سهمیه های کنکور سراسری 99

در این مقاله به تمام توضیحات موجود در خصوص اعمال سهمیه ها در رتبه وتراز داوطلبان کنکور سراسری 99 پرداخته ایم.

سهمیه ها

این روزها مهم ترین گفت وگو هایی  که در بین دانش آموزان زیاد به گوش میرسد، موضوع سهمیه ها می باشد. سهمیه های مختلفی در کنکور سراسری وجود دارد که هرکدام از این سهمیه ها تاثیر به سزایی در جابجایی رتبه و تراز شرکت کنندگان کنکورسراسری دارد.

سهمیه ها انواع گوناگونی دارد که هرکدام درصد به خصوصی را به خود تعلق داده است و نحوه اعلام هرکدام از این سهمیه ها شرایط خاصی را دارد.

سهمیه های کنکور سراسری 99

برای راحتی شما داوطلبان گرامی فایل صوتی مطلب هم آماده شده که میتوانید از باکس زیر نسبت به پخش آن اقدام کنید :

سهمیه های کنکور سراسری 99

هر داوطلب ميتواند بر اساس شرايط خود، متقاضی يكی از سهميه های مصوب مندرج در بندهای ذيل شود:

سهميه مناطق:

شركت كنندگان متقاضی سهميه مناطق با توجه به ملاک های زير جزء يكی از مناطق 1 ،2 و 3 محسوب ميگردند. داوطلبان متقاضی سهميه مناطق بايد قسمت مربوط در بند 25 فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتی راعلامت گذاری نمايند.
الف)  برای داوطلبان نظام آموزشی جديد 3-3-6 ،بخش محل اخذ مدرک تحصيلی سه سال آخردبيرستان(پايه دهم تا دوازدهم)
 ب)  برای داوطلبان نظام ترمی واحدی و سالی واحدی آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصيل دوره پيش دانشگاهی و دو سال آخر دبيرستان.
ج)  برای داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصيلی سه سال آخر دبيرستان يا هنرستان.
د)  در صورتی  که بخش محل اخذ مدرک تحصيلی داوطلبان سهمیه مناطق متفاوت باشد، سهمیه داوطلب براساس بخش محل اخذ مدرک تحصيلی منطقه مرفه تر(حتی يک سال از سه سال) تعيين ميشود.
ه)  فارغ التحصيلان دوره های كاردانی (فوق ديپلم) پيوسته آموزشكده های فنی و حرفه ای، بر اساس بخش محل اخذ مدرک تحصيلی سه سال آخر دوره دبيرستان و يا هنرستان (سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان)، جزء يكی از سهميه های مناطق 1 ،2 و يا 3 محسوب ميشوند.
 و)  داوطلبانی كه حداقل دو سال از سه سال آخر تحصيل در دوره متوسطه و يا سال آخر دوره متوسطه خودرا در خارج از كشور گذرانده اند، جزء سهميه منطقه 3 محسوب ميشوند.
 ز)  كليه داوطلبان معلول (نابينا، ناشنوا، نيمه بينا، نيمه شنوا و معلولين جسمی حركتی) جزء سهميه منطقه 3محسوب ميشوند.

سهميه رزمندگان، ايثارگران و خانواده شهدا

هریک از داوطلبان متقاضی سهميه رزمندگان، ايثارگران و خانواده شهدا ميتوانند بر اساس شرايط خود كه در بندهای «الف» تا « ج » ذيل آمده است، متقاضی اين سهميه شوند:

الف) سهميه رزمندگان:

