یازدهم انسانی

امتحانات سال یازدهم رشته ی انسانی در دو نیسمال دی ماه و خرداد بصورت امتحان داخل مدارس برگزار می گردد. دانش آموزان سال یازدهم انسانی باید در هر دو نوبت دی و خرداد به طور به مطالعه امتحانات بپردازند و زمان کافی برای آمادگی در امتحانات را اختصاص دهند زیرا مطالعه دروسی که مورد سوال واقع می شوند بسیار مهم است. ازنکات مهم دیگری که باید ذکر شوند حل سوالات نمونه سوال امتحانی برای تسلط هر چه بیشتر می باشد. امتحانات سال یازدهم رشته ی انسانی شامل علوم و فنون ادبی ، جامعه شناسی ، منطق ، تاریخ ، جغرافیا ، عربی ، فلسفه ، عربی ، روان شناسی ، دین و زندگی ، انسان و محیط زیست و کارگاه کارآفرینی می باشد.