نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم ( نمونه هشتم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم ( خرداد ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند.

بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم (خرداد ماه)

1-عددهای صحیح و گویا

1)  تنها عدد گویایی که معکوس ندارد عدد صفر است.

درست  نادرست

2) در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

1=-----* (1/2-)

3) حاصل عبارت روبرو را بدست آورید. (راه حل نوشته شود)

2-عددهای اول

1) عدد 21 عددی اول است .

درست  نادرست

2) یک عدد مرکب دو رقمی بنویسید که نسبت به عدد 20 اول باشد. ------

3) درپیدا کردن اعداد اول کمتر از 100 به روش غربال:

الف)آخرین عددی که مضرب هایش خط می خورد چیست؟ ---------

ب) اولین عدد مرکبی که خط می خورد چیست؟ -------------

3-چندضلعی ها

1) دو خط عمود بر یک خط --------- هستند. (عمود ، موازی)

2) در کدام یک از چهار ضلعی های زیر قطر ها باهم مساوی نیستند؟

الف) مستطیل

ب) متوازی الاضلاع

پ) مربع

ت) ذوزنقه متساوی الساقین

3) نتیجه اثبات زیر را کامل کنید.

نتیجه : در هر مثلث اندازه هر زاویه ی ------------ برابر با مجموع دو زاویه ی ---------غیر مجاور آن است.

4) در شکل یک پنج ضلعی منتظم داریم .اندازه زاویه ی x چند درجه است؟ (راه حل نوشته شود)

4-جبر و معادله

1) حاصل ضرب یک عدد زوج دریک عدد فرد، عددی زوج است .

درست  نادرست

2)  محاسبه کدام عبارت زیر درست است ؟

مطالب مرتبط

الف) x+x=x2

ب) x*x=2x

پ) x2+x2=2x4

ت) x2+x2=x4

3) جای خالی را طوری پر کنید که تساوی روبرو درست باشد.

( ---- -ab-6a=----(b

4) جمله «نصف عددی را با خودش جمع کنیم حاصل منفی هیجده می شود»به صورت معادله جبری بنویسید . (لازم نیست حل کنید)

5-بردار و مختصات

1) بردار [a=[0 +5 موازی محور عرض ها است .

درست نادرست

2) با توجه به شکل مقابل یک جمع برداری بنویسید.

4) اگر y=2x  و x=3i-j  مختصات بردارهای x , y . را بنویسید.

(i , j بردار های واحد مختصات هستند)

6-مثلث

1) رابطه فیثاغورس برای همه ی مثلث ها درست است.

درست نادرست

2) کدام گزینه از حالت های هم نهشتی دو مثلث نیست؟

الف) ز ض ز 

ب) ز ز ز

ج) ض ض ض

د) ض ز ض

3) مقدار x را در شکل زیر بدست آورید.

4) الف) دو مثلث زیر با چه تبدیلی هم نهشت هستند؟ ---------

ب) مقادیر x , y, z را تعیین کنید.

5) الف) نقطه o مرکز مشترک دو دایره است . فقط حالت هم نهشتی دو مثلث را بنویسید.(---------)

ب) با توجه به شکل تساوی اجزای متناظر را کامل کنید.

7-توان و جذر

1) تساوی 52*52=2(53) برقرار است .

درست نادرست

2) دوعدد طبیعی بین بین5  √ و20  √ بنویسید. ------- و --------

3) عدد 10√+1- را روی محور نشان دهید .

4) حاصل را به صورت یک عدد تواندار بنویسید.

1) 53*210*57

2) 37+37+37

3) جذر تقریبی عدد 45 را تا یک رقم اعشار بنویسید. (رسم جدول نیاز نیست)

6) عدد 50√ را به صورت ضرب یک عدد طبیعی در یک عدد رادیکالی بنویسید.

8-آمار و احتمال

1) در پرتاب یک سکه و یک تاس کل حالات ممکن --------- حالت است.

2) در یک خانواده سه فرزندی ، احتمال این که هر سه فرزند پسر باشند. چند است؟

3) میانگین نمرات امیر در سه درس ریاضی،علوم وزبان 18 است . اگر نمرات ریاضی و علوم او 16 و 20 باشد . نمره درس زبان امیر چند است؟

4) جدول زیر را کامل کنید.

5)در کیسه ای مهره های سفید و سبز است.اگر احتمال بیرون آمدن مهره سبز 4/9 باشد.

الف) احتمال اینکه مهره سفید بیرون بیاید چقدر است.

ب ) اگر تعداد مهره های سفید 25 عدد باشند تعداد کل مهره ها را حساب کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.15 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

م محمد
18 اسفند 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی