آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه سراسری روزانه به همراه کارنامه

این بخش شامل آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری روزانه به همراه کارنامه قبول شدگان می باشد .

توضیحات آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه سراسری روزانه

هر یک از داوطلبان پس از اعلام نتایج کنکور سراسری و قبل از آغاز فرایند مربوط به انتخاب رشته کنکور سراسری لازم است در مورد آخرین رتبه قبولی پرستاری روزانه و حداقل درصد قبولی پرستاری روزانه اطلاعات کافی را کسب نمایند . با توجه به اینکه پروسه انتخاب رشته یکی از حساس ترین و مهمترین مراحل کنکور سراسری می باشد در این پست به طور جامع در مورد اطلاعات موجود درباره آخرین رتبه قبولی پرستاری و همچنین حداقل درصد لازم قبولی پرستاری در مناطق یک ، دو ، سه مطالب جامعی عنوان می شود . پست آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه سراسری روزانه شامل کارنامه قبولی پرستاری روزانه اخرین رتبه های پذیرفته شده در کلیه های دانشگاهی علوم پزشکی کشور در دوره دولتی می باشد . این اطلاعات بر اساس کارنامه موجود در کنکور سراسری درج شده و مربوط به کنکور سراسری 96 در سال تحصیلی 96 - 97 می باشد که در ادامه می توانید اطلاعات مندرج در این کارنامه ها را بررسی کنید و در انتخاب رشته کنکور  سراسری97 مورد استفاده قرار دهید . همچنین داوطلبان کنکور سراسری 98 نیز می توانند از این کارنامه ها استفاده کنند .

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه سراسری روزانه به همراه کارنامه

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه سراسری روزانه در منطقه یک

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه سراسری روزانه منطقه یک به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 1 در این بخش اضافه شده است


رتبه کشوری

رتبه درسهمیه

محل سکونت (شهر)

دانشگاه 

ادبیات فارسی

عربی 

معارف

زبان 
زمین شناسی

ریاضیات 

زیست شناسی

فیزیک 
شیمی
15725
4069
تهران
علوم پزشکی  تهران
60
60
60
40
10
70
50
50
50
13516
3548
اصفهان
علوم پزشکی  اصفهان نیمه اول

19064
4897
اصفهان

علوم پزشکی  اصفهان نیمه دوم 
50
70
60
60
10
40
50
30
40
23791
5966
تبریز
علوم پزشکی اردبیل نیمه دوم
50
50
60
30
10
20
60
40
40
16043
4155
تبریز
علوم پزشکی تبریز نیمه اول
60
40
50
50
10
30
60
30
50
19037
4888
تبریز
علوم پزشکی تبریز نیمه دوم
40
10
30
10
10
70
60
60
40
19570
5012
ارومیه
علوم پزشکی ایران  نیمه اول
50
40
50
40
10
60
40
40
40
26710
6627
تهران
علوم پزشکی ایران  نیمه دوم
60
70
50
10
10
50
40
20
40

22568
5683

تبریز
علوم پزشکی
 بقیه الله نیمه اول
50
50
30

50
10
40

60

30

20

12802

3380

شیراز

علوم پزشکی شیرازنیمه اول 
50
50
50

60

10

80

60

60

40

16604
4292

شیراز

علوم پزشکی نیمه دوم

60

60

60

40

10

40

50

2120

60

11117
2985
مشهد
علوم پزشکی مشهد نیمه اول
60
60
60
50
10
40
50

40
60

12936
3408
مشهد
علوم پزشکی مشهد نیمه دوم
70
50
40
30
10
60
60
20
50
25974
6485
تهران
علوم پزشکی
 شهید بهشتی

50
60
80
10
10
50
60
30
40

19190

4925
شیراز
علوم پزشکی اهواز
60
40
50
50
10
70
50
20
30

16256
4212
تبریز
علوم پزشکی
 ارومیه نیمه اول

70
30
70
30
10
30
50
30
50

23020
5780
تبریز
علوم پزشکی ارومیه نیمه دوم
60
30
60
60
10
60
50
30
10
33616
8150
اصفهان
علوم پزشکی یزد
60
60
10
10
10
40
50
10
40

30856
7569
تهران
علوم پزشکی کاشان
 نیمه دوم
50
30
50
50
10
30
40
40
30
9365
2555
تهران
علوم پزشکی همدان
 نیمه دوم
50
50
70
40
30
40
30
50
40

40349
9607
شیراز
علوم پزشکی سیرجان
40
40
20
20
10
50
40
30
30

30698
7532
شیراز
علوم پزشکی جهرم
50
70
40
20
20
50
50
60
30
30367
7470
مشهد
علوم پزشکی تربت جام


