بایگانی خردادماه

نمونه سوالات امتحانی تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی نوبت دوم ( نمونه اول)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی پنجم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ (نمونه ششم)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات علوم تجربی پنجم ابتدایی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی علوم وفنون ادبی دوازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی( نمونه دوم)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات علوم وفنون ادبی دوازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی علوم وفنون ادبی دوازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی( نمونه اول)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات علوم وفنون ادبی دوازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی زبان دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات زبان دوازدهم تجربی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی زبان دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات زبان دوازدهم تجربی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی زبان دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات زبان دوازدهم تجربی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی نوبت دوم (نمونه پنجم)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی( نمونه اول )

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات ریاضی 3 دوازدهم تجربی نوبت دوم اقدام کنید

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی( نمونه چهارم)

خانم مهردوست | امتحانات
در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات ریاضی 3 دوازدهم تجربی نوبت دوم اقدام کنید

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی