ششم دبستان

امتحانات پایه ششم ابتدایی در دو نیمسال دی و خرداد برگزار می شود . امتحانات نوبت اول و دوم سال ششم دبستان جهت حک میزان یادگیری دانش اموزان پایه ششم ابتدایی می باشد . دروسی که در امتحان مورد سوال واقع میشود شامل ریاضی ، علوم ، فارسی ، املا و انشا ، مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمانی می باشد

امتحانات ششم دبستان