بارم بندی دوازدهم [ آپدیت دی ماه 1402 ]

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی، دوازدهم ریاضی و دوازدهم انسانی در نوبت دی، خرداد و شهریور سال تحصیلی 1402-1401

بارم بندی دروس دوازدهم

شاید اگر بگوییم سال دوازدهم یکی از مهمترین سال های تحصیلی است اغراق نکرده ایم. به خصوص آنکه موفقیت در امتحانات سال دوازدهم تاثیر بسیاری بر آینده تحصیلی دانش آموزان دارد به ویژه آنجا که نتیجه این امتحانات در کنکور سراسری موثر باشد.

اهمیت مطالعه عمیق و مستمر برای کسب نتیجه مطلوب در امتحانات بر کسی پوشیده نیست. اما اگر بدانید کدام قسمت های کتاب درسی ارزش مفهومی و سوالی بیشتری دارند مطالعه شما هدفمندتر خواهد بود. 

بارم بندی معیار مناسبی است برای آنکه بفهمید کدام فصل ها و کدام مبحث ها از دید طراحان سوال مهمتر است. اگر در فصل امتحانات هستید و زمان کافی برای مطالعه ندارید پیشنهاد می کنیم با توجه به بارم بندی دروس دوازدهم  برنامه زمانی خود را برای مطالعه تنظیم کنید.

بارم بندی دروس اختصاصی دوازدهم تجربی را در قسمت بارم‌بندی دوازدهم تجربی می توانید مشاهده کنید .بارم بندی دروس اختصاصی دوازدهم انسانی در بخش مربط به بارم‌بندی دوازدهم  انسانی آورده شده است. همچنین جدول های مربوط به بارم بندی درس های اختصاصی دوازدهم ریاضی در سرفصل بارم‌بندی دوازدهم ریاضی قابل دریافت است.

امتحانات نوبت اول در سال دوازدهم معمولا نهایی نیست اما امتحانات نوبت دوم  به صورت امتحانات نهایی در نوبت خرداد، شهریور و دی ماه در هر سال تحصیلی برگزار می گردد.

 جدول زیر شامل دروسی است که امتحانات آن ها در پایه دوازدهم به صورت نهایی است.

دروس نهایی پایه دوازدهم نظری
دوازدهم تجربی  تعليمات دینی وقرآن 3- فارسی 3–عربی زبان قرآن 3 -زبان خارجه 3 - فيزیك 3- شيمی3- زیست شناسی 3 - سلامت و بهداشت-علوم اجتماعی- ریاضی3
دوازدهم انسانی تعليمات دینی وقرآن 3- فارسی 3- علوم و فنون ادبی 3 – عربی 3 ویژه علوم انسانی-زبا ن خارجه 3- جامعه شناسی 3- جغرافی 3- تاریخ 3- فلسفه 2 –ریاضی و آما ر 3- سلامت و بهداشت

دوازدهم ریاضی

تعليمات دینی وقرآن 3-حسابان2- فارسی 3- عربی زبان قرآن 3 -زبان خارجه 3
فيزیك 3- شيمی 3- ریاضيات گسسته- هندسه 3 –سلامت و بهداشت-علوم اجتماعی

در ادامه مطلب بارم بندی دروس عمومی مشترک را در پایه دوازهم می بینید. این دروس شامل فارسی، نگارش، زبان و سلامت و بهداشت می شوند.

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم و امتحانات نوبت اول برگرفته از وبسایت رسمی تالیف کتب درسی است و مربوط به امسال یعنی سال تحصیلی 1402-1401 می باشد.

بارم بندی دروس عمومی دوازدهم

دروس عمومی مشترک دوازدهم دروسی هستند که در هر سه شاخه تحصیلی ریاضی وفیزیک، انسانی و تجربی تدریس می شوند. این درس ها شامل فارسی و نگارش، زبان و سلامت و بهداشت هستند که بارم بندی این درس ها به ترتیب در ادامه آورده شده است.

بارم بندی فارسی دوازدهم

بارم بندی فار سی دوازدهم

آزمون فارسی دوازدهم به صورت تماما کتبی برگزار می شود. 

مطابق با آنچه در راهنمای ارزشیابی فارسی دوازدهم آمده است توجه به موارد زیر در شیوه ارزشیابی فارسی دوازدهم ضرورت دارد:

- سوال های معنایی و دستوری باید در جمله پرسیده شود.
- گسسته يا پيوسته‌ نويسی واژه‌هايی كه ساخت تركيبي دارند(مانند كتابخانه يا كتابخانه)، يكسان است و ارزش املايي ندارد.
- در حفظ شعر، از آوردن جای خالی بايد پرهيز كرد؛ سروده كامل يا بخشي از آن خواسته شود.
- در آزمون ها و پرسشهای فرايندی كه در جريان يادگيری كلاسی به صورت شفاهی برگزار می‌شود، به موضوع‌های خوانشی يا پاره مهارتهای خوانداری(مانند لحن، تكيه، مكث و درنگ، فراز و فرودهای آوايی و ... ) و فنّ بيان بايد توجّه شود.
- بارم آزمون نوبت دوم به نسبت 6 نمره(نوبت اول)و  14 نمره(نوبت دوم و شهريور) از كل كتاب خواهد بود.

بارم بندی نگارش دوازدهم

بارم بندی نگارش دوازدهم

بارم بندی فارسی و نگارش دوازدهم

اگرامتحان  فارسی و نگارش در قالب یک آزمون صورت گیرد در این صورت نحوه ارزشیابی به شکل زیر خواهد بود. در جدول اول بارم بندی فارسی و در جدول دوم بارم بندی نگارش آورده شده است. در این صورت فارسی از ده نمره و نگارش نیز از ده نمره خواهد بود و مجموع نمرات، نمره پایانی را تشکیل خواهد داد.

الف) بارم بندی فارسی در امتحان فارسی و نگارش دوازدهم 

فارسی ده نمره شامل هشت درس( 1،3،5،7،9،11،13،14)

بارم بندی فارسی و نگارش دوازدهم

ب) بارم بندی نگارش در امتحان فارسی و نگارش دوازدهم 

نگارش ده نمره شامل شش درس( 2،4،6،8،10،12)

بارم بندی فارسی و نگارش دوازدهم

بارم بندی زبان دوازدهم

بارم بندی نوبت اول و نوبت دوم زبان دوازدهم در جدول زیر آورده شده است.

بارم بندی زبان دوازدهم

در نوبت اول بخش های Speaking و listening آزمون پایانی یک تا دو هفته پیش از امتحان پایانی نیم سال اول برگزار می گردد. برای تسهيل در طراحی سؤال مهارت‌های نوشتاری و خوانداری دوازده نمره‌ای، اين آزمون از24 نمره طراحی و نمره نهائی تقسيم بر دو می‌گردد.

اما در امتحان نوبت دوم بخش شنیداری یا listening در همان روز آزمون نهایی و در ابتدای آن برگزار می شود.

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی دوازدهم تجربی

بارم بندی در این قسمت شامل بارم بندی دروس تخصصی رشته تجربی در پایه دوازدهم است که به ترتیب شامل درس های ریاضی3، فیزیک3، زیست3، شیمی3، عربی3، دینی3 و هویت اجتماعی می شود. البته چهار درس پایانی یعنی شیمی، عربی، دینی و هویت اجتماعی با دوازدهم ریاضی مشترک می باشند.

بارم بندی ریاضی دوازدهم تجربی

بارم بندی ریاضی دوازدهم

بارم بندی فیزیک دوازدهم تجربی

بنا به آنچه در راهنمای ارزشیابی فیزیک دوازدهم تجربی آمده است نمره هر درس می تواند تا نیم نمره نسبت به جدول فوق فرق کند.

