نمونه سوال پیام نهم درس 1 تا 6

در این مطلب شما مخاطبین عزیز میتوانید به آرشیو کاملی از نمونه سوال پیام نهم درس 1 تا 6 دسترسی داشته باشید و با استفاده از سعی و تلاش خود و البته تمرین و تکرار با این نمونه سوالات ، میزان تسلط و آمادگی خود را در این مبحث بالا ببرید.

نمونه سوالات امتحانی ریاضی چهارم ابتدایی

به روز رسانی آذر 99: [ اضافه شدن نمونه سوالات جدید]

یادگیری درسی همچون ریاضی بدون حل کردن نمونه سوالات مختلف امکان پذیر نیست. در این صفحه نمونه سوالات ریاضی چهارم را برای شما گردآوری کرده ایم. 

نمونه سوالات نوبت اول ریاضی چهارم را در بخش امتحانات دی ماه