22202
5620
تهران
علوم پزشکی قم
60
60
30
40
10
60
20
20
60
20420
5210
تهران
علوم پزشکی قم نیمه  اول
60
60
40
20
10
50
60
20
40
25185
6279
تهران
علوم پزشکی قم نیمه دوم
50
50
70
70
10
40
20
30
40
38831
8640
مشهد
علوم پزشکی سبزوار
نیمه دوم
50
50
30
80
10
30
30
30
30

21346
5413
تهران
علوم پزشکی قزوین
نیمه دوم
50
70
50
30
10
50
70
30
10

24641
6169
شیراز
علوم پزشکی کرمان
50
50
50
70

10
30

50
10

40

19520
5001
لاهیجان
علوم پزشکی گیلان  
نیمه اول
60
60
50
40
10
50
30
40
30

23189
5811
مشهد
علوم پزشکی سمنان
50
20
60
60
10
40
50
50
20

19479
4990
مشهد
علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل قوچان )
50
50
60
30
10
40
60
30
30

30255
7438
تهران
علوم پزشکی نیشابور
70
60
70
10
10
10
50
10
50

27734
6849
مشهد
علوم پزشکی بجنورد
30
40
20
20
10
50
50
30
50
15783
4078
تبریز
علوم پزشکی شاهد تهران
50
80
70
30
10
70
40
40
40

48912
11313
شیراز
علوم پزشکی فسا
40
50
20
20
10
20
30
20
40

24172
6061
تهران
علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری )
80
50
40
50
10
20
50
10
50

31314
7662
تهران
علوم پزشکی  شهید بهشتی تهران
(محل تحصیل ورامین )
50
50
50
10
10
50
50
40
10
33585
8145
اصفهان
علوم پزشکی شهرکرد
30
20
70
40
10
30
30
30
30

40173
9570
مشهد
علوم پزشکی گناباد نیمه دوم
40
60
30
40
10
40
40
30
20

32397
7912
تبریز
علوم پزشکی سراب
30
30
50
10
10
40
50
30
40

31941
7816
اصفهان
علوم پزشکی بوشهر
50
20
50
10
10
10
60
20
40

31377
7676
شیراز
علوم پزشکی بندرعباس
نیمه اول


24333
6098
مشهد
علوم پزشکی بیرجند
40
50
40
80
10
10
70
10
40

29169
7184
تبریز
علوم پزشکی مراغه
50
40
40
50
10
60
40
30
40
2989
7354
مشهد
علوم پزشکی بجنورد (محل تحصیل شیروان )


21870
5554
اهواز
علوم پزشکی بهبهان
40
60
60
40
10
40
50
30
40

28395
6998
تبریز
علوم پزشکی
خوی
50
30
50
30
10
30
50
20
50

35569
8579
اصفهان
علوم پزشکی  شوشتر نیمه دوم
50
70
60
50
10
20
40
10
40

28066
6921
تهران
علوم پزشکی ساری (محل تحصیل بهشهر)
80
60
60
70
10
30
30
20
20
34551
8349
شیراز
علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل آباده )
40
20
50
30
10
50
50
20
20
65485
14527
اصفهان
علوم پزشکی زابل نیمه دوم
40
50
40
10
10
30
10
20
20
27927
6888
اصفهان
میبد
60
40
60
50
10
20
50
20
30
33110
8050
تبریز
علوم پزشکی  اردبیل (محل تحصیل مشکین شهر)
20
20
40
30
10
40
20
40
50
38330
9195
شیراز
دانشکده علوم پزشکی  لارستان
50
40
40
60
10
30
50
20
20
35289
8506
مشهد
علوم پزشکی  اسفراین
40
20
30
40
10
40
30
20
50
39164
9377
شیراز
علوم پزشکی  بم
40
40
40
30
10
50
40
30
20
63567
14159
اصفهان
علوم پزشکی  بیرجند (محل تحصیل فردوس) نیمه دوم
40
30
30
10
10
20
40
10
20
30698
7532
تهران
علوم پزشکی  خمین
40
30
70
10
10
60
30
40
20
54782
12477
تهران
علوم پزشکی  گراش
60
30
30
30
10
40
10
20
10
62878
14026
مشهد
علوم پزشکی  بیرجند(محل تحصیل قائن )
40
30
40
10
10
40
30
10
20
35484
8555
مشهد
علوم پزشکی  بیرجند (محل تحصیل طبس)
60
40
30
10
10
40
30
20
40
39129
9368
شیراز
علوم پزشکی  شیراز(محل تحصیل لامرد)
50
40
20
30
10
30
40
10
40
37152
8932
شیراز
علوم پزشکی  بندرعباس (محل تحصیل بندرلنگه )
30
30
50
10
10
60
30
20
40

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه سراسری روزانه در منطقه دو

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه سراسری روزانه منطقه دو به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 2 در این بخش اضافه شده است


رتبه کشوری

رتبه درسهمیه

محل سکونت (شهر)

دانشگاه 

ادبیات فارسی

عربی 

معارف

زبان 

زمین شناسی 

ریاضیات 

زیست شناسی

فیزیک 

شیمی
22599
9132
کرج
علوم پزشکی تهران
40
60
40
20
10
50
40
50
40
17281
7084
نائین
علوم پزشکی  اصفهان نیمه اول
30
30
60
30
10
20
60
50
60
34893
13989
تهران
علوم پزشکی  اصفهان نیمه دوم
40
30
20
30
10
20
60
10
50
24510
9857
خرم آباد
علوم پزشکی  خرم آباد نیمه اول
50
50
40
40
10
50
60
50
50
33239
13347
خرم آباد
علوم پزشکی خرم آباد نیمه دوم
60
40
70
40
10
20
40
20
30
30367
12157
اردبیل
علوم پزشکی اردبیل  نیمه اول
60
50
70
30
40
50
60
40
20
26710
10741
اردبیل
علوم پزشکی اردبیل  نیمه دوم
60
50
50
20
20
60
30
40
40
15704
6481
مرند
علوم پزشکی تبریز نیمه اول
70
40
70
50
10
40
40
30
60
21302
8623
مرند
علوم پزشکی تبریز  نیمه دوم
60
50
70
40
10
40
50
40
20
20174
8198
کرمانشاه
علوم پزشکی ایران  نیمه اول
50
30
60
10
10
10
60
20
70
20885
8471
بابل
علوم پزشکی ایران نیمه دوم
60
70
60
20
30
40
70
30
50
25667
11508
دیواندره
علوم پزشکی ایلام  نیمه اول
60
30
40
20
10
60
50
30
30
31047
12444
سنندج
علوم پزشکی ایلام نیمه دوم
50
50
40
20
10
50
50
20
30

27216

10940

قوچان 
علوم پزشکی بقیه الله
50

20
20
10
10
40
30
50
60
15037
6214
مرودشت

علوم پزشکی شیراز نیمه اول
50
40
70
30

10
60
50
50
40
18668

7611

مرودشت 

علوم پزشکی شیراز نیمه دوم 


13115
5447
گناباد
علوم پزشکی مشهد
 نیمه اول
60
50
40
40
10
70
50
40
50
17602
7210
سبزوار
علوم پزشکی مشهد نیمه دوم

60
70
60
30
20
50
50
30
30
25542
6458
تهرانسر
علوم پزشکی شهید بهشتی
60
40
60
40
10
50
50
40
20

25974
10429
داراب
علوم پزشکی اهواز

18763
7647
سنندج
علوم پزشکی سنندج نیمه اول
60
40
70
40
10
30
50
30
50
23259
9379
سنندج
علوم پزشکی سنندج نیمه دوم
50
40
70
10
10
40
40
30
40

18102
7395
خوی
علوم پزشکی ارومیه
 نیمه اول
70
50
70
10
10
10
50
20
50
24035
9667
ارومیه
علوم پزشکی ارومیه نیمه دوم

40
60
60
40
10
40
50

30
40

34694
13903
یزد
علوم پزشکی یزد
30
40
50
30
10
60
30
20
40

19755
8036
کاشان
علوم پزشکی کاشان
نیمه اول
50
50
50
20
10
60
60
50
20
31449
12615
کاشان
علوم پزشکی نیمه دوم
50
50
30
10

10
30
40

40
40

21503
8700
همدان
علوم پزشکی همدان نیمه اول
50
60
60
30
10
60
50
40
30
26658
10716
همدان
علوم پزشکی همدان نیمه دوم
50
50
50
10
10
60
40
30
50

50002
19704
انار
علوم پزشکی سیرجان
40
10
50
10
10
20
30
10
30
34234
13732
کرمان
علوم پزشکی  رفسنجان
30
60
40
20
10
30
50
10
40

26104
10477
جهرم
علوم پزشکی جهرم
30
40
80
10
10
50
70
10
20
36826
14699
نیشابور
علوم پزشکی تربت جام
50
30
70

10
10
20
40
30
20

28481
11445
گرگان
علوم پزشکی گرگان

40
20
50
30
10
20
50
20
50
18148
7411
کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه
نیمه اول


24579
9879
سنندج
علوم پزشکی کرمانشاه
 نیمه دوم
40
40
60
70
10
20
50
40
30

303334
12147
قم
علوم پزشکی قم
60
50
60
10
10
40
30
30
30
22084
8926
قم
علوم پزشکی قم نیمه اول


28425

11427

بروجرد 
علوم پزشکی قم نیمه دوم


27375
10998
سبزوار
علوم پزشکی سبزوار نیمه اول
50
40
50
10
10
40
50
40
30
34061
13614
نیشابور
علوم پزشکی سبزوار
60
30
50
10
10
30
50
40
30

32543
13064
کرج
علوم پزشکی البرز
50
30
50
40
10
40
40
30
20
45186
17833
آمل
علوم پزشکی بابل
30
30
50
10
10
20
30
30
40

21870
8843
کرج
علوم پزشکی قزوین  نیمه اول
40
50
70
40
10
60
40
20
50
28853
11582
الوند
علوم پزشکی قزوین نیمه دوم


32234
12924
کرمان
علوم پزشکی کرمان
60
30
40
40
10
30
30
50
30

30255
12117
رشت
علوم پزشکی گیلان
نیمه اول
30
60
30
50
10

40
20
20
40

31664
12697
رشت
علوم پزشکی گیلان نیمه دوم
30
30
50
70
10
50
30
30
40

39478
15681
سمنان
علوم پزشکی سمنان
40
10
30
20
10
30
20
40
30

30015
12036
علی آباد کتول
علوم پزشکی ساری نیمه اول
40
60
40
30
10
50
40
20
40
27645
11107
چمستان
علوم پزشکی ساری نیمه دوم

60
60
60
30
10
10
50
40
30

22316
9021
کازرون
علوم پزشکی یاسوج
60
80
70
20
10
30
40
20
30

47883
18877
کرمانشاه
علوم پزشکی همدان (محل تحصیل نهاوند) 
50
10
30
50
10
40
40
10
20
31563
12656
قوچان
علوم پزشکی (محل تحصیل قوچان )
30
30
70
50
10
50
50
40
20

23415
9431
زنجان
علوم پزشکی زنجان
60
40
40
40
10
40
60
30
40
34266
13743
نیشابور
علوم پزشکی نیشابور
30
50
50
70
10
20
30
10
40

28662
11508
بجنورد
علوم پزشکی بجنورد
20
50
60
20
10
50
40
50
30
33987
13622
آمل
علوم پزشکی شاهد تهران
40
60
50
20
10
40
30
10
50

47755
18828
شاهرود
علوم پزشکی شاهرود  نیمه اول

63018
24733
گرمسار
علوم پزشکی شاهرودنیمه دوم  
20
20
30
10
10
60
20
10
30
28936
11619
مرودشت
علوم پزشکی فسا
60
70
60
30
10
40
70
30
30

32543
13064
اراک
علوم پزشکی اراک
30
50
50
20
10
50
50
30
20
28041
11275
ساری
علوم پزشکی ساری (محل تحصیل آمل )نیمه اول
30
30
50
30
10
60
40
30
50
58603
23030
آمل
علوم پزشکی ساری  (محل تحصیل آمل )نیمه دوم
50
30
30
20
10
20
30
30
10

33359
13393
ورامین
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (محل تحصیل ورامین )
50
40
40
50
10
20
50
10
50

20925
53140
زنجان
علوم پزشکی شهرکرد
50
70
70
20
10
40
50
40
40

34303
13756
گرگان
علوم پزشکی گناباد نیمه اول
30
70
40
20
10
50
30
10
60
69356
27126
گناباد
علوم پزشکی گناباد نیمه دوم
40
30
40
10
10
30
30
10
20
30103
12066
بناب
علوم پزشکی سراب
20
30
20
20
10
50
40
40
40
40803
16187
اراک
علوم پزشکی اراک (محل تحصیل شازند)
50
30
60
40
10
10
50
40
40

35831
14331
بوشهر
علوم پزشکی بوشهر
40
30
20
50
10
40
40
20
50

29707
11924
قائم شهر
علوم پزشکی رامسر
50
60
60
40
10
50
30
30
30
29090
11684
ارومیه
علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل سلماس)
50
40
30
10
10
50
40
40
30

34668
13891
یزد
علوم پزشکی بندر عباس
نیمه اول
70
50
80
30
10
10
30
30
20

54288
21361
بندرعباس
علوم پزشکی  بندرعباس
نیمه دوم
40
10
30
10
10
50
30
20
20

24600
9888
سنندج
علوم پزشکی  ارومیه (محل تحصیل بوکان )
50
30
60
30
10
30
60
30
30
27906
11212
تربت حیدریه
علوم پزشکی بیرجند
50
30
60
10
10
50
40
20
40
29681
11911
مراغه
علوم پزشکی مراغه
70
40
40
10
10
30
40
20
40
36339
14516
گرگان
علوم پزشکی بجنورد (محل تحصیل شیروان )
50
40
50
30
10
50
40
10
20

30779
12336
بیرجند
علوم پزشکی زاهدان
50
30
60
40
10
50
30
30
30
35213
14115
بهبهان
علوم پزشکی بهبهان


32429
13010
کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل سنقز)
40
30
40
20
10
10
60
30
40
37476
14934
رشت
علوم پزشکی رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری ومامایی لنگرود)
50
40

60
10
10
30
80
20
10

33208
13334
جلفا
علوم پزشکی خوی
50
50
30
40
10
60
40
50
30
43831
17325
تربت حیدریه
علوم پزشکی تربت حیدریه
50
30
50
20
10
30
20
20
20

38920
15483
تربت حیدریه
علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل کاشمر)
60
20
30
40
10
40
30
20
30
51567
20299
اهواز
علوم پزشکی شوشتر نیمه اول
20
20
40
30
10
30
30
20
40
53313
20988
دزفول
علوم پزشکی شوشتر نیمه دوم


60179

23631

بابل
علوم پزشکی ساری (محل تحصیل بهشهر)


29035

11664

مرودشت 
علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل آباده )

60
50
50
60
10
60
20
30
40

30074
12057
سامان
علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل بروجن )
50
70
40
10
10
50
40
20
30
42175
16702
تویسرکان
علوم پزشکی همدان (محل تحصیل اسد آباد)
30
20
40
20
10
40
50
10
50

61874
24299
سنندج
علوم پزشکی خرم آباد (محل تحصیل بروجرد )
50
20
30
20
10
20
30
20
20
38197
15214
خرم آباد
علوم پزشکی خرم آباد (محل تحصیل پلدختر )
30
30
20
20
10
30
40
30
50
39688
15771
زاهدان
علوم پزشکی زابل نیمه دوم
60
10
50
30
10
30
50
30
20
36103
14424
ارومیه
علوم پزشکی (محل تحصیل نقده)
30
10
50
10
10
40
40
30
40
36986
14759
خرم آباد
علوم پزشکی  خرم آباد (محل تحصیل الیگودرز)

38920
15483
یزد
علوم پزشکی  (محل تحصیل میبد)
40
50
30
10
10
30
40
30
40
37933
15108
اهواز
علوم پزشکی  دزفول نیمه اول
60
40
80
10
10
30
50
20
10
40535
16080
اهواز
علوم پزشکی  دزفول نیمه دوم
30
50
40
10
10
60
30
30
40
44751
17663
اردبیل
علوم پزشکی  اردبیل (محل تحصیل مشکین شهر )
40
60
50
50
10
70
30
20
30
34336
13767
مرودشت
دانشکده علوم پزشکی لارستان  

35599
14256
همدان
علوم پزشکی  همدان (محل تحصیل ملایر)
50
50
50
30
10
30
20
10
40
50045
19726
کرمان
علوم پزشکی  کرمان (محل تحصیل زرند)

42734
16914
سبزوار
علوم پزشکی اسفراین
40
30
30
10
10
30
20
50
30
29890
11993
کرمان
علوم پزشکی  بم
30
40
60
10
10
40
40
40
40
42557
16843
کرج
علوم پزشکی  جیرفت
30
30
30
70
10
30
40
20
30
33520
13449
سمنان
علوم پزشکی  بیرجند (محل تحصیل فردوس)نیمه اول
40
30
70
10
10
40
60
10
30
38153
15194
نیشابور
علوم پزشکی  بیرجند (محل تحصیل فردوس )نیمه دوم
60
50
40
20
10
30
30
10
40
48465
19096
اراک
علوم پزشکی  خمین
20
10
30
30
10
40
50
30
40
42894
16982
مرودشت
علوم پزشکی  گراش
50
30
50
20
10
30
30
20
30
43452
17182
گلپایگان
علوم پزشکی  بیرجند (محل تحصیل قائن )
40
40
50
30
10
10
30
20
30
44237
17467
تربت حیدریه
علوم پزشکی  بیرجند (محل تحصیل طبس)
50
50
30
10
10
30
40
20
30
40349
16007
اردبیل
دانشکده علوم پزشکی  خلخال

33267
13357
شیراز
علوم پزشکی  شیراز(محل تحصیل لامرد)
30
40
30
40
10
30
40
20
50
50473
19902
اهواز
علوم پزشکی  آبادان
20
30
30
10
10
60
40
30
30
34893
13989
سبزوار
علوم پزشکی  سبزوار(محل تحصیل جوین )