1 -الف) رزمندگانی كه از تاريخ 31/6/1359 لغايت 31/6/1367 حداقل شش ماه متوالی يا متناوب داوطلبانه در مناطق عملياتی جبه ها حضور داشته اند، الزام است ضمن مراجعه به ارگان ذيربط( سازمان بسيج مستضعفين يا وزارت جهاد كشاورزی) نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسيج مستضعفين ياوزارت جهاد كشاورزی مورد تائيد نهايی قرار گيرد. اين افراد در صورت تائيد نهایی توسط ارگان های ذيربط در سهميه رزمندگان گزينش ميگردند.
تذكر مهم: داوطلبان متقاضی استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سازمان بسيج مستضعفين و نيروهای مسلحجمهوری اسلامی ايران، الزام است پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت بهدريافت كد پيگيری 12 رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی كه در تقاضانامه اينترنتی در نظر گرفته شده درج نمايند.
تبصره 1 : داوطلبان متقاضی استفاده از سهميه رزمندگان (سازمان بسيج مستضعفين، نيروهای مسلح ووزارت جهاد كشاورزی) در صورت عدم تائيد سهميه و درج سهميه مناطق بر روی كارت شركت در آزمون، به واحدهای تابعه شهرستان های محل تشكيل پرونده مراجعه نمايند.
تبصره 2:  كد پيگيری 12 رقمی سازمان بسيج مستضعفين و يا نيروهای مسلح برای هر آزمون در هرسال متفاوت است. لذا داوطلبان ضرورت دارد برای ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به واحدمربوط نسبت به دريافت كد پيگيری 12 رقمی مخصوص همان آزمون اقدام كنند.
تبصره 3: مناطق عملياتی بر اساس مصوبات شورای عالی دفاع تعيين ميشود.
تبصره 4: مدت حضور يا خدمت در جبهه  سربازان و پاسداران وظيفه و همچنين تعهدات ومأموريت های خدمتی كاركنان وزارت خانه ها، سازمان ها و ارگان های نظامی در جبهه و نيز طرح شش ماهه دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، حضور داوطلبانه تلقی نميشود.
تبصره 5 :نيروهای فعال بسيجی و بسيجيان عادی پايگاه های مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميهرزمندگان نميشوند.
2 - آن دسته از كاركنان كادر ثابت، پيمانی و وظيفه نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران كه علاوه بر ميزان موظفی ، از تاريخ 31/6/1359 تا 31/6/1367 حداقل 6 ماه پيوسته و يا 9 ماه ناپيوسته شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تأييد بالاترين مقام هریک ازنيروهای مسلح (ستاد كل نيروهای مسلح، ستاد كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد ارتش جمهوری ايران «آجـا»، وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح «وجـا»، نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران «ناجـا») ميتوانند از مزايای اين قانون استفاده نمايند.

اين قبيل افراد ميتوانند ابتدا به سازمان های تابعه مراجعه و پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون ذيربط كد پيگيری 12 رقمی دريافت نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد كل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران مورد تأييد نهايی قرار گيرد.

اين قبيل داوطلبان الزام است بندمربوط به سهميه خود را در تقاضانامه ثبت نامی علامتگذاری و نسبت به درج كد 12 رقمی پيگيری در محل مربوط اقدام نمايند. اين افراد در صورت تأييد نهايی توسط ارگان ذيربط در سهميه رزمندگان گزينش ميگردند.

تبصره: داوطلبان متقاضی استفاده از سهميه رزمندگان «آجــا» الزام است براي دريافت كد پيگيری12 رقمی به نشانی اينترنتی www.aja.ir مراجعه نمايند.

تذكر مهم: داوطلبان واجد شرايط كه با استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون سراسری سنوات گذشتهشركت كرده اند الزام است برای استفاده از سهميه رزمندگان در اين آزمون طبق توضيحات فوق عمل نمايند.

ب)  سهميه ايثارگران:

جانبازان 25 %و بالاتر و همسر و فرزندان آنان، جانبازان زير 25 %و همسر وفرزندان آنان، آزادگان و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثربرای استفاده از سهميه ايثارگران بايستی نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمايند و همچنين همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ضمن علامتگذاری بندمربوطه ميبايست كد 12 رقمي از ارگان ذيربط را دريافت و در قسمت مربوطه در تقاضانامه درج نمايند كه در صورت تأييد ارگان، در سهميه گزينش ميشوند.

بر اساس قوانين 1 - بيست و پنج درصد (25 %)ظرفيت هر كدرشته محل به همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر،آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد.(سهمیه ایثارگران 25 %ظرفيت)

2 - پنج درصد (5 %) ظرفيت هر كد رشته محل نيز به جانبازان زير 25 %و همسر و فرزندان آنان وهمسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص دارد.(سهمیه ایثارگران5 %ظرفيت)

تذكرات مهم:

1- بر اساس قوانين مذكور حدنصاب نمره ايثارگران (اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت 25 درصدی و يا 5درصدی) 70 % نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كد رشته محل و حدنصاب نمره75 % نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كد رشته محل است.

2 -ظرفيت در كد رشته محلهايی  به سهميه های فوق تخصيص می يابد، كه امكان گرد كردن رياضی برای آنها وجود داشته باشد.

3-سهميه های فوق براساس قوانين و مقررات اختصاص يافته و در صورت هرگونه تغيير در اين سهميه هاتوسط مراجع ، ضوابط و مقررات اعمالی اطلاع رسانی خواهد شد.

4 -براساس تبصره 2 ماده 10 آيين نامه اجرایی قانون ايجاد تسهيلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسيجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 30/11/1367 هيئت محترم وزيران،آن دسته از داوطلبانی كه با استفاده از سهميه شاهد و ايثارگر، يكبار در رشته های تحصيلی دوره روزانه آزمون سراسری( برای پذيرفته شدگان رزمنده از سال 1368 به بعد و برای پذيرفته شدگان سهميه شاهداز سال 1376 به بعد) پذيرفته شده اند، اعم از اينكه از رشته قبولی انصراف داده و يا در رشته قبولی ثبت نام كرده و يا نكرده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه مذكور در آزمون سراسری را نخواهند داشت.

5-بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه ريزی كنكور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل كه با استفاده از سهميه های شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفته شدگان رشته های تحصيلی غير روزانه (دوره ای شبانه و نيمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پيام نور، مؤسسات آموزش عالی غيردولتی و غيرانتفاعی و يا دوره های پرديس خودگردان (بين الملل) و مجازی) قرار گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک بار، مجاز به استفاده مجدد از سهميه های مربوط در اين آزمون خواهند بود.

6-داوطلبان متقاضی استفاده از سهميه رزمندگان (شخص رزمنده داوطلب بسيجی( و ايثارگران ) همسرو فرزند رزمنده داوطلب بسيجی) سازمان بسيج مستضعفين مركز، الزام است ضمن مراجعه به محل نگهداری پرونده جبهه (نواحی مقاومت بسيج سراسر كشور)، كد پيگيری 12 رقمی را دريافت نموده وآن را در فرم تقاضانامه اينترنتی آزمون درج نمايند.

بديهی است آمار و اطلاعات پس از اتمام ثبت نام از طريق سپاه های استانی به سازمان بسيج مستضعفين ارسال گرديده و پس از تجميع اطلاعات، برای اعمال در اطلاعات ثبت نامی متقاضيان به سازمان سنجش آموزش كشور ارائه خواهد شد.

لذا اكيداًتوصيه ميشود كه از مراجعه مستقيم به سازمان بسيج مستضعفين برای دريافت كد پيگيری 12 رقمی خودداری گردد.

ج) سهميه خانواده شهدا:

خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد) برای استفاده از سهميه مذكور بايستی نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمايند و نيازی به مراجعه به سايت اينترنتی ايثار ندارند، در صورت تأييد نهايی توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران، اين داوطلبان درسهميه خانواده شهدا گزينش ميگردند.

د) سهميه بهياران:

بهياران دارنده ديپلم نظام قديم و يا نظام جديد (كاردانش) مورد تأييد وزارت آموزش وپرورش كه به حرفه بهياری اشتغال دارند، ميتوانند با تهيه گواهی الزام از سازمان متبوع و نگهداری آن نزد خود منحصراًبرای ورود به رشته پرستاری از سهميه بهياران استفاده نمايند.

تبصره 1 -مطابق رأي جلسه 175 مورخ 16/8/1395 شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشكی، سهميه ويژهبهياران از سال تحصيلي 97-1396 به مدت سه (3 )سال به ميزان 5 %ظرفيت در قالب ظرفيت های موجود،پذيرش مقطع كارشناسی پيوسته رشته پرستاری، تمديد شده است.

تبصره 2 -دارا بودن مدرک پيش دانشگاهی برای دارندگان مدرک ديپلم بهياری نظام سالی واحدی يا ترمیواحدی و يا اشتغال به تحصيل در دوره پيش دانشگاهی به شرط فراغت از تحصيل تا تاريخ 31/6/1398الزامی است.

تبصره 3 -دارا بودن سه سال سابقه خدمت اعم از دولتی و غيردولتی به عنوان (بهـيار) بعد از اخذ مدرک ديپلم بهياری در استان محل خدمت، الزامی است.


تبصره 4 -داوطلبانی كه با توجه به ضوابط فوق علاقه مند به استفاده از سهميه بهياران در رشتهپرستاری مي باشند، الزام است علاوه بر انتخاب يكی از سهميه ها برحسب مورد وضعيتخود را با عالمتگذاری قسمت مربوط در بند 31 فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتی مربوط تعييننموده و همچنين استان محل خدمت (استان محل اشتغال به حرفه بهياری) خود را در بند 36فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتی درج نمايند و مدارك لازم را نيز تهيه كنند تا از اولويت اختصاصداده شده برای رشته هااستفاده نمايند.

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی