مدارک لازم برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1402

در این مقاله تمامی مدارکی که برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1402ضروری است، برای راحتی شما جمع آوری شده است.

مداركی كه داوطلبان برای ثبت نام و شركت در آزمون ارشد 1402 به آن نيازمندند به شرح زیر ميباشد:


1-فايل عكس اسكن شده: داوطلب بايد يک قطعه عكس پرسنلی خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را برای ارسال از طريق برنامه ثبت نام اينترنتـی آماده نمايد.

مدارک لازم برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد99


- عكس 4×3 يا 4×6 كه در سال جاری گرفته شده باشد (عكس تمام رخ).

- تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.

- عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG و حداكثر حجم آن 70 كيلوبايت باشد.

- حاشيه های زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.

- اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر 400×300 و حداقل 300×200 پيكسل باشد.

- حتی الامكان عكس رنگی و دارای زمينه سفيد باشد.

داوطلبان گرامی: اطلاعات كارت اعتباری ،شماره پرونده وكدرهگيری رابه مدت يكسال حفظ نماييد.

تبصره 1 :اسكن عكس از روی كارت های شناسايی (كارت ملی، شناسنامه و ... ) قابل قبول نميباشد و داوطلبان لازم است بمنظور اسكن عكس، از اصـل عكـس مطابق توضيحات فوق استفاده نمايند.

تبصره 2 :عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.

تبصره 3 :در صورت ارسال عكس غيرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وی سلب ميگردد.

تذكر خيلی مهم: با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان كه اين موضوع اكثراً برای داوطلبـانی كـه خود و يا فرد وارد كننده اطلاعات در سيستم دقت لازم را ندارند، رخ داده است تأكيد ميگردد چنانچه ثبتنام شما توسط فرد ديگری انجام ميشـود،علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالی دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگری به جای عكس شما ارسال نگردد.

بديهی است در صورت ارسال عكس اشتباه، فرد به عنوان متخلف تلقی شده و با وی مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

2 -سريال ثبت نام: اين شماره سريال، شامل يك كد 12 رقمی با عنوان «سريال ثبتنام» ميباشد و منحصراً از طريق سايت اينترنتی سازمان سنجش و با اسـتفاده از كارتهای بانكی عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكی آنها فعال ميباشد، قابل خريداری است.

3 -سريال علاقمندی: اين شماره سريال شامل يک كد 10 رقمی با عنوان «سريال علاقمندی» ميباشد و منحصراً از طريق سايت اينترنتی سـازمان سـنجش و بـااستفاده از كارتهای بانكی عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكی آنها فعال ميباشد، قابل خريداری است.

4 -داوطلبان توجه داشته باشند اطلاعات سريال های ثبتنام و علاقمندی، شماره پرونده و كد رهگيری 16 رقمی خود را حتما تا اتمام كليه مراحل آزمون و حداقل بمدت يكسال نزد خود حفظ و نگهداری نمايند و از قراردادن اطلاعات آن در اختيار ساير افراد جدا خودداری نمايند. بديهی است در غير اين صورت تبعات آن متوجه داوطلب خواهد بود.

تذكر مهم: كليه داوطلبانی متقاضی شركت در رشته امتحانی اول و دوم و همچنين اعلام علاقمندی نيز ميباشند بايد سه شماره سريال اعتباری تهيه كرده باشند(يک «سريال ثبتنام» برای رشته امتحانی اول، يک «سريال ثبتنام» برای رشته امتحانی دوم و «سريال علاقمندی» برای شركت در گزينش رشته های تحصيلی دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالی غيرانتفاعی).

5 -آن دسته از داوطلبانی كه نابينا يا كم بينا، ناشنوا يا كم شنوا و يا معلول جسمی حركتی ميباشند، بايد با علامتگذاری در دايره های اين رديف وضـعيت خـود رامشخص نمايند.

وضعيت معلوليت اين افراد از سازمان بهزيستی استعلام خواهد شد و در صورت تأييد آن سازمان، بند معلوليت برای آنان اعمال خواهـد شـد.لذا داوطلبان معلولی كه در سازمان بهزيستی تشكيل پرونده نداده اند، ضرورت دارد با مراجعه به ادارات بهزيستی محل سكونت خود نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند.

بديهی است در صورت عدم تأييد معلوليت آنها توسط سازمان بهزيستی، خدمات و تسهيلات لازم به آنان ارائه نخواهد شد.

6 -اصل فرم تكميل شده معدل برای دانشجويان سال آخر دوره كارشناسی كه حداكثر تا تاريخ 31/6/1402 فارغ التحصيل خواهند شد. اين دسته از داوطلبان بايدپس از تاريخ 30/11/1402 فرم مخصوص مندرج در صفحه 43 دفترچه راهنما را تكميـل و فـرم تكميـل شـده را بـه تأييـد مؤسسـه آمـوزش عـالی محـل فارغ التحصيلی برسانند.

تبصره 1 -آن دسته از داوطلبانی كه حداكثر تا تاريخ 30/11/1402 و يا 31/6/1402 در دوره كارشناسی فارغ التحصيل ميشوند، دانشجوی سال آخـر محسـوب شده و در هنگام ثبتنام ميبايست ميانگين نمرات واحدهای گذرانده شده خود تا تاريخ 31/6/1402 را در فرم تقاضانامه ثبتنام وارد نمايند.

تبصره 2-آن دسته از داوطلبانی كه تا تاريخ 30/11/1402 فارغ التحصيل شده و موفق به اخذ گواهی فارغ التحصيلی ميشوند، مـيبايسـت معـدل منـدرج درگواهی فارغ التحصيلی خود را، در مرحله دريافت كارت شركت در آزمون (2/2/1402 لغايت 4/2/1402 ) در قسمت مربوط به ويرايش اطلاعات ثبتنـامی،درج نمايند.

تبصره 3-آن دسته از داوطلبانی كه تا تاريخ 31/6/1402 فارغ التحصيل ميشوند، ميبايست ميانگين نمرات واحدهای درسی گذرانـده شـده خـود تـا تـاريخ30/11/1402 در مرحله دريافت كارت شركت در آزمون (2/2/1402 لغايت 4/2/1402 ) در قسمت مربوط به ويرايش اطلاعات ثبتنامی، درج نمايند.

تبصره 4-فارغ التحصيلان دوره های كارشناسی نياز به تكميل فرم مخصوص معدل ندارند و ضرورت دارد كه منحصراً معدل اكتسابی را براساس معدل مندرج درگواهينامه فارغ التحصيلی بر مبنای 0 تا 20 و يا 0 تا 4 و حداكثر تا 2 رقم اعشار درج نمايند.

تذكرات مهم:

1-مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود.

2-مسئوليت صحت كليه مندرجات تكميل شده (مندرجات فرم تقاضانامه) به عهده داوطلب خواهد بود.

3-در مندرجات فرم تقاضانامه هيچ نوع تغييری بعدا نميتوان داد، بنابر اين داوطلب بايد در زمان تكميل اطلاعات تقاضانامه نهايت دقت را بكار گيرد.

4-داوطلبانی كه متقاضی شركت در 2 كدرشته امتحانی (كدرشته اصلي و شناور) ميباشند، ميبايست در يک نوبت ثبتنام و نسبت به تكميـل تقاضـانامه اقـدام نمايند و در پايان ثبتنام يک شماره پرونده 7 رقمی و يك كد رهگيری 16 رقمی دريافت خواهند نمود.

5-هر موقع مشخص شود كه داوطلب حقايق را كتمان نموده يا واجد يكی از شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه نميباشد، در هر مرحلهای از آزمون (ثبتنـام،شركت در آزمون، پذيرفته شدن، حين تحصيل در دانشگاه و ....) محروم خواهد شد.

6-داوطلبان در درج معدل خود نهايت دقت لازم را بعمل آورند. بديهی است در صورت مغايرت معدل اعلام شده با معدل واقعی داوطلـب، و در صـورت نداشـتن حدنصاب نمره قبولی با معدل واقعی، مطابق ضوابط قبولی اين دسته از داوطلبان «كان لم يكن» خواهد شد.

داوطلبان گرامی، در صورت وجود هرگونه سوال و مشکلی می توانید آن را بصورت رایگان در قسمت نظرات کاربران مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت و مطابق به آخرین اطلاعیه های منتشر شده سازمان سنجش کشور، صحیح ترین و جامع ترین پاسخ را در اختیار شما میگذارند.