید

 آفریننده ـ یاد كن ـ هشدار ده ـ خلق شد ـ آسایش و آرامش ـ هركجا ـ گمان كرد ـ می شنيدیم

حیث                       کنانسمع                           انذر

اذکر                         سبات                           خلقت


سوال 4- معنای ترکیب ها و عبارت های قرآني زير را بنويسید

ارسلنا رسلنا : ........................................... خودمان را

فانتشروا فی الارض : پس ........................... در ........................

فاتخذوکیلا : پس ..................................... او را .............................

افلاینظرون : پس .............................................................


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) :

   

سوال 2- ترجمه لغت سعیر کدام گزینه است ؟

الف-سعادتمند        ب-آسانی

ج-دوزخ             د-شنوا


سوال 3- ترجمه کلمه بیع کدام گزینه است ؟

الف-رفت وآمد                    ب-خرید وفروش

ج- بیعت                          د-زندگی


سوال 4-ترجمه درست عبارت های زیر را با علامت ضربدرمشخص کنید

1)لعلکم ترحمون:               الف- تامورد رحمت قرارگیرید              ب-تامورد رحمت قرار گرفتید

2)ان الله خبیر بما تعلمون:    الف-قطعا خداوند به آنچه انجام می دهید تواناست

                                  ب-قطعا خداوند به آنچه انجام می دهید اگاه استبخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :


سوال 2- بااستفاده از کلمات داده شده ترجمه لغات قرآنی را در جای مناسب بنویسد

مطالب مرتبط

هلاکت – پیامبران – نیکوکار – اندیشه ودرک می کنیم –می دانستید- بگیر – فردا – جایگاه امن

رسل :                        غد:                            کنتم تعلمون :

نعقل :                        تبار:                          اتخذ:

سوال 3- معنای ترکیب وعبارت های قرآنی زیر را بنویسید

1)فوزاعظیما

2)فاصلحوا

3)واذکروالله کثیرا: وخدارا

4)ومن یتق الله :.......................................

5)قولا ثقیلا :..........................................

6)من الجنه والناس : از.................... و.........................

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) :


سوال 2- ترجمه لغت وصینا کدام گزینه است ؟

الف)مقرر می کنیم                             ب)الهام نمودیم

ج)سفارش کردیم                               د)تشریع کردیم


سوال 3- ترجمه کلمه اتبعو کدام گزینه است ؟

الف)پیروی کردند                                ب)تبعیت کنید

ج)اطاعت کنید                                     د)گمراه کردند


سوال 4- با استفاده از کلمات داده شده ترجمه لغات قرآنی را درجای مناسب بنویسید

بگیر – دست ها – برخیز – آسایش  وآرامش – برخیر – قرارداد- گناهان – فراموش کردند – هرجا

نسوا :                      ذنوب :                      حیث:

ایدی :                     قم :                          سبات :

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم ) :


سوال 2-ترجمه لغت حدید کدام گزینه است ؟

الف)رسالت                       ب)هدایت

ج)دشمن                           د)آهن

سوال 3- ترجمه کلمه عدن کدام گزینه است ؟

الف)گونه                          ب)گمان

ج)جاودان                        د)سرزمین


سوال 4- معنای ترکیب ها وعبارت های قرآنی زیر را بنویسید

1)اولئک هم الفاسقون :................. همان ............................

2-یغفرلکم ذنوبکم :.....................برایتان .........................

3)افلاینظرون :پس .....................................................

4)وما بنها: وکسی که ..................................................

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم ) :


سوال 2- ترجمه صحیح هرعبارت قرآنی زیر را مشخص کنید

الف) تومنون بالله ورسوله :

1)ایمان آوردند به خدا وپیامبر                       2)ایمان می آورید به خدا وپیامبرش

ب)کلا سیلمون:

1)هرگز انجام می دهید                                  2)هرگز چنین نیست خواهند دانست .


سوال 3- ترجمه صحیح کلمات «مهاد – خلقت »به ترتیب کدام است ؟

ا)گسترانید – افریننده                                        2)محل آرامش واستراحت – خلق شد

3)خانه ها – خلق می کند                                   4)محل آرامش واستراحت – خلق شدند


سوال 4- با توجه به عباراتی قرآنی «انما المومنون اخوه فاصلحوبین اخویکم » ترجمه کدام گزینه صحیح است ؟

1)قطعا خواهران وبرادران ایمانی بینشان صلح برقرار است .

2)مومنان برادرن یکدیگرندپس بین برادرانتان دوستی قرار دهید .

3)فقط مومنان برادران یکدیگرند پس اصلاح کنید بین برادرانتان را .

4)قطعا مسلمانان برادریکدیگرند پس بین خودشان به درستی حکم می کنند .


نمونه سوالات آموزش قرآن نهم نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )
نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )
نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )
نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )
نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )
نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )
نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )

در صورتی هم که به آرشیو نمونه سوالات آموزش قرآن نهم به صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم نیاز داشتید میتوانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم مراجعه کنید .

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی