لینک جامع

نمونه سوالات دوازدهم تجربی

خانم مهردوست | امتحانات
نمونه سوالات دوازدهم تجربی در درس های هویت اجتماعی، دینی، فیزیک، شیمی، فارسی و نگارش، زیست،سلامت وبهداشت ،ریاضی، زبان و عربی را در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به رایگان دانلود نمایید.

13 نمونه سوال فیزیک دوازدهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوال های امتحانات نهایی و شبه نهایی فیزیک دوازدهم تجربی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) و همچنین شهریور ماه را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

9 نمونه سوال سلامت و بهداشت دوازدهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوال های امتحانات نهایی و شبه نهایی سلامت و بهداشت دوازدهم (تجربی- ریاضی- انسانی) در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه -شهریورماه) همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

11 نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوال های امتحانات نهایی و شبه نهایی ریاضی دوازدهم تجربی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) و همچنین شهریور ماه را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

11 نمونه سوال زیست دوازدهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوال های امتحانات نهایی و شبه نهایی زیست دوازدهم تجربی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) و همچنین شهریور ماه را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

13 نمونه سوال شیمی دوازدهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوال های امتحانات نهایی و شبه نهایی شیمی دوازدهم (تجربی- ریاضی) در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) و همچنین شهریور ماه را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

11 نمونه سوال نگارش دوازدهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوال های انشا و نگارش دوازدهم تجربی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

10 نمونه سوال زبان دوازدهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوال های امتحانات نهایی و شبه نهایی زبان انگلیسی دوازدهم (تجربی- انسانی- ریاضی) در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) و همچنین شهریور ماه را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

11 نمونه سوال فارسی دوازدهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوال های امتحانات نهایی و شبه نهایی زبان و ادبیات فارسی دوازدهم (ریاضی - تجربی- انسانی) در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) و همچنین شهریور ماه را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

9 نمونه سوال عربی دوازدهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوال های امتحانات نهایی و شبه نهایی عربی دوازدهم (ریاضی - تجربی) در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) و همچنین شهریور ماه را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی