دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم + پاسخنامه تشریحی

در این مطلب مجموعه‌ نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم (خردادماه) همراه با پاسخ تشریحی برای دانلود جمع‌آوری شده است.

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم

در این مطلب برای شما عزیزان مجموعه کاملی از نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخنامه تشریحی (خرداد98) را گردآوری کرده‌ایم که می‌توانید به صورت کاملا رایگان از همکلاسی دریافت نمایید.  قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم  می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید، همچنین برای بررسی کیفیت صفحه دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. خوشحال خواهیم شد اگر نظارت خود را در خصوص کیفیت سوالات با ما در میان بگذارید.

 برای دانلود  نمونه سوالات علوم هشتم نوبت اول و نوبت دوم به صورت هم‌زمان و با جواب تشریحی می‌توانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید.

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه اول):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب1

.در هر مورد گزینه ی صحیح را علامت بزنید

اگر فرضیه این باشد:" سرما موجب رویش موی سیاه در خرگوش هیمالیا می شود"کدام نتیجه گیری صحیح است؟

.الف- سرما ژن های بروز رنگ در خرگوش هیمالیا را تغییر داده است

.ب- فرزندان آن خرگوش نیز صاحب موی سیاه خواهند شد

.ج- در همه ی انواع خرگوش ها با سرما می توان موی سیاه ایجاد کرد

د-عامل محیطی منجر به تغییر جدید در خرگوش هیمالیا شده است

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.71 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه دوم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب2

.گزینه صحیح را انتخاب کنید

.الف) به مخلوط ناهمگن جامد در مایع (سوسپاسیون- امولسیون) می گویند

.ب) براي جداسازي اجزاي خون از یکدیگر از دستگاه (دکانتور- سانتریفیوژ) استفاده می کنند

در واکنش سوختن حبه قند نقش خاك چیست؟ توضیح دهید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.75 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه سوم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب3

وقتی باریکه نورازمحیطی رقیق وارد محیطی غلیظ شود چگونه شکسته می شود؟

دوروش برای افزایش خاصیت مغناطیسی یک آهنربای الکتریکی راچگونه می توانیم ایجاد کنیم ؟

معادله نوشتاری راکامل کنید 

..........+نمک <-----آب ------ ...........+جوش سیرین 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.84 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم (نمونه چهارم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب4

عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید .

.نیمکره ی چپ فعالیت های نیمه ی راست بدن راواپایش می کند 

.مفصل بین استخوان های جمجمه کاملا ثابت بوده واصلا حرکت ندارند

.کامه ی ماده ونر معوملا تاکهنسالی سن زیاد دربدن جنس نر وماده تولید می شوند

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.43 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه پنجم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب5

-با توجه به شكل مقابل نام هر يك از موارد الف و ب را مشخص كنيد.  

الف)......................................

ب) .......................................

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.88 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم(نمونه ششم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب6

صحيح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنيد

-هر چه طول مقاومت بیشتر شود اندازه آن مقاومت بیشتر می شود.

بدیل یک آهن به آهنربا از طریق تماس را القای مغناطیسی می گویند.

-هنگامی که زمین بین ماه و خورشید قرار میگیرد، خورشید گرفتگی روی میدهد

 -آیینه های محدب پرتو هایی که به صورت موازی به آنها می تابد را به صورت همگرا بازتاب می دهند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.76 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم (نمونه هفتم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جواب7

مطالب مرتبط

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف -بخشی از (DNA )که عامل تعیین کننده صفات است ،چه نام دارد ؟

ب-اندام تولید مثلی گیاهان گلدار (نهاندانگان)چه نام دارد ؟

ج - از روش های باردار کردن ابرها دو مورد را بنویسید ؟

د -نازک ترین باریکه نوری را که بتوان تصور کرد چه نام دارد؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.39 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم (نمونه هشتم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم  8

به سوالات زیر به صورت کوتاه پاسخ دهید.

A) کدام یک از منابع نور (ستاره- خورشید) تشکیل سایه و نیم سایه می‌دهند؟ چرا؟

B) کدام یک از موارد (نمک-نفت) کانی نمی باشد؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.6 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم(نمونه نهم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم 9

 ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
 ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي  ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد دﯾﺎﺑﺖ ( ﻣﺮض ﻗﻨﺪ ) در او ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﺪام ﻏﺪه اﯾﻦ ﺷﺨﺺ  دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ؟ ﺷﺪه اﺳﺖ  
ﭘﺰﺷﮏ ﭼﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن او ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم(نمونه دهم):

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم 10

ج) جمله های صحیح را با حرف(ص)و جمله های غلط را با حرف (غ) مشخص کنید.
1 )نوترون و پروتون، بارهای الکتریکی برابر ولی متضاد یکدیگر دارند.
2). قطب N و S آهنربای الکتریکی، به جهت جریان الکتریکی بستگی دارند.
3 )هالیت، تالک و ژیپس، بهترتیب در تهیه پودر بچه، نمک خوراکی و گچ به کار می روند.
4 ) انسولین موجب کاهش میزان قند خون و گلوکاگون، موجب افزایش میزان قند خون می شود.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی (نمونه اول)
نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی (نمونه دوم)

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی