دوم دبستان

امتحانات نوبت اول و نوبت دوم پایه دوم ابتدایی شامل دروس فارسی و ریاضی و علوم می باشد که نمونه سوالات مربوط به دروس امتحانی در نوبت دی و خرداد در این بخش قرار گرفته است