گام به گام فصل سوم شیمی یازدهم ریاضی به همراه حل تمرین ها

در ادامه مطلب می توانیدگام به گام فصل سوم شیمی یازدهم ریاضی به همراه حل تمرین ها به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید

درباره گام به گام فصل سوم شیمی یازدهم ریاضی

در این پست گام به گام فصل سوم شیمی یازدهم ریاضی به همراه حل تمرین ها آماده شده است . گام به گام فصل سوم شیمی یازدهم ریاضی به همراه حل تمرین ها شامل راهنمای حل مسائل و مطالب موجود در کتاب شیمی  می باشد و حل المسائل پرسش ها و تمرین ها و فعالیت های موجود درگام به گام فصل سوم شیمی یازدهم ریاضی به همراه حل تمرین ها را شامل می شود. در ادامه بخش هایی گام به گام فصل سوم شیمی یازدهم ریاضی به همراه حل تمرین ها را میتوانید مشاهده کنید و فایل کامل گام به گام فصل سوم شیمی یازدهم ریاضی به همراه حل تمرین ها را دانلود کنید.

سلولز و نشاسته، پلیمر (بسپار) اند، با توجه به ساختار آنها پلیمر را تعریف کنید.

 پلیمرها ، درشت مولکول هایی هستندکه از اتصال تعداد بسیار زیادی واحد های یکسان و کوچك تکرار شونده ( تکپار یا مونومر ) تشکیل می شوند.

 ج) پیش بینی کنید نیروی بین مولکولی در کدام دسته از مواد قویتر است؟ چرا؟

 درشت مولکول ها  - زیرا هر چه جرم و حجم مولکول بیشتر باشد نیرو های بین مولکولی قویتر می شوند


گام به گام فصل سوم شیمی یازدهم ریاضی به همراه حل تمرین هادر جدول زیر هر یك از جاهای خالی را پر کنید

(طبق جدول مندرج در فایل دانلود )

داده های تجربی نشان می دهد که چگالی پلی اتن های نشان داده شده درشکل 8برابربا 97/0و92/0گرم بر سانتیمتر مکعب است .

(طبق شکل مندرج درفایل دانلود)

کدام پلی اتن سبك و کدام سنگین است؟

 پلی اتن شاخه دار سبك و پلی اتن بدون شاخه سنگین است

نیروی بین مولکولی در پلی اتن چیست؟

از نوع نیروهای واندروالس

چرا استحکام پلی اتن سنگین از سبك بیشتر است؟

زیرا با افزایش تعداد شاخه مولکول ها به دلیل ازدحام فضایی نمی توانند  به هم نزدیك شوند اما در پلی اتن که شاخه فرعی وجود ندارد سطح تماس مولکول ها بیشتر است و در نتیجه نیروی جاذبه بین مولکولی بیشتر شده و استحکام مولکولی هم بیشتر می شودتوجه ! در متن بالا جاهایی که به جدول وشکل مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل وجدولی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.78 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی