نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه)

نمونه سوالات امتحانی ریاضی چهارم ابتدایی

به روز رسانی آذر 99: [ اضافه شدن نمونه سوالات جدید]

یادگیری درسی همچون ریاضی بدون حل کردن نمونه سوالات مختلف امکان پذیر نیست. در این صفحه نمونه سوالات ریاضی چهارم را برای شما گردآوری کرده ایم. 

نمونه سوالات نوبت اول ریاضی چهارم را در بخش امتحانات دی ماه و نمونه سوالات نوبت دوم ریاضی چهارم را در بخش امتحانات خرداد ماه می توانید دریافت کنید. لازم به ذکر است دانلود نمونه سوالات کاملا رایگان و بدون پرداخت هیچ هزینه ای انجام می شود.

امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نمونه سوالات جمع آوری شده برای ما ارسال کنید.

بعضی از نمونه سوالات همراه با جواب و برخی از آن ها فاقد جواب است. برای این که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است، به عنوان آن دقت کنید در صورتی که در عنوان هر نمونه عبارت " همراه با جواب یا  پاسخ تشریحی" ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی چهارم ابتدایی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی چهارم ابتدایی مراجعه کنید.

مجموعه نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات ریاضی نوبت اول مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

1.کوچکترین عدد پنج رقمی که با رقم های (7 و 5 و 0 و 1 و 4) می توان نوشت کدام است؟

الف) 10754

ب) 10457

ج) 10475

د) 14058

2.ﻋﺪد ﻫﻔﺘﺼﺪ وﺳﻲ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪوﻧﻪ  راﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ وﺑﻪ ﭘﺮﺳش هﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.

الف) اﻳﻦ ﻋﺪد ﭼﻨﺪ رﻗﻤﻲ اﺳﺖ؟                          

ب) رﻗﻢ ﺻﺪﮔﺎن ﻫﺰار آن ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟  

ج) اﻳﻦ ﻋﺪد را در ﺟﺪول ارزش ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﺑﺪه.

د)  ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺰار آن را ﺑﻨﻮﻳﺲ.

و) ﻛﺪام رﻗﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﻣﻜﺎﻧﻲ را دارد.

3. ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﻳﺮ را با رقم بنویس و از بزرگ به کوچک و از چپ به راست مرتب ﻛﻦ.

-ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻋﺪد ﺷﺶ رﻗﻤﻲ ﻓﺮد ﺑﺪون ﺗﻜﺮار ارﻗﺎم.

-ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻳﻚ ﻫﺰار و ﭘﻨﺞ. 

-ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار دو.  

-ﺻﺪ و دو ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺶ.

مجموعه نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم 

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات ریاضی نوبت دوم مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

1.در جاهای خالی عدد یا عبارت مناسب بنویسید.

الف) 8000+200+88 گسترده ی عدد ...................است.

ب) برای مقایسه ی ساده تر داده ها ازنمودار ...... استفاده می شود.

ج) مجموع زاویه های یک چهارضلعی برابر با ............. درجه است.

2.جاهای خالی رابا کلمات مناسب پرکنید.

الف) مربع یک .....است که ضلع های برابر دارد.

ب) به متوازی الاضلاعی که اضلاعش برابرباشد ........ می گوییم.

3.با توجه به شکل زیر به سوالات پاسخ دهید:

الف) یک زاویه تند بنویسید: 

ب) یک زاویه راست بنویسید: 

ج) یک زاویه باز بنویسید: 

4.داخل یک کیسه تعداد مساوی چیته های رنگی ریخته ایم و هر بار یکی از ان ها را بیرون می اوریم و با آمار رو به رو مواجه می شویم اگر یک بار دیگر از داخل کیسه یک جین بیرون بیاوریم. به احتمال بیش تراین چیته چه رنگی خواهد بود؟ چرا؟

5.هاﻧﻴﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ  50 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ ﺑﺎزﯼ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 6:10 ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺷﺪ.  

اﻟﻒ) او ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎزﯼ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد؟          

 ب) او ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎزﯼ ﮐﺮد؟

6.درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف) عدد 810 هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیراست .

ب) مجموع زاویه های یک چهارضلعی برابربا 180 درجه است.

ج) اگر دو کسر، مخرج برابر داشته باشند  کسری بزرگ تر است که صورت بزرگ تری داشته باشد.

ضمنا برای دانلود سوالات بیشتر میتوانید به صفحه های نمونه سوال فصل به فصل ریاضی چهارم دبستان و نمونه سوال ریاضی چهارم نوبت اول مراجعه کنید

لینک های دانلود

نمونه سوالات نوبت اول ریاضی چهارم

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول ( دی ماه 97- نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول(دی ماه 97 - نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول (دی ماه 97 - نمونه سوم)

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول (دی ماه 97 - نمونه چهارم)

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول (دی ماه 96 - نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول (دی ماه 96 - نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول(آذر ماه 96 - نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول (نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول(نمونه دوم)

 

نمونه سوالات نوبت دوم ریاضی چهارم

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم (خرداد ماه 96 - نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم (خرداد ماه 96 - نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم (نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دوم)


نظرات ارسال شده 124

ط
طاها

بسیار عالی بود.من امتحان قبلی نمره ی 17/5 گرفتم . اما به کمک این سوالات تمرینی ، من امتحان دیروزم رو 19/9 گرفتم .چون واقعا این سوالات خیلی خیلی ربط به سوالات امتحانم داشت . از طراح سوال ممنون .

ز
زهرا مرتضی

عالی و درجه یک لطفا جواب ها راهم بذارید

ه
هلیا مرادی

بسیار عالیییییییییییییییی????????????????????????????????

س
سودا صادق زاده

(واقعا خوببود)خیلی خیلی ممنوت که از این سولات امتهان ریاضی برای ما میزارید

س
سارینا

خوب بود واقعا ♥️♥️♥️♥️♥️❤️❤️❤️❤️❤️

م
مهدیس افشار

واقعا خیلی خوبه بودش. ????????

س
ستاره

بسیار ❤️عالی ❤️واقعا میگم عالی بود ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

ش
شیوا رضایئ

خیلی خیلی خیلی خیلی عالی بود

ی
یسرا

خیییییلی خوب بودخیلی راضی بودم

ن
ندا مرادی

بســــیار ❤ عالی

ح
حنانه جهانشاهی

عالی راضی بودم از همه ی ایرانیان تشکر میکنم

س
سمینار

عالی هستن خیلی ممنونم

ف
فاطمه اکبری

بسیا ر عالی

ف
فاطمه

نمونه سوال شما بسیار عالی بود ولی ایکاش جواب هم داشت

ی
یسنا شهبازی

در امتحان به من کمک کرد از شما سپاس گزارم

❣️

خیلی ممنون از شما بسیار کمک می کند

م
محیا مرادی

خیلی ممنون از شما بسیار کمک می‌کند

ا
ایناز

خیلی خوب بودولی اگه جواب ها رو هم داشت بهتر بود

ا
النا

کاشکی تو ضیح هم داد شت و فلیم اموزشی داشت

ع
عاطفه

عالی ولی کاشک جوابم داشت چون برای امتحان میخونم

ی
یسنا وحیدی

سلام وقت بخیر من خیلی متشکرم و من تونستم خوب ریاضی را تمرین کنم

ن
نیوشا

عالی بود ممنون باتشکر از شمان که آنقدر به فکر ماهستید تا بتوانیم درس بخوانیم

خ
خاطره خودکامه

 

مرسی خیلی عالی بود

 

ا
الینا مختاری

عالی هست ما که راضی هستیم........... ممنون.

م
محمد اصغری

خیلی دوست داشتم ممنون

ص
صدیقی

سلام بسیار بسیار متشکرم بابت سایت مفید شما

ز
زهرا محمدی

خیلی عالی بود خیلی ممنون

ب
بهار سلماسی

عالی عالی خیلی خیلی خوب بود

ن
نرگس صفایی

ممنون واقعا خیلی عالی بود????????????

ح
حدیث محسن نژاد

 

خوب بود خیلی عالی بود

 

ل
لیسا احمدی

خیلی خوبه عالیه خیلی دوست داشتم

ر
رقیه گنج خانلو

خیلی خیلی خوب بود

پ
پوریا

خیلی خوبه ممنون

م
مهسا سهامی

عالی بود امتحانم 20دادم

م
مارال شریفی

خیلی خیلی خوب بود امتحانم رو 20 شدم

ن
نازنین زهرا عبدلی

عالی بود امتحانم رو ۲۰دادم

م
مهیا بنجخی

عالی بود من امتحانم 20 زدم عالی

م
مجتبی منصوری

عالین من کلی تمرین کردم

م
محمد حسین

 

 عالی و مفید بود

 

س
ساغر

درود بر شما تمامی سوالات ، بسیار مفید و واضح و کاربردی ، بود پسرم خیلی راحت میتونست پاسخ بده . سپاسگزارم از لطفتون

ا
امیرمهدی رنجبر

عالی بودمن که ازش خوشم اومد❤❤❤❤❤❤

ف
فاطمه حسینی

سلام ممنون بابت این ریاضی

ن
ن

خیلییییییی عالی

ی
یسنا فلاح

من یا گرفتم ممنونم از شما خیلی خوب است

م
محدثه

خیییییییییییلی الی است

ک
کوثر احمدی‌نیا

خیلی عالی بود من خیلی خوشم امد

س
سنا

خیلی خوب بود یعنی این که من هر چقدر بگم خیلی خوب بود کمه بخدا

س
سارینا اکبری

این سوالات ریاضی بسیار عالی هست من که خیلی خوشم آمد و بهم کمک کرد

ف
فائزه خدابنده لو

عالیه دنبال هر چی میرم کمکم میکنه

س
سوگند پورموسوی

عالی بودددد خیلی خوب است

ن
نیتا حکیمی

خیلی خوبه برای سولاامتهانی

ی
یوسف علیزاده

بسیار عالی ممنونم ازشما

آ
آیسان

حرف نداره خیلی عالی من که دو ست داشتم مرسی

س
سارا یاری

عالییییییییی بود واقعا ????????????????????????????????????????????????????????????????

ف
فاطمه

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

ه
ه هستی

عالییییییی خیلی خوب بودددددد

ف
فرشته

خیییییییییلی عالی بود.ممنون از کاربرگهاتون عالی بودند.مرسسسسسسسسسسسسسی

ش
شکوفه

عااااااااااااااااااااااااالللللللللللللیییییییی

م
محمد حسین

خیلی عالی بود خوشم آمد

ح
حسین درفکی

خیلیییییییییی عالییییییییییییییییییی بود مرسی

ا
المان

عالی بود خوشم آمد خیلی خوب بود

ط
طناز سنجابی

به نظر‌ من این امتحان خیلی به من کمک ککرد که 20 بگیرم

ف
فاطمه حسینی

خیلی عالی بود❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

ف
فاطمه

آلیییییییییییییییییییئ

ص
صدف

خیلییییییییی عالییییییی ببووودددددد❤❤❤❤????????????????????????????????????

A
A

با سلام خدمت تمام دوستان بسیار عالی بود. ممنون از مدیر و همکاران سایت با تشکر

ا
اواکرمی

خیللللللیییییییی خوب

م
مبینا رضایی

خیلیییییییییییی عالی

ل
لیانا

خوب بودولی باید پاسخ نام هم می داشت

ح
حانیه

خوب بودولی باید پاسخ هارا هم می‌گذاشت عالی بود

a
aha

عاااااآللللللیییییی بود

ی
یاس

خیلی عالیییییی ممنونم

ن
ناشناس

عالییییییییییهههههه و خیلی خوبه

س
ستاره

عالی بود ولی کاش پاسخنامه داشت خواهش مندم پاسخنامه بذارید

س
ستاره

خیلی عالییی ????❤❤❤❤

ل
لیا:)

خیلی راحت بودن من اول فکر نمیکردم این سوالا تو ازمون بیاد ولی دقیقا شبیه همینا اومد. عالی بود!

ن
ناشناس

اگر با جولب بود خیلی خوب میشد بقیه کاراش عالی هست

ف
فاطمه صادقی

عالی بود ولی با جواب بهتر بود

ف
فائزه فرهادی

سلام نمونه سوال های خوبی داره من کلاس چهارمم و همیشه قبل امتحان ها نمونه سوال حل میکنم واینکه این نمونه سوالات خیلی خوبه ممنون

ف
فاطمه شجاعی

فاطمه شجاعی بسیار عالی

ا
امیر حسین

خخخخخخخخیبییییییییییللللللللللللییییییی عالی

م
مینا صلاهیان

خیلی این سوال ها خوب است این سوال ها توی امتحان ریاضی من بود عالی اینها

س
ساغر زارعی

سلام ممنونم خیلی خیلی این نمونه خوبن

س
سید محمد حسن حسینی راد

خیلی خوبه واقعا عالیه اصلا هیچ مونه سوالی به اندازه ی این خوب نیست

ع
عالی

عالیییییییییییی

م
محمد حسین هلیلی

عالی ترین برنامه ی درسی وخیلی خوب و پنج ستاره هم کمه براش♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ز
زهرا

من که خیلی خوشم اومد عالی بود تو امتحان به من خیلی کمک کرد

ع
عالی

آره دقیقا این برنامه تو امتحان ها به من کمک کرد

ف
فاطمه

خیلی خوب است خیلی ممنون

غ
غزل محمدی

واقعاً عاللللللللللللی بود من که دوست داشتم

ا
احمد علی

عالی بود ممنون از شما

س
ساناز محمدپور اقدم

من خیلی رازی بودم واستفاده ی زیادی ازش کردم ولط خوب تر می شد که دریک صفحه ی دیگر جواب ها نوشته می شد

ذ
ذبیح یعقوبخانی از قزوین

بسیار عالی و جالب بود . لطفا ادامه بدهید

ا
الینا ساکی

سلام خیلی سوالات خوبه ولی اگه جوابشون بود عالی میشد

۰
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

خیلی خوب بود من ازش استفاده ی زیادی کردم

۰
۰۰۰

خوب بود ولی اگه همه سوال ها جواب داشت ، بهتر بود

Z
Zahra

عالیه دیگه چی بگم از این بهتر که نمیشه

س
سحر

عالی اگر باجواب بود بهتر هست میشه باجواب بفرستید

ن
نرگس

سؤالات جامع وعالی هست فقط کاش جوابشو هم بفرستید ممنون

م
محمدطاها

عالی بود من که خیلی دوست داشتم ش

ا
الهه سنجری

سوالات بسیار عالی است ممنون

م
ماهان شاطری

خیلی خوب بود من که ازش خوشم آمد

د
دنیا‌جانباز

‌عععععععععالی‌بود

ا
امیر

عالیییییییی ممنون

ا
امیر محمد اکبری

این سوال عالی است

ر
رضا کمسفیدی

سلام .خسته نباشید . درس ریاضی نیاز به تمرین و تکرار دارد . لذا نمونه سوالات در این جهت خیلی کمک می کنند.

ح
حنا سادات اعتمادی

سلام . من حنا هستم کلاس چهارمم سوالات برای تمرین اضافه خیلی خوب بود مخصوصا نوبته دوم . فقط یکم زیادی آسون بود

ف
فاطمه جمالی

بسیار عالی و در نهایت به عنوان یکی زیبایی

م
مریم

بسیار خوب است ولر ای کاش سوالات هر فصل را هم به صورت جداگانه داشتید

ح
حلما اسدی

این خیلی عالیه متشکرم

م
معصومه رمن

سلام من معصومه هستم ممنون از نمونه سوالاتتون عالی هست وهمین طور هم کمک به درسها میکند

ی
یاسمن یوسفی

عالی بود من خیلی از این سوال ها دوست دارم

م
مهبد فرجیان فرگوش

این سوالات عالی هستند ممنون.⭐⭐⭐⭐⭐⭐

پ
پانیذ خانم حسینی

خیلی عالیه خسته نباشید

ی
یاسمن

عالی بود من خیلی از این سوال ها دوست دار

ف
فاطمه سلطانی

عالی بود من ازتون خیلی ممنون و همچنین از بچه ها مرسی خیلی خیلی عالی بود

ر
ریحانه سلامی فر

خیلی ارزنده و مفید هستند و عالللِلللللی

س
سیما علیزاده

نمونه سوالات بسیار عالی و جامع و از همه ی محتوای نوبت اول سوال موجود بود چندین آزمون برای هر نوبت وجود داشت بسیار مفید بودند

م
مارال بیرانوند

سلام هیلی عالی بود

ا
ابراهیمی

از سوالات خوبتان متشکرم و نهایت تشکر دارم

م
مهسا نظری

این برنامه واقعن خوبه خوبه

ف
فاطمه جمالی

خیلی خیلی خیلی خوب بود و در این باره عالی بود

س
سعادت الدین

بله من با نظر شما موافقم

ب
بهار

عالی بود خیلی خیلی

م
محدثه کشتگر

عالی ممنون از این نمونه سوالات خوب تون ممنون

ی
یسنا فلاح

خیلی خوب است من یاد گرفتم ممنونم از شما

ا
امیر رضا

عالی خیلی خوب است

ع
علیسا

ممنون که کنارمون هستید و کمکمون میکنید تا بچه ها خودش نو محک بزنن، لطف خدا همیشه شامل حالتون باشه

م
معصومه وحدانی

این نمونه سوالات خیلی خوب بود

س
سید محمد طاها موسوی

خیلی خوبه دستشون درد نکونه ممنون هستم که از کسی که این نمونه سوال را نوشته خیلی خوبه انشاالله برن کربلا

ک
کوثر

خیلی سوال هاتون عالیه عالیه لطفا تمرین های سخت بزارید

د
دلسا کی پاپر

عالییییی بود همینطور مفید

د
درسا

این نمونه سوالات خیلی عالیه بهتون پیشنهاد میدم حتما امتحانش کنید

م
معصومه وحدانی

آره خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود

ا
امیررضا

خیلی خوبه میشه باجواب باشه ممنون

ا
امیرحسین قادری

این نمونه سوال خیلی عالیه

س
سودا

عالی دستون درد نکن

ا
انا

سلام من انا هستم بسیار راضی بودم و ممنون از شما

آ
آنیتا میرانی

خیلی عااالی بود و خیلی هم مفید بود

س
سارینا

واقا تشکر میکنم خیلی این سوال ها در نماتم تاثیر داشت عالی بود بازم ممنونم ازتون بابت این سوال های خود واقا درجه یک و عالی بود

ن
نازیلا

خوب بود بهترین مرور واسه من

م
مبارز

خیلی عالیه ممنونم ازتون خیلی عالیه

ہ
ہہہ

عالی عالی عالی عا

ه
هما صاحبی

به نظر من بهترین امتحانی بود که دادم

ا
الهه

من همینطوری زدم بد نبود اما الن با ااایینن همه رای خوب بود،عالی بود،و.. نظرمو عوز میکنم و میگم عااالییههههههههههههه

ن
نازنین زهرا اسلمی

وای ریاضی خیلی سخته

پ
پریا

من با این نظر مخالفم خیلی اسونه

ک
کرمی

با سلام و خسته نباشید و تشکر دستتون درد نکنه

م
مرسده دهقانب

عالییییییییییبی

م
محمد رضا

عالی بود*** دوست دارم