همچنین چنان چه در راهنمای ارزشیابی آمده است از مطالب مربوط به خوب است بدانيد، زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم، نتايج فعاليت های تحقيقی، پیوست‌ها،  واژه نامه و مواردی كه در پاورقی برخی از صفحه های كتاب اشاره شده است، نبايد پرسش يا مساله ای در آزمون ها طراحی شود.

همچنین توجه داشته باشید نوشتن يكاها در پاسخها الزامی است. در امتحان و در هر آزمون نیز ثابت‌های فيزيكی مورد نياز داده می شود.

بارم بندی فیزیک دوازدهم تجربی

بنا به آنچه در راهنمای ارزشیابی دفتر تالیف امده است در امتحان های مستمر و پایانی انتظارات عملکردی مورد توجه قرار می گیرد. جدول زیر انتظارات عملکردی و نحوه بارم بندی آن را در امتحانات نشان می دهد.

بارم بندی زیست دوازدهم

بنا به راهنمای ارزشیابی منتشر شده توسط دفتر تالیف در ارزشیابی از زیست دوازدهم طرح پرسش از مطالب مربوط به بيشتر بدانيد، واژه شناسی، پاورقی ها و پيوست های آخركتاب در همه آزمون‌ها ممنوع است .

همچنین مطابق با این راهنما بخشی از نمره هر فصل به فعالیت های آن فصل اختصاص دارد. لذا فعالیت های کتاب درسی را نیز در مطالعه زیست مد نظر داشته باشید.

بارم بندی زیست دوازدهم

بارم بندی شیمی دوازدهم

شیمی در سال دوازدهم همچون سال های قبل بین شاخه تجربی و شاخه ریاضی مشترک است.

در راهنمای ارزشیابی شیمی دوازدهم منتشر شده در سال تحصیلی 1402-1401 آمده است که نمرات هر فصل تا نیم نمره نسبت به جدول بارم بندی می تواند تغییر کند.

بارم بندی شیمی دوازدهم

 درارزشیابی سوالات شیمی 3 موارد زیر حائز اهمیت است:

سهم محاسبات كمی و عددی در هر آزمون بين 35 تا 34 درصد از نمره كل آزمون را شامل می شود.

آيا مي دانيد، تفكر نقاد و در ميان تارنما ها جزو ارزشيابی نيست.

در صورت پرسش، داده های حافظه محور و مورد نياز ارائه شود.

پيوست جدول تناوبی در آزمون ضروری است.

پيشنهاد مؤكد می شود پرسش های مرتبط با زندگی و صنعت طراحی كنيد و اطلاعات و داده هايی درباره مفاهيم  درسی موجود در كتاب ارائه و بر اساس داده های صورت مسئله پرسش های مفهومی و با سطوح بالای ارزشيابی طرح كنيد.

معادله شيميايی موازنه شده در محاسبات كمی و عددی داده شود.

رسم آرايش الكترونی تا عنصر شماره 36 جدول تناوبی مجاز است.

نامگذاری تركيب های آلی جزو اهداف كتاب درسی است و فقط نام تركيب های آلی موجود در كتاب می تواند مورد ارزشيابی قرار گيرد.

جدول زیر نحوه بارم بندی براساس انتظارات عملکردی در امتحانات مستمر و امتحان پایانی را نشان می دهد.

بارم بندی شیمی دوازدهم

بارم بندی عربی دوازدهم

بارم بندی فوق مربوط به عربی رشته های تجربی و ریاضی است. در راهنمای ارزشیابی عربی دوازادهم آمده است که در طراحی سؤال امتحان نوبت اول، طراح مجاز است تا يك نمره در بارم بندی تغييراتی اجرا نمايد؛ ولي در نوبت دوم، بارم بندی دقيقاً رعايت می شود.

امتحان نوبت اول و نوبت دوم عربی کتبی و از بیست نمره است اما امتحانات میان ترم عربی دوازدهم به صورت کتبی و شفاهی است. به این صورت که در امتحانات میان ترم  آزمون کتبی از 15 نمره است و 5 نمره نیز به آزمون شفاهی تعلق دارد.

مهارت های زبانی نوبت اول و نوبت دوم 
مهارت واژه شناسی 2 نمره
مهارت ترجمه به فارسی 9 نمره
مهارت شناخت و کاربرد قواعد 7 نمره
مهارت درک و فهم  2 نمره

در بخش قواعد شيوه ی طرح سوال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در جمله و تعيين فعل مناسب براي جای خالی و نیز ترجمه از عربی به فارسی است.

ترجمه جمله، يا كلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون، يا مسابقه‌ای طراحی نمی‌شود.

برای مشاهده موارد جزئی تر از بارم بندی عربی دوازدهم  و جدول کاملتر بارم بندی فایل پی دی اف زیر را دانلود نمایید.

بارم بندی عربی دوازدهم (تجربی - ریاضی)
نویسنده : همکلاسی
حجم : 0.27 مگابایت
منبع : وب سایت رسمی تالیف کتب درسی

بارم بندی دینی دوازدهم

این بارم بندی مربوط به بارم بندی دین و زندگی دوازدهم (مشترک بین شاخه های تجربی و ریاضی) است.

بارم بندی نوبت اول شامل ارزشیابی از قرائت آیات قرآن (4 نمره) و آزمون کتبی (16 نمره ) می باشد. در بخش قرائت از هر دانش‌آموز از حدود دو صفحه از آيات ابتدای هر درس ،امتحان قرائت به عمل می‌آید.

ارزشیابی نوبت دوم فاقد امتحان قرائت می باشد و آزمون کتبی بیستن نمره کامل را به خود اختصاص می دهد.

بارم بندی دینی دوازدهم

در راهنمای ارزشیابی دین و زندگی دوازدهم آمده است که : از آيات ابتدای هر درس،  ترجمه آياتی كه در مقابل صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده، و همچنین از قسمت های بیشتر بدانیم، پیشنهاد، پاورقی ها، دانش تکمیلی، پاسخ سوالات شما در آزمونها، اعم از آزمونهاي كتبي و شفاهي در نظام آموزشي آموزش و پرورش و آزمونهای ورودی دانشگاهها، نبايد سوالی طرح شود.

بارم بندی هویت اجتماعی دوازدهم 

درس هویت اجتماعی با نام علوم اجتماعی نیز مطرح می شود. لازم به ذکر این درس در پایه دوازدهم در شاخه های تجربی و ریاضی مشترک است.

بارم بندی هویت اجتماعی دوازدهم

بارم بندی دوازدهم انسانی

در این قسمت بارم بندی دروس اختصاصی پایه دوازدهم انسانی را آورده ایم. این بارم بندی شامل بارم بندی درس های جامعه شناسی ، فلسفه، عربی، علوم و فنون ادبی،  ریاضی و آمار، تاریخ، جغرافیا، دین و زندگی وتحلیل فرهنگی می شود. 

بارم بندی چهار درس عمومی فارسی و نگارش، زبان و سلامت و بهداشت را در بخش بارم بندی دروس عمومی می توانید مشاهده کنید.

بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم انسانی

جدول  بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم انسانی را در ادامه مشاهده می کنید. جدول فوق برگرفته از راهنمای ارزشیابی دوازدهم انسانی در سال تحصیلی 1402-1401 است

بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم انسانی

بارم بندی فلسفه دوازدهم

توجه داشته باشید که بارم بندی فلسفه دوازدهم می تواند تا نیم نمره در هر فصل نسبت به جدول ذیل تفاوت داشته باشد.

بارم بندی فلسفه دوازدهم

 از فعاليت‌هایی كه با علامت ستاره مشخص شده‌اند، از مطالبی با عنوان"بيشتر بدانيم" و "برای مطالعه"  و نيز از پا ورقی‌ها  در آزمونهای كتبی ، نهايی و سراسری سوال طراحی نمی‌شود.

بارم بندی عربی دوازدهم انسانی

در جدول زیر بارم بندی عربی دوازدهم انسانی را مشاهده می کنید. لازم به ذکر است که در ارزشیابی نوبت اول ممکن است تا یک نمره در بارم بندی ذیل تغییراتی مشاهده نمایید اما در نوبت دوم این بارم بندی دقیقا اعمال می گردد.

امتحان کتبی عربی دوازدهم انسانی در نوبت اول و نوبت دوم از بیست نمره است.  اما امتحان میان نوبت (میان ترم) عربی از پانزده نمره است و پنج نمره هم آزمون شفاهی دارد.

مهارت های زبانی بارم بندی نوبت اول و نوبت دوم 
مهارت واژه شناسی 2 نمره
مهارت ترجمه به فارسی 7 نمره
مهارت شناخت و کاربرد قواعد 9 نمره
مهارت درک و فهم 2 نمره

ترجمه جمله، يا كلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون، يا مسابقه‌ای طراحی نمی‌شود.

جدول بارم بندی فوق به صورت خلاصه آورده شده است. برای مشاهده جدول کامل بارم بندی عربی دوازدهم انسانی و همچنین مشاهده موارد مهم  در نحوه ارزشیابی عربی می توانید فایل پی دی اف زیر را دانلود نمایید.

بارم بندی عربی دوازدهم انسانی
نویسنده : همکلاسی
حجم : 0.37 مگابایت
منبع : وب سایت رسمی تالیف کتب درسی

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم

آزمون علوم و فنون دوازدهم انسانی به صورت کاملا کتبی انجام می شود و  بارم آزمون نوبت دوم به نسبت 6 نمره(نوبت اول)/ 14 نمره(نوبت دوم) و شهريور از كل كتاب خواهد بود.

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم انسانی

بارم بندی ریاضی دوازدهم انسانی

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی را در جدول زیر می بینید. مجدد تاکید می شود که این بارم بندی، بارم بندی سال 1402-1401 تحصیلی است که از وب سایت رسمی آموزش و پرورش گرفته شده است.

بارم بندی ریاضی دوازدهم انسانی

بارم بندی تاریخ دوازدهم انسانی

جدول اول بارم بندی کمی تاریخ دوازدهم انسانی را نشان می دهد و جدول دوم بیانگر بارم بندی کیفی تاریخ دوازدهم است.

بارم بندی تاریخ دوازدهم انسانی

در جدولی که در ادامه می آید بارم بندی کیفی را مشاهده می کنید. بارم بندی کیفی بدین معنا ست که از هر نوع سوال چند نمره در آزمون مطرح می شود.

بارم بندی تاریخ دوازدهم

در راهنمای ارزشیابی تاریخ دوازدهم انسانی آمده است که :" از متن يك توضيح، نقشه‌ها، نمودارها، جدول‌ها و شواهد و مدارک، فقط به نحوی كه در رديف 6 جدول فوق بيان شد، سنجش به عمل آيد و مطلقاً به شكل ديگری هيچ پرسشی طرح نشود."

بارم بندی جغرافیا دوازدهم 

در بارم بندی جغرافیای دوازدهم انسانی توجه داشته که چنان چه در مقدمه خود کتاب درسی آمده است: در آزمون های کتبی پایانی، آزمون نهایی خردادماه و آزمون های ورودی دانشگاه ها طرح هر گونه سؤال از بخش های " بیشتر بدانیم"، "بیندیشیم"، "برای مطالعه" و همچنین توضیحات و زیرنویس عکس ها و نقشه ها و واژه نامه‌ی  پیوست کتاب اکیداً ممنوع است.

بارم بندی جغرافیا دوازدهم انسانی

بارم بندی دینی دوازدهم انسانی

در بارم بندی دین و زندگی دوازدهم انسانی به موارد زیر توجه داشته باشید.

ارزشیابی نوبت اول شامل امتحان شفاهی و امتحان کتبی است. امتحان شفاهی پنج نمره دارد و شامل ارزشیابی از قرائت آیات (4 نمره) می باشد و آزمون کتبی 16 نمره دارد. در بخش قرائت از هر دانش‌آموز از حدود دو صفحه از آيات ابتدای هر درس، امتحان قرائت به عمل می‌آيد.

ارزش يابی پايانی نوبت دوم به صورت نهايی و فقط به صورت كتبی می باشد و 20 نمره كامل را به خود اختصاص می دهد ( ارزشيابی نوبت دوم فاقد آزمون قرائت می باشد)

بارم بندی دینی دوازدهم انسانی

آيات ابتدای هر درس، ترجمه آياتی كه در مقابل صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده، قسمت های "بیشتر بدانیم"، "پیشنهاد"، "پاورقی ها" و " دانش تکمیلی" در امتحانات کتبی و آزمون های ورودی دانشگاه ها مورد پرسش قرار نمی گیرد.

همچنین چنان چه در راهنمای ارشیابی دینی دوازدهم انسانی آمده است:

بخشهای " پاسخ به یک پرسش" و "ذکر یک نمونه" جزئی از متن آموزشی است که در فرآیند آموزش باید ارائه گردد و همچنین در امتحانات از این بخش ها سوال مطرح گردد.

در آزمون كتبی، تا 3 نمره می‌توان از مفاهيم آيات و ترجمه آن دسته از آيات كه ترجمه آنها برعهده دانش‌آموز گذاشته شده است،سوال طراحی نمود.

حفظ‌ كردن عين آيات و روايات ضروری نيست، بلكه برداشت و استنباط از آنها اهميت دارد. از مفاهيم آيات بايد به گونه ای سوال طراحی شود كه مرتبط با موضوعات درس باشد.

بارم بندی درس تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

لازم به ذکر است امتحان نوبت دوم درس تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی به صورت نهایی برگزار نمی شود. در ادامه در دو جدول مجزا بارم بندی نوبت اول و نوبت دوم تحلیل فرهنگی دوازدهم را مشاهده می کنید.

بارم بندی تحلیل فرهنگی دوازدهم

بارم بندی تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

بارم بندی دوازدهم ریاضی

در ادامه مقاله بارم بندی دروس اختصاصی دوازدهم ریاضی شامل درس های حسابان، هندسه، گسسته و فیزیک آورده شده است. تمامی جداول بارم بندی برگرفته از وب سایت رسمی آموزش و پرورش و مربوط به سال تحصیلی 1402-1401 می باشند. 

برای مشاهده جداول بارم بندی درس های شیمی، عربی، دینی و هویت اجتماعی به بخش مربوط به این درس ها در بارم بندی دوازدهم تجربی مراجعه کنید. از انجا که این درس ها با دوازدهم تجربی مشترک است در این قسمت تکرار نشده اند.

بارم بندی حسابان دوازدهم

حسابان از دروس اختصاصی دوازدهم ریاضی است که در ادامه بارم بندی حسابان را نوبت اول و نوبت دوم و همچنین نوبت شهریور می توانید مشاهده کنید.

بارم بندی حسابان دوازدهم

بارم بندی گسسته دوازدهم

بارم بندی گسسته دوازدهم

بارم بندی هندسه دوازدهم

بارم بندی هندسه دوازدهم

بارم بندی فیزیک دوازدهم ریاضی

چنان چه در راهنمای ارزشیابی فیزیک دوازدهم ریاضی آمده است نمره هر فصل حداکثر تا نیم نمره نسبت به جدول زیر می تواند تغییر کند. 

بارم بندی فیزیک دوازدهم

 از مطالب مربوط به خوب است بدانيد، زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم، نتايج فعاليت های تحقيقی، واژه نامه و مواردی كه در پاورقی برخی از صفحه های كتاب اشاره شده است و از پيوستها ،نبايد پرسش يا مساله ای در آزمون ها طراحی شود.

نوشتن یکاها در جواب سوالات الزامی است. همچنین ثابت های فیزیکی مورد نیاز در آزمون داده می شود.

جدولی که در ادامه می آید جدول انتظارات عملکردی است.

بارم بندی فیزیک دوازدهم ریاضی