53005
20876
بندرعباس
علوم پزشکی  بندرعباس (محل تحصیل بندر لنگه )
50
40
60
30
10
40
30
20
10

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه سراسری روزانه در منطقه سه

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه سراسری روزانه منطقه سه به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 3 در این بخش اضافه شده است


رتبه کشوری

رتبه درسهمیه

محل سکونت (شهر)

دانشگاه 

ادبیات فارسی

عربی 

معارف

زبان 

زمین شناسی 

ریاضیات 

زیست شناسی

فیزیک 

شیمی
18118
3334
مریوان
علوم پزشکی تهران
60
60
60
30
10
30
70
40
40
18687
3470
فریدونشهر
علوم پزشکی اصفهان نیمه اول
40
60
50
10
10
20
70
40
40
16424
2983
دهدشت
علوم پزشکی اصفهان نیمه دوم
40
60
50
70
10
40
50
50
40
26027
5223
دورود
علوم پزشکی خرم آباد نیمه اول
70
50
60
40
30
60
50
20
60
33030
6893
کوهدشت
علوم پزشکی خرم آباد نیمه دوم
50
20
70
10
10
30
50
20
30
21005
4027
اردبیل
علوم پزشکی اردبیل نیمه اول
50
40
70
30
10
50
30
50
40
26632
5343
مشکین شهر
علوم پزشکی اردبیل نیمه دوم
40
20
60
30
10
10
60
20
50
17439
3179
آذرشهر
علوم پزشکی نیمه اول
60
60
40
30
10
50
50
30
40
23280
4580
تبریز
علوم پزشکی تبریز نیمه دوم
40
80
60
20
10
40
40
40
40
21503
4141
شهریار
علوم پزشکی ایران نیمه اول
60
40
60
40
10
60
70
70
40
12335
2082
سرابله
علوم پزشکی ایران نیمه دوم
60
80
60
80
10
40
60
60
20
28662
5834
سرابله
علوم پزشکی ایلام نیمه اول 30
50
50
70
20
10
40
40
30
30
37761
8143
مهران
علوم پزشکی نیمه دوم
30
30
60
20
10
20
50
20
30

27191

5482

اسلام آباد غرب 

علوم پزشکی بقیه الله 

40
30
60
60
10
30
50
30
30

15343
2733
فیروزآباد
علوم پزشکی شیراز نیمه اول
50
30
60
60
10
70
50
40
40
24427
4839
کوار
علوم پزشکی شیراز نیمه دوم
40
70
30
20
10
60
60
20
30

16022
2888
چناران
علوم پزشکی مشهد نیمه اول
70
50
70
20
10
20
60
50
40
16304
2958
خواف
علوم پزشکی مشهد نیمه دوم
60
40
30
20
10
50
50
50
50
33297
6964
قرچک
علوم پزشکی شهید بهشتی
10
60
70
20
10
40
50
30
20

41227
9077
نورآباد
علوم پزشکی اهواز
50
10
60
10
10
30
50
10
40
25274
5033
دیواندره
علوم پزشکی سنندج نیمه اول
60
30
60
30
10
50
40
30
30
24534
4866
مریوان

علوم پزشکی  سنندج نیمه دوم 

70
40
60
20
10
50
40
50
40

24143
4774
سردشت
علوم پزشکی ارومیه
نیمه اول
50
10
50
60
10
20
70
20
30

25244
5126
بوکان
علوم پزشکی ارومیه نیمه دوم

40
50
50
10
10
70
50
60
20

30727
6338
ابرکوه
علوم پزشکی یزد
50
30
60
30
10
20
40
30
40

29120
5932
تیران
علوم پزشکی کاشان نیمه اول  


3632
7697
باغ بهادران
علوم پزشکی کاشان نیمه دوم
60
40
70
10
1
40
30
10
40
16500
2995
مریوان
علوم پزشکی همدان نیمه اول
40
30
60
30
10
50
70
30
40
20111
3813
اسدآباد
علوم پزشکی همدان نیمه دوم
40
70
50
40
10
80
30
40
20

61522
14904
انار
علوم پزشکی سیرجان
40
10
50
10
10
20
30
10
30
45344
10239
جیرفت
علوم پزشکی رفسنجان


28010
5678
لامرد
علوم پزشکی جهرم

40210
8789
رومشکان
علوم پزشکی تربت جام

40
50
70
10
10
10
60
20
30

181273
55412
رامیان
علوم پزشکی گرگان

40
40
30
50
10
60
30
40
50
18148
3347
جوانرود
علوم پزشکی کرمانشاه نیمه اول
60
30
60
20
10
60
40
40
50

