دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این مجموعه از نمونه سوالات ، برای شما دانش آموزان کلاس هشتم نمونه سوالات علوم نوبت دوم جمع آوری شده است .

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم

در این مطلب برای شما عزیزان مجموعه کاملی از نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ نامه تشریحی (خرداد 98) را گردآوری کرده ایم که میتوانید به رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات علوم هشتم (نوبت اول و نوبت دوم به صورت همزمان) به همراه پاسخ تشریحی میتوانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید .

و همچنین در صورت تمایل به مشاهده نمونه سوالات مربوط به تمامی دروس سال هشتم به صفحه دانلود نمونه سوالات هشتم مراجعه کنید .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :

سوال1- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

1- عقب ترین بخش مغز ............... است که وظیفه .................. را برعهده دارد.

2- ............... طنابی از جنس بافت پیوندی است که دوسر استخوان را به هم متصل میکند.

3- هورمون انسولین که از غده ................ ترشح میشود سبب ................ (کاهش-افزایش) قند خون میشود.

- ماده ژنتیکی هسته سلول در مرحله قبل از تقسیم (استراحت) به شکل کلافی از نخ در هم پیچیده شده است که ................ نامیده میشود.

5- رشد و ترمیم بافت های آسیب دیده بدن از طریق انجام تقسیم ............... (میوز- میتوز) صورت می گیرد.

6- جنین انسان از طریق ............ مواد مورد نیاز را از بدن مادر خود تامین میکند.


سوال2- گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1- اگر درمحل ادرار فردی مورچه ها جمع شوند. به نظر شما احتمال اختلال در فعالیت کدام غده بیشتر است؟

الف.غده تیروئید         ب.غده پانکراس          ج.غده فوق کلیه         د.هیچکدام

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :

سوال1- جاهای خالی

1- هورمون های غده تیروئید در کودکی باعث ................... می شوند.

2- نخستین آنتی بیوتیک (پنی سیلین) بوسیله ................... کشف شد.

3- عامل تعیین کننده صفات ................... نام دارد.

4- DNA درون هسته به همراه یکسری پروتئین خاص را ................... می نامند.


سوال2- صحیح و غلط

5- قند خون در اثر انسولین به صورت واحدهای گلوکز (حاصل تجزیه گلیکوژن) از سلول های کبد آزاد می شود.

6- بروز صفات ثانویه در حیوانات مستقیما تحت امر DNA شکل می گیرد.

7- مهمترین ماکروملکول (درشت ملکول) موجود در سلول پروتئین است.

8- هر چه تعداد کروموزوم بیشتر باشد، موجود زنده پیچیده تر خواهد بود.


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :

سوال1- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

1- به دندریت ها و آکسون های بلند ........... گفته می شود.

2- به مجموع استخوان ها، غضروف ها و اتصالات آن ها در بدن ........... می گویند.

3- در تقسیم ....... از یک سلول، چهار سلول به وجود می آید.

4- در گیاهان گل دار، دانه ی گرده درون ........... تشکیل می شود.


سوال2- عبارت های درست را با (د) و عبارت های نادرست را با (ن) مشخص کنید:

5- بصل النخاع بخشی از ساقه ی مغز است.

6- گیرنده های شنوائی در بخش حلزونی گوش درونی قرار دارند.

7- کروموزوم ها رشته هایی درون سیتوپلاسم سلول های انسان هستند.

8- به ترکیب شدن سلول های جنسی نر و ماده، لقاح گفته می شود.


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :

سوال 1- درستی ونادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید

الف)برای حفاظت ساختمان های بلند ازخطر اصابت آذرخش ازوسیله ای به نام برق گیر استفاده می شود

ب)هورمون های غده پاراتیروئید برای افزایش میزان کلسیم خون برکبد تاثیر نمی گذارند

پ)بارهای الکتریکی را می توان ازهم جدا کرد ولی قطب های مغناطیسی را نمی توان از هم جدا کرد .

ت)بارتاب نور ازسطح چوب به صورت منظم است .


سوال 2- جاهای خالی را با کلمه های مناسب پرکنید .

الف)تصاویر حقیقی دراینه ها همیشه ........هستند

ب)دنا درون هسته همراه باپروتئین ها رشته هایی به نام ...............را می سازند

پ)بم شدن صدا درمردان ناشی ازترشح هورمون .........است

ت)درمداراول ودوم به ترتیب حداکثر .............و.................الکترون جای می گیرد .بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) :

سوال 1- جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید

حداکثر تعداد هشت الکترون درمدار .............یک اتم جای میگیرد

ذخایر نفت گاز وزغال سنگ درسنگ های ......................تشکیل می شوند

دندان پزشکان برای دیدن لکه های دندان از آینه .............استفاده می کنند .

سوال 2- درست ونادرست بودن هریک از عبارت های زیررا تعیین کنید

تعلیقه نوعی مخلوط همگن است

آنزیم هاکاتالیز گرهای درون یاخته های بدن موجودات زنده اند .

رسوبات یخچالی گرد وبدن زاویه اند .

وجود اختلاف پتاسیل باعث شارش بارالکتریکی در مدار می شود .


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) :

سوال 1جاهای را با استفاده ا زکلمات مناسب پرکنید

افزایش – سنگ – دی اکسید – خاک –کانی

همه سنگ ها از اجتماع یک یا چند نوع ...........تشکیل شده اند

فرآورده های واکنش شیمیایی سوختن بخار آب .......وگرما ونور می باشند .

هرچه از سطح زمین به سمت داخل زمین برویم دما .........می یابد

حاصل عمل هوازدگی به وجود آمدن .......است

سوال 2-صحیح وغلط بودن هریک ا زعبارت های زیر را مشخص کنید

1-وقتی هسته ناپایدار برای رسیدن به پایداری متلاشی می شود شکافت هسته ای رخ داده است .

2-قارچ ها به روش دونیم شدن تولید مثل می کنند

3-اگر بصل النخاع فردی آسیب ببیند فرد هنگام راه رفتن تلوتلو می خورد .

4-ماگمابه دلیل داشتن گاز فراوان وحرارت زیاد نسبت به سنگ های اطراف سنگین تر است وبه سمت بالا حرکت می کند .


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :

سوال 1- جاهای خالی را بااستفاده از کلمات مناسب پرکنید

1-فعالیت هیپوفیز تحت نظارت ........است

2-از 46کروموزوم د رانسان دوکروموزوم جنسی اند که ..........انسان را تعیین می کند .

3-اگر یک اهن ربای تیغه  ای را با اره به دوقسمت تقسیم کنیم در محل برش قطب های .........در کنار هم قرار می گیرند .

4-نتیجه فرایند هورمون های غده تیروئید تولید وذخیره ..........در سلول های بدن است .


سوال 2- یه سوالت زیر پاسخ دهید .

1-چرا بارالکتریکی موجود در اجسام عایق در همان محل ایجاد شده می ماند وجابه جا نمی شود ؟

2-هورمون های تیروئید در کودکی ودر بزرگسالی چه وظیفه ای برعهده دارند ؟


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) :

سوال 1- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

بخش ساقه مانندی در زیر مخ است که مخ و..........را به نخاع وصل می کند .

انبساط وانفباض سنگ براثر تغییرات دمای شبانه روزی مهم ترین عامل هوازدگی در مناطق .........است .

در لقاح داخلی گامت ماده واسپرم ............بدن جانور ماده باهم ترکیب می شوند .

مطالب مرتبط

عوامل .........عواملی هستند که در خارج ا زپیکر جانداران قرار دارند .


سوال 2- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید

1-سولفات مس درآب حل می شود وبرای جدا کردنش ازآب می توان از کاغذ صافی استفاده کرد

2-ضربه زدن به آهن ربا قدرت مغناطیسی آن را افزایش می دهد

3-کلسیم دراستحکام استخوان ها ودندان ها وعملکرد صحیح اعصاب وماهیچه های بدن دخالت دارد .

4-درعدسی مقعر همواره تصویر کوچک تر مجازی ومستقیم می باشد .


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آموزش علوم نوبت دوم  ( نمونه نهم):

سوال1-) ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮد  ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
الف)ﭼﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن اﺳﺖ
ب)ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ و درك ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ اندام های حسی است
ج)ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪي ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ داردﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ

سوال 2-ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را  ﺑﻪ  ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ  ﻣﺮﺑﻮط در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ (ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ)  
محل اتصال استخوان ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ را  در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .  
طناب سفیدمحکمی که معمولا اﺳﺘﺨﻮان را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ُ             ( رباط-غضروف -زردپی -مفصل)


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم  ( نمونه دهم) :

سوال1-در دسته بندی مواد، سوسپانسیون، در کدام گروه قرار دارد؟
همگن   ناهمگن     محلول      ترکیب

سوال2- اگر هوای پاک را یک محلول گاز در گاز بدانیم، حالل آن کدام است؟
اکسیژن      هیدروژن      نیتروژن      آرگون

نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

دانش آموزان گرامی توجه داشته باشید که میتوانید به صورت جداگانه نسبت به دانلود نمونه سوالات علوم هشتم (نوبت اول و نوبت دوم) و نمونه سوالات هشتم (تمامی دروس) + پاسخنامه تشریحی هم اقدام کنید .

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی