دهم تجربی

امتحانات سال دهم تجربی به صورت امتحانات داخلی در دو نوبت دی ماه و خرداد برگزار می شود و بصورت جبرانی در شهریور برگزار می گردد. به دانش آموزان سال دهم تجربی توصیه می شود از نمونه سوالات امتحانی دهم تجربی را قبل از امتحان استفاده نمایند. دروس عمومی امتحانات دهم تجربی شامل دین و زندگی ، عربی ، نگارش ، فارسی ، زبان ، جغرافیا ، سواد و تفکر رسانه ای و آمادگی دفاعی می باشد . دروس اختصاصی امتحانات دهم تجربی شامل زیست شناسی ، شیمی ، ریاضی و فیزیک می باشد. امتحانات داخلی سال دهم جهت سنجش دانش آموزان در در دو نیمسال برگزار می گردد.