21893
4228
نورآباد
علوم پزشکی کرمانشاه نیمه دوم


19520
3669
یاسوج
علوم پزشکی قم
60
30
60
30
10
40
60
30
50
27542
5566
اسفراین
علوم پزشکی  سبزوار نیمه اول
50
60
20
20
10
50
40
40
30

27823
5641
شیروان
علوم پزشکی سبزوار نیمه دوم
30
30
20
50
10
80
30
30
40

28506
5790
شهرقدس

علوم پزشکی البرز
50
50
50
60
10
40
30
10
50
24056
4757
بهنمیر
علوم پزشکی بابل
60
50
60
50
10
30
50
30
20

30044
6168
محمدیه
علوم پزشکی قزوین
نیمه اول


2939
6116
آبیک
علوم پزشکی قزوین
50
40
60
20
10
40
30
20
40
40684
8918
کوهبنان
علوم پزشکی کرمان
20
40
40
10
10
40
40
30
30

40242
8800
رودبار منجیل
علوم پزشکی گیلان
نیمه اول
40
20
30
80
10
30
50
20
30

45941
10396
رشت
علوم پزشکی گیلان  نیمه دوم
40
30
40
10
10
40
40
30
30

35599
7567
سمنان
علوم پزشکی سمنان
50
70
50
50
10
40
40
30
10

21286

4096
آبدانان
علوم پزشکی  ساری
نیمه اول
70
20
60
40
10
10
60
30
40
23831
4704
مینودشت
علوم پزشکی ساری نیمه دوم

50
60
20
10
10
70
40
40
50
33267
6953
یاسوج
علوم پزشکی یاسوج
40
30
50
10
10
30
30
50
40

43753
9797
ازن
علوم پزشکی همدان (محل تحصیل نهاوند )
30
30
40
50
10
40
30
20
40
37686
8121
نیشابور
علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل قوچان )
40
30
80
40
10
20
40
10
30

35213
7467
خدابنده
علوم پزشکی زنجان
60
70
70
60
10
40
70
20
30
2794
5581
نیشابور
علوم پزشکی نیشابور
60
30
60
30
10
30
30
20
40

27734
5618
اسفراین
علوم پزشکی بجنورد
30
30
60
10
10
40
60
30
40

29944
6140
اسفراین
علوم پزشکی شاهرود
نیمه اول

50
40
30
20
10
20
60
40
20
82148
21113
سمنان
علوم پزشکی شاهرود نیمه دوم

30
30
70
20
10
10
20
10
20

38518
8326
شیراز
علوم پزشکی فسا
50
30
60
20
10
20
30
40
40

39616
8616
اراک
علوم پزشکی اراک
40
40
40
10
10
50
50
40
10
41903
9275
رامسر
علوم پزشکی ساری (محل تحصیل آمل )نیمه اول


42205
9353
زیرآب سواد کوه
علوم پزشکی ساری (محل تحصیل آمل )نیمه دوم
50
20
70
10
10
20
30
30
30

34859
7363
شهرقدس
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (محل تحصیل ورامین )
60
30
50
20
10
30
40
30
40
29978
6151
لردگان
علوم پزشکی شهرکرد

60
50
50
30
10
40
50
40
30

36552
7835
بجستان
علوم پزشکی گناباد نیمه اول

39017
8460
بشرویه
علوم پزشکی گناباد نیمه دوم
40
50
60
30
10
20
30
30
30
32825
6840
عجب شیر
علوم پزشکی  سراب
50
50
50
20
10
20
40
20
30

46818
10643
ساوه
علوم پزشکی اراک (محل تحصیل شازند )

35062
7426
آبادان
علوم پزشکی بوشهر
40
10
80
20
10
10
50
30

40
28189
5713
سواد کوه
علوم پزشکی رامسر
50
40
70
10
10
10
60
30
30
36552
7835
مهاباد
علوم پزشکی (محل تحصیل سلماس)

50
30
20
30
10
50
40
30
30

45387
10253
حاجی آ باد
علوم پزشکی بندرعباس
نیمه اول
20
40
50
10
10
40
40
30
20

54782
12917
بستک
علوم پزشکی بندرعباس نیمه دوم
60
30
20
10
10
20
30
10
40
43831
9818
ملارد
علوم پزشکی ساوه
50
40
40
50
10
50
20
20
30

32718
6812
بوکان
علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل بوکان )

41607
9191
فردوس
علوم پزشکی بیرجند
30
30
30
20
10
50
20
20
40

33700
7067
اسکو
علوم پزشکی مراغه
20
40
50
40
10
20
50
40
30
44645
10053
تایباد
علوم پزشکی بجنورد (محل تحصیل شیروان )
50
30
40
40
10
60
40
20
30

