لینک جامع

9 نمونه سوال روانشناسی یازدهم [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات روانشناسی یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

11 نمونه سوال دینی یازدهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات دین و زندگی یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

15 نمونه سوال جامعه شناسی یازدهم [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات جامعه شناسی یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

13 نمونه سوال جغرافیا یازدهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات جغرافیا یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

13 نمونه سوال تاریخ یازدهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات تاریخ یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

17 نمونه سوال عربی یازدهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات عربی یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

15 نمونه سوال علوم و فنون یازدهم [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات علوم و فنون یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

11 نمونه سوال فلسفه یازدهم [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات فلسفه یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

9 نمونه سوال ریاضی یازدهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی و آمار یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

نمونه سوال یازدهم انسانی

همکلاسی | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی تمامی دروس پایه یازدهم انسانی شامل درس های جامعه شناسی، روانشناسی، تاریخ، جغرافیا، ریاضی و آمار، فلسفه، عربی، دین و زندگی، علوم و فنون ادبی، فارسی و نگارش، زبان، انسان و محیط زیست

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی