دانلود کتاب علوم و فنون دوازدهم

درادامه مطلب می توانید دانلود کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی سال تحصیلی 1401-1400 را دریافت کنید

دانلود کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی

در این بخش کتابعلوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی در در سال تحصیلی 1401-1400 چاپ شده است جهت دانلود در این پست قرار میگیرد . کتاب  علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی شامل تمام فصل های کتاب درسی علوم وفنون پایه دوازدهم نظام جدید رشته ی انسانی می باشد . در ادامه بخش هایی از کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم را میتوانید مطالعه کنید و فایل کامل این کتاب را در بخش دانلود همین پست دریافت کنید

دوره بازگشت وبیداری

از انقراض دولت صفویه تا آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار، یعنی در دوران حکومت های افشاریه، زندیه و ابتدای دورۀ قاجار، رشد و شکوفایی قابل توجهی در تاریخ ادبیات ایران دیده نمی شود. در این دوره شاعران از سبک هندی روی برگردانده اند اما هنوز تأثیرهایی از آن سبک و نیز مکتب وقوع در آثارشان مشاهده می شود. مشتاق اصفهانی در زمان نادرشاه و کریم خان زند، با همراهی چند تن دیگر از ادیبان، انجمن ادبی اصفهان را اداره می کرد. با روی کار آمدن سلسلة قاجار و تثبیت حکومت مرکزی در ایران، بازگشت به شیوه و الگوی 

کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم

گذشتگان در ادبیات، پررونق تر از گذشته بود. عبدالوهاب نشاط، انجمن ادبی نشاط را تأسیس کرد؛ پس از آن انجمن ادبی خاقان به ریاست فتحعلی شاه در تهران تشکیل شد. هدف این انجمن رهایی بخشیدن شعر فارسی از تباهی و انحطاط اواخر دورۀ صفوی و دوره های بعد از آن بود اما برای رسیدن به این هدف، راهی جز تقلید از آثار پیشینیان در پیش نگرفتند و به همین خاطر شعر را به دوران گذشته، بازگرداندند و موجب پیدایش «سبک بازگشت» شدند که می توان آن را حد واسط سبک هندی و سبک دورۀ بعد یعنی دورۀ بیداری دانست.

لینک های دانلود


نظرات ارسال شده 1

ا
احمد بتوك

عالي Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir