پنجم دبستان

امتحانات پنجم دبستان در دو نیم سال دی و خرداد برگزار میشود . امتحانات نوبت اول و نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی جهت سنجش میزان یادگیری دانش اموزان پایه پنجم ابتدایی می باشد . دروسی که در امتحان نوبت اول و دوم مورد سوال واقع میشود شامل ریاضی ، فارسی ، املا و انشا ، تاریخ و مدنی و جغرافیا ، مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمانی و علوم می باشد

امتحانات پنجم دبستان