دفترچه راهنمای مجازی انتخاب رشته کنکور سراسری 1402

در این مقاله لینک های دریافت دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1402، برای دسترسی بهتر وراحت تر بیشتر شما گزاشته شده است.

سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی مربوط به رشته محل های با آزمون سال 1402

1. سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی مربوط به رشته محل های با آزمون گروه تجربی منتشر شد. برروی لینک کلیک فرمایید.

2. سامانه راهنمای  انتخاب رشته مجازی مربوط به رشته محل های با آزمون «گروه رياضی و فنی» ساعت 22 روز شنبه نوزدهم فعال می گردد.

3. سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی  مربوط به رشته محل های با آزمون «گروه علوم انسانی» ساعت 22 روز شنبه نوزدهم فعال می گردد .

4. سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی مربوط به رشته محل های با آزمون «گروه هنر» ساعت 22 روز شنبه نوزدهم فعال می گردد.

5. سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی مربوط به رشته محل های با آزمون «گروه زبان های خارجی»ساعت 22 روز شنبه نوزدهم فعال می گردد.