لینک جامع

5 نمونه سوال تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

11 نمونه سوال دینی دوازدهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

13 نمونه سوال عربی دوازدهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات عربی دوازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

11 نمونه سوال جغرافیا دوازدهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات جغرافیا دوازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

11 نمونه سوال تاریخ دوازدهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات تاریخ دوازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

11 نمونه سوال علوم و فنون دوازدهم [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات علوم و فنون دوازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

11 نمونه سوال ریاضی دوازدهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی و آمار دوازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

13 نمونه سوال جامعه شناسی دوازدهم [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات جامعه شناسی دوازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

9 نمونه سوال فلسفه دوازدهم [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات فلسفه دوازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

نمونه سوالات دوازدهم انسانی

خانم نادری | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی تمامی دروس پایه دوازدهم انسانی شامل درس های جامعه شناسی، فلسفه، دین و زندگی، عربی، تحلیل فرهنگی، ریاضی و آمار، تاریخ، جغرافیا، علوم و فنون، فارسی، نگارش، زبان، سلامت و بهداشت

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی