شرایط موجود ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1402

در این مقاله تمام شرایط موجود برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1402برای شما داوطلبان گرامی جمع آوری کرده ایم.

شرايط عمومی و اختصاصی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 1402

شرايط عمومی:

الف) اعتقاد به اسلام يا يكی از اديان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.

ب) عدم احراز ملتزم نبودن نسبت بـه احكـام عملـی اسـلام (انجـام دادنواجبات و پرهيز كردن از محرمات).

تبصره: اقليتهای دينی (اديان رسمی) مندرج در قانون اساسی از اين شرط مستثنی هستند، به شرط آنكه متجاهر بـه نقـض احكام اسلامی نباشند.

ج) عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوری اسلامی ايران.

تبصره: در صورتي كه داوطلب سابقه عناد با نظام جمهوری اسلامي داشته، بايـدتغيير نظر او احراز شود.

د) نداشتن سابقه عضويت در ساواك و فراماسونری و اعقاب آنها.

ه) عدم احراز فساد اخلاقی.

و) عدم اشتهار به ارتكـاب اعمـال خـلافشئون شغلی و تحصيلی در طول تحصيل يا زمان اشتغال.

  شرايط اختصاصی:

الف) داشتن مدرك كارشناسی (ليسانس) يا كارشناسی ارشد (فوق ليسانس يا دكترای حرفه ای) يا اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع كارشناسـی كـه مـدرک مورد تأييد شورای عالی انقلاب فرهنگی يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشد.


تبصره 1 :بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره های تحصيلات تكميلی  مورخ 18/10/1395 ،دانشجويان در حـال تحصـيل درمقاطع دكتری و كارشناسی ارشد ناپيوسته (به استثنای پذيرفته شدگان دوره های روزانه آزمون كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1402 كه حق شـركت درآزمون سال 1402 را ندارند)، در صورت تمايل به ثبتنام و شركت در آزمون كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1402 در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه راهنما ميبايست تا پايان مهلت مقرر ثبتنام آزمون كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1402 ،از تحصيل انصراف قطعی حاصل نمايند.

بديهی است در صورتی كه دانشجويان شاغل به تحصيل (ورودی های سال 96 و قبل از آن) بدون انصراف از تحصيل در آزمون كارشناسی ارشد ناپيوسـته سال 1402 شركت نموده و در رديف پذيرفته شدگان نهايی قرار گيرند، قبولی آنها باطل شده و هيچ اقدام ديگری ميسر نخواهد بود.

لازم به توضـيح اسـت مهلت انصراف برای دانشجويان شاغل به تحصيل، تا پايان تاريخ ثبتنام ميباشد.

تبصره 2 :فارغ التحصيلان و دانشجويان رشته های گروه پزشكی متقاضی شركت در اين آزمون، قبل از اقدام به ثبتنام بايد توجه داشته باشند كه از لحـاظ طـرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، وضعيت خود را مشخص و از نظر وزارت مذكور منعی برای ثبـتنـام و شـركت در آزمـون و درصورت قبولی برای ادامه تحصيل نداشته باشند.

در غير اين صورت عواقب مترتب بر آن به عهده شخص متقاضی خواهد بود.

تبصره 3 :فارغ التحصيلان و دانشجويان رشته های دبيری بايد قبل از ثبتنام موافقت كتبی و بدون قيد و شرط وزارت آموزش و پرورش را مبنی بر ادامـه تحصـيل دريافت و آن را نزد خود نگه دارند تا به هنگام قبولی در دانشگاه ارائه نمايند.

بديهی است در صورت قبولی بايد مجددا به وزارت آموزش و پرورش تعهـدخدمت بسپارند.

تبصره 4 :دارندگان مدارك تحصيلی معادل ميبايست حائز شرايط «آيين نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمی در آزمونهـای ورودی مقـاطع بـالاتر»مصوبه جلسه 845 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری كه طی بخشنامه شـماره 77633/2 مـورخ 28/5/92 توسـط معاونـت آموزشی وزارت متبوع به كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابلاغ گرديده، باشند.

بديهی است آن عده از دارندگان مدارک معادل كه قبل از تـاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 3/9/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی (مبنی بر ممنوعيت برگزاری دوره های معادل) در دوره های معادل پذيرفتـه شده اند، در شمول اين مصوبه قرار ميگيرند.

 
تبصره 5 :براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 26/8/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طی سالهای 1377تا 1381 به دوره های مذكور راه يافته اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 28/5/1394 برای ادامه تحصيل در مقاطع رسمی بـالاتربرخوردار ميشوند.

تبصره 6 :ادامه تحصيل افرادی كه دارای مدارك استخدامی، داخلی و يا با عنوان «معادل» ميباشند، ضمن رعايت بخشنامه 77633/2 مورخ 28/5/92 ،منوط بـه تأييد دفتر آموزش عالی غيردولتی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ميباشد.

بديهی است صرفا تأييديه تحصيلی و يا قبولی در آزمـون جـامع دارنـدگان مدرك معادل، مجوز ثبتنام در دانشگاه نميباشد.

تبصره 7 :داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی بايد قبل از ثبتنام موافقت كتبی و بدون قيد و شرط محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل دريافت و آن را نزد خود نگه دارند.

ب) براساس مصوبه جلسه 334 مورخ 7/11/1375 شورای برنامه ريزی آموزش عالی به فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی معتبر خـارجی كـه بـهدليل كيفيت (اعتبار دانشگاه و محتوای درسی) به مدرك فارغ التحصيلی ارزشيابی شده آنان عنوان معادل تعلق گرفته است، اجازه داده ميشـود كـه در ايـن آزمون ثبتنام و شركت نمايند.

بديهی است در صورت پذيرفته شدن، چنانچه حداقل 80 درصد نمره حدنصاب گزينش آزاد در رشته امتحانی و در سهميه آزاد(غير از كدرشته محلهای بورسيه و هر نوع سهميه ديگر) را كسب نمايند، عنوان معادل از مدرك تحصيلی آنان حذف و مجاز به ادامه تحصيل خواهند بود.

ج) بر اساس مصوبه جلسه 368 مورخ 3/11/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مدارك تحصيلی صادر شده توسط مركز مديريت حوزه های علميه يا مركزمديريت حوزه علميه خراسان و يا اصفهان، فضلا و طلاب حوزه های علميه كه بر اساس مدرک صادر شده توسط مراكز فوق، دوره سطح 2 را گذرانده اند و يا تـا تاريخ 31/6/1402 فارغ التحصيل ميشوند، منحصراً ميتوانند در هر يك از كدرشته های امتحانی گروه علوم انسانی ثبتنام و در آزمون آن شركت نمايند و درصورت پذيرفته شدن مشروط به گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص گروه آموزشی ادامه تحصيل دهند.

بديهی است اين دسته از داوطلبان بايد تصوير مدرك فراغت از تحصيل خود را كه توسط مركز مديريت حوزه های علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و يا اصفهان صادر گرديده اسـت در اختيـار داشـته باشند.

د) بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره های تحصيلات تكميلی مورخ 18/10/1395 ،پذيرفته شدگان نهايی دوره های روزانـه در آزمون ورودی دوره های كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1402،حتی در صورت عدم ثبتنام و يا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبتنام و شركت درآزمون ورودی دوره های كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1402 نخواهند بود.

تبصره: پذيرفته شدگان نهايی رشته های تحصيلی دوره های شبانه، مجازی و پرديس خودگردان دانشگاه ها، دانشگاه پيام نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عـالی و غيردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون ورودی دوره های كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1402 در صورت عدم ثبتنام در رشته قبولی و ياانصراف قطعی تا پايان مهلت ثبتنام آزمون كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1402 با رعايت ساير شرايط و ضوابط مـيتواننـد در آزمـون ورودی دوره هـای ارشد ناپيوسته سال 1402 ثبتنام و شركت نمايند.

ه ) دانشجويان سال آخر و دانش آموختگان مقطع كارشناسی پيوسته يا ناپيوسته كه از تاريخ 31/6/1386 به بعد فارغ التحصيل شده اند، در صورتيكه معـدل آنـانكمتر از 00/12 باشد، حق ثبتنام و شركت در اين آزمون را ندارند.

و) پذيرفته شدگان دوره روزانه با توجه به تعهدات آموزش رايگان بايد برابر طول مدت تحصيل دوره كارشناسي ارشد، در موقع ثبتنام تعهد بسپارند تا در محلـيكه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در صورت نياز تعيين ميكند به خدمت اشتغال ورزند.

تبصره: پذيرفته شدگان شاغل در وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی با توجه به تعهدات آموزش رايگان بايد برابر طول مدت تحصيل دوره كارشناسی ارشـد،در موقع ثبتنام به وزارتخانه، سازمان و يا نهاد دولتی مربوط تعهد خدمت بسپارند.

ز) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به هيچيك از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بورس تحصيلي اعطاء نمينمايد.

ح) بهره مندان از مزايای صندوقهای رفاه دانشجويان چنانچه قصد ادامه تحصيل در مقطع بالاتر را داشته باشند، ميتوانند با سپردن تضمين كافی (بـه تشـخيص صندوقهای رفاه دانشجويان) به صندوق های مذكور، انجام تعهد خود را به بعد از خاتمه مقطع تحصيلی جديد موكول نمايند.

تبصره: چنانچه هر يك از فارغ التحصيلان پس از اشتغال و كسب درآمد نسبت به پرداخت اقساط وام خود اقدام ننموده باشند، مشمول تسهيلات موضوع اين بنـدنخواهند شد و لازم است قبل از ثبتنام در مقطع تحصيلی جديد با صندوقهای رفاه دانشجويان تسويه حساب نمايند. 

مقررات وظيفه عمومی:

بر اساس اعلام رسمی سازمان وظيفه عمومی نيروی انتظامی، داوطلب مرد لازم است به هنگام پذيرش در دانشگاه (قبـولی قطعـی و ثبـتنـام)، يكـی از شـرايطمشروحه زير را از لحاظ وضعيت مشموليت و مقررات وظيفه عمومی دارا باشند، و يكي از كدهاي 11 گانه ذيل را در بند 15 فرم تقاضانامه ثبـتنـام اينترنتـی درج نمايند؛ در غير اينصورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

كد 01 ) دارا بودن كارت پايان خدمت هوشمند.

كد 02 ) دارا بودن كارت معافيت دايم هوشمند (كفالت، پزشكی، ايثارگران و موارد خاص).

كد 03 ) مشمولان فارغ التحصيل كارشناسی (در سنوات مجاز تحصيلی)، دارای برگ آماده به خدمت بدون غيبت، كه زمان پذيرش و ثبتنام آنان در دانشگاه قبـل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد.

تبصره: افرادی كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولی يا پذيرش در دانشگاه ميباشد، در صورت عدم تمديد موعد اعـزام، لازم اسـت در تـاريخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند.

اين افراد در صورت قبولی در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل ازخدمت ترخيص خواهند شد. در غير اينصورت غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

كد 04 ) دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسی كه تا تاريخ 31/6/1402 در سنوات مجاز تحصيلی (برابر تبصره 1 و 2 ماده 33 قانون وظيفه عمومی) فارغ التحصيل ميشوند.

كد 05) فارغ التحصيلان مقطع كارشناسی كه در سقف مجاز سنوات تحصيلی فارغ التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل آنهـا تـا زمـان پـذيرش در مقطـعكارشناسی ارشد، بيش از يک سال سپری نشده و وارد غيبت نشده باشند.

كد 06 ) كاركنان متعهد خدمت در سازمانها و يا وزارتخانه ها با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت بالاترين مقام اجرايی سازمان مربوط برای ادامه تحصيل.

كد 07 ) كاركنان پايور شاغل در نيروهای مسلح با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصيل.

كد 08 ) طلاب علوم دينی دارنده مدرک كارشناسی و دارای معافيت تحصيلي حوزه.

به شرطی كه مركز مديريت حوزه های علميه يا مركز مديريت حوزه علميـه خراسان و يا اصفهان تأييد نمايند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه، به موازات آن در دانشگاه نيـز تحصـيل كنـد، بـا همـان معافيـت تحصيلی حوزه، اشتغال به تحصيل وی در دانشگاه بلامانع است. بديهی است هر موقع حوزه علميه معافيت تحصيلی طلبه ای را لغو يا خاتمـه يافتـه اعـلام كند، ادامه تحصيل وی در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظيفه عمومی و صدور معافيت تحصيلی دانشگاهی است. اينگونه دانشجويان برای ثبتنام در هرترم تحصيلی بايد موافقتنامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند.

كد 09 ) مشمولان دارای برگه معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت (پزشكی، كفالت و يا ...) در مدت اعتبار آن.

كد 10 ) كاركنان وظيفه (سربازان حين خدمت) فارغ التحصيل مقطع كارشناسی بدون غيبت اوليه و به شرط داشتن ساير شرايط استفاده از معافيت تحصيلی.

تبصره: كاركنان وظيفه ای كه خدمت آنان تا تاريخ 31/6/1402 به اتمام ميرسد، مجاز به شركت در آزمون ميباشند. ليكن بايـد پـس از قبـولی و در زمـان ثبت نام در دانشگاه، گواهی و يا كارت پايان خدمت هوشمند خود را ارائه نمايند.

كد 11 ) دانشجويان انصرافی دانشگاه ها در صورتی كه در سقف مجاز سنوات تحصيلی اوليه، انصـراف از تحصـيل داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد، بيش از يكسـال سـپری نشـده باشـد. مضـافاًمشروط به اينكه از تاريخ 22/8/1390 به بعد از امتياز يكبار انصراف، استفاده نكرده باشند.  

تذكرات مهم:

1 -مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نميباشند و در صورت شركت در آزمون و قبولی در دانشگاه معافيت تحصيلی برای آنان صادر نگرديده و دانشگاه هـامجاز به ثبتنام از آنان نميباشند.

2 -دانشجويان اخراجی دانشگاهها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نميباشند.

3 -فارغ التحصيلان دوره كارشناسی ارشد مشمول، مجاز به تحصيل مجدد در اين مقطع نميباشند.

4 -سنوات تحصيل در مقطع كارشناسی ارشد ناپيوسته حداكثر سه سال ميباشد.

5 -دانشجويان مورد پذيرش در دانشگاهها ميبايست جهت اخذ معافيت تحصيلی مقطع كارشناسی ارشد ناپيوسته، با برگ درخواست معافيت تحصيلی مقطـع فوق به يكي از دفاتر پليس+10 شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه نمايند؛ در غير اينصورت مجاز به ادامه تحصـيل نبـوده و از ادامـه تحصـيل آنـان جلوگيری بعمل می آيد.

شرايط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجی:

داوطلبان شركت كننده اتباع غيرايرانی، بايد علاوه بر شرايط عمومی و اختصاصی اين آزمون، دارای شرايط زیر بوده و بنـد مربـوط را در تقاضـانامه ثبـت نـام اينترنتی، علامتگذاری نمايند.

1 -فقط اتباع غيرايرانی مقيم جمهوری اسلامی ايران و دارای اقامت قانونی مجاز به شركت در آزمون دوره های كارشناسی ارشد ناپيوسته بوده و در صورت شركت اتباع غيرايرانی مقيم ساير كشورها، پذيرش آنان «كان لم يكن» تلقی ميگردد.

2 -كليه متقاضيان تحصيل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در رشته ها و مقاطع و دوره های مختلف تحصيلی مشـمول شـرايط و ضـوابط شـيوه نامـه شـماره37036/4 مورخ 31/4/1394 سازمان امور دانشجويان، ميباشند.

3 -حداكثر مدت تحصيل مجاز در مقطع كارشناسی ارشد برای آن دسته از متقاضيان تحصيل كه در چهارچوب ضوابط و مقررات سازمان سنجش آموزش كشور دردوره های تحصيلات تكميلی پذيرفته شده اند، 3 سال ميباشد.

4 -متقاضيان تحصيل ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچه های راهنمای آزمون و اطلاعيه های بعدی و رعايت مقررات و ضوابط پذيرش بوده و هيچ عذری مبنی بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه ها و قوانين پذيرفته نيست.

5 -متقاضيان تحصيل غيرايرانی، مجاز به انتخاب رشته در مناطق غيرمجاز تردد و اسكان اتباع غيرايرانی نمـيباشـند و در صـورت قبـولی در كدرشـته منـاطق غيرمجاز، قبولی و پذيرش آنان در آزمون ورودی همان سال «كان لم يكن» تلقي ميگردد و دانشگاهها و موسسـات آمـوزش عـالی از پـذيرش ايـن دسـته ازمتقاضيان معذور خواهند بود.

توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان برای اين داوطلبان، در سايت اينترنتی سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است.

تبصره: آن دسته از اتباع غيرايرانی كه دارای «دفترچه مخصوص مدرک اقامت ويژه» صادره از سوی پليس مهاجرت و گذرنامه نيروی انتظامی جمهـوری اسـلامی ايران ميباشند، محدوديتی برای تردد و يا سكونت در هيچ يک از شهرها و يا مناطق كشور ندارند.

6 -در صورت مغايرت شرايط پذيرش و ثبتنام متقاضيان تحصيل با مقررات و ضوابط شيوهنامه شماره 37036/4 مورخ 31/4/1394 سازمان امور دانشجويان، در هرمرحله از ثبتنام و تحصيل با تاييد و تشخيص اداره كل از ادامه پذيرش و تحصيل متقاضی جلوگيری به عمل می آيد

7 -پذيرش متقاضيان تحصيل در رشته هايی كه منجر به ايجاد تعهداتی برای جمهوری اسلامي ايران شود (از جمله تعهـدات اسـتخدامی) و رشـته هـای خـاص وغيرمجاز ممنوع ميباشد. توضيح و فهرست اين رشته ها، در سايت اينترنتی سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است.

8 -جمهوری اسلامی ايران هيچگونه تعهدی در خصوص صدور مجوز اقامت برای خانواده متقاضيان تحصيل به استثناء همسر و فرزندان دانشجويان ندارد.

9 -متقاضيان تحصيل همانند پذيرش شدگان ايرانی تابع ضوابط و مقررات آموزشی و دانشجويی مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود خواهند بود.

10 -كليه متقاضيان تحصيل پذيرفته شده دوره های روزانه موظف به پرداخت شهريه تحصيلی طبق مصوبات هيات امنای دانشگاه های تحت پوشـش وزارت علـوم حداكثر تا 80 %شهريه دوره های نوبت دوم ميباشند.

11 -چنانچه پذيرفته شدگان در هنگام ثبت نام اوليه آزمون، گزينه اتباع غيرايرانی را در بند 16 تقاضانامه ثبتنام علامت نزده باشند، پذيرش آنان لغو ميگردد.

12 -جهت ثبت نام داوطلبان غيرايرانی در آزمون كارشناسی ارشد ناپيوسته، شرط معدل حذف شده است.

13 -متقاضيان تحصيل غيرايرانی در هر مقطع تحصيلی فقط يک بار مجاز به تحصيل بوده و تكرار مقطع تحصيلی در دوره های روزانه، شبانه، پيام نور فراگير، جامع علمی كاربردی، بدون آزمون و دانشگاه آزاد اسلامی و ساير موسسات آموزش عالی جمهوری اسلامي ايران ممنوع ميباشد و چنانچه در حين تحصيل متقاضی تحصیل ورودی آزمون كارشناسی ارشد ناپيوسته محرز گردد كه دانشجو دارای يك مدرك كارشناسی ارشد بوده و با گواهی مدرک مقطع تحصيلی قبلی مجدداًبا شركت در آزمون مربوطه در مقطع تحصيلی تكراری پذيرفته شده است، از تحصيل ايشان ممانعت بعمل آمده و اخراج محسوب مـيگـردد.

دانشـگاه محـل تحصيل در اين خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبتنام اوليه ميباشد.

14 -تحصيل متقاضيان در موسسات آموزش عالی و يا مراكز جامعه المصطفی(ص) العالميه و دانشگاه بين المللی اهل بيت(ع) بصورت همزمان ممنوع است.

15 -دانشجويان غيرايرانی به دليل تابعيت غيرايرانی مشمول قانون نظام وظيفه نميباشند.

16 -ثبتنام اتباع مذكور در اين آزمون منوط به داشتن يكی از مدارک اقامتی يا شناسايی معتبر زير ميباشد:

- گذرنامه داراي حداقل شش ماه مجوز اقامت.
- دفترچه پناهندگی سياسی صادره از طرف نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران.
- كارت هويت ويژه اتباع غيرايرانی دارای اعتبار در همان سال براساس اعلام اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت كشور.
- آخرين كارت آمايش معتبر براساس اعلام اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت كشور.
تبصره: پذيرش و ثبتنام اوليه متقاضيان تحصيل فرزندان طلاب مركز جامعه المصطفی(ص) العلميه بر اساس گذرنامه و اقامت صادره آن مركز بلامانع بوده وثبتنام قطعی و ادامه تحصيل آنان منوط به اخذ گذرنامه و رواديد تحصيلی و اقامت قانونی ميباشد.
17 -كليه اتباع خارجی متقاضی ثبتنام و شركت در آزمون ورودی كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1402 ،در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط اعـلام شـده، لازم است در زمان ثبتنام با مراجعه به سايت اينترنتی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی: sanjesh.org و ورود به لينک مربوطه نسبت به تكميل اطلاعات درخواستی اقدام نمايند؛ كه پس از تكميل اطلاعات مورد درخواست در سايت، به اين دسته از داوطلبان يک شماره پيگيری 13 رقمی داده خواهد شدكه داوطلب ميبايست اين كد را دقيقاً در محل مخصوصی كه در بند 16 تقاضانامه ثبتنام اينترنتی، پيش بينی شده است درج نمايند.