28772
5865
زابل
علوم پزشکی
زاهدان
60
60
70
20
10
10
50
10
50

60873
14715
ایذه
علوم پزشکی بهبهان


33520
7024
پاوه
علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل سنقز)

46689
10606
آستانه اشرفیه
علوم پزشکی رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری ومامایی لنگرود)

60
50
60
50
20
30
40
10
30

34995
7402
تکاب
علوم پزشکی خوی
50
50
50
10
10
50
60
40
40
34094
7163
خواف
علوم پزشکی تربت حیدریه
30
40
40
40
10
40
40
40
30

36462
7803
کاشمر
علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل کاشمر)


60089
14482
اهواز
علوم پزشکی شوشتر
نیمه اول
40
20
70
50
10
10
20
10
30
51651
12032
شوش دانیال
علوم پزشکی  شوشتر نیمه دوم

30
30
10
30
10
20
30
20


47287
10784
مریوان
علوم پزشکی ساری (محل تحصیل بهشهر)
30
20
30
10
10
40
40
10
40
42931
9546
دهاقان
علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل آباده )
30
10
50
20
10
40
30
50
30

28395
5762
بوجن
علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل بروجن )
50
50
70
30
10
40
20
30
40
34401
7244
اسدآباد
علوم پزشکی همدان (محل تحصیل اسدآباد )
30
20
40
20
10
40
50
10
50

34859
7363
گراب
علوم پزشکی خرم آباد (محل تحصیل بروجرد )

38389
8290
نورآباد
علوم پزشکی خرم آباد (محل تحصیل پلدختر)
60
10
50
10
10
30
50

20
20
83532
21570
سرابله
علوم پزشکی زابل  نیمه اول
40
30
60
30
30
10
40
30
40
46680
10062
رومشکان
علوم پزشکی زابل
60
20
50
20
10
20
40
10
40
374103
8060
پیرانشهر
علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل نقده)
50
60
60
20
10
20
50
30
10
36628
7859
الشتر
علوم پزشکی  خرم آباد (محل تحصیل الیگودرز)
40
10
60
30
10
20
40
30
50
33645
7056
مروست
علوم پزشکی  یزد (محل تحصیل میبد)
50
30
60
30
10
40
50
10
20
40349
8831
دزفول
علوم پزشکی  دزفول نیمه اول
50
30
40
40
10
30
50
10
30
45978
10405
باغملک
علوم پزشکی  دزفول
70
60
80
20
10
10
50
10
30
44941
10133
مشکین شهر
علوم پزشکی  اردبیل (محل تحصیل مشکین شهر)
30
20
60
10
10
10
30
40
50
40803
8948
خرامه
دانشکده علوم پزشکی  لارستان
40
30
40
30
10
50
40
30
10
30980
6405
قروه درجزین
علوم پزشکی  همدان (محل تحصیل ملایر)
40
50
40
60
10
30
50
20
40
67705
16771
شهربابک
علوم پزشکی  کرمان (محل تحصیل زرند)
30
50
20
30
10
10
20
30
30
41945
9289
مشهد
علوم پزشکی  اسفراین
60
30
60
30
10
30
30
10
30
64699
15848
انار
علوم پزشکی  بم

54415
12802
جیرفت
علوم پزشکی  جیرفت
40
10
30
20
10
50
50
20
20
43452
9713
بجستان
علوم پزشکی  بیرجند (محل تحصیل فردوس) نیمه اول
60
40
50
30
10
40
40
10
40
39793
8670
سرایان
علوم پزشکی  بیرجند (محل تحصیل فردوس ) نیمه دوم
30
10
60
20
10
20
40
30
30
36665
7868
مریوان
علوم پزشکی  
60
40
40
60
10
30
20
20
30
41860
9261
جوانرود
علوم پزشکی  گراش
40
20
60
20
10
50
30
30
30
39688
8637
بجنورد
علوم پزشکی  بیرجند (محل تحصیل قائن )
50
40
30
30
10
30
20
30
20
47055
10712
سلطان آباد سبزوار
علوم پزشکی  بیرجند (محل تحصیل طبس)
10
10
60
30
10
20
50
20
40
48794
11218
خمین
دانشکده علوم پزشکی خلخال  

48995
11277
ارسنجان
علوم پزشکی  شیراز (محل تحصیل لامرد)

56569
13455
لالی
علوم پزشکی  آبادان
40
20
60
30
10
10
50
30
20
36136
7725
نقاب سبزوار
علوم پزشکی  ساری سبزوار(محل تحصیل جوین )
50
40
60
20
10
30
30
20
40
71477
17917
عجب شیر
علوم پزشکی  بندرعباس (محل تحصیل بندر لنگه )
30
60
30
20
10
40
10
30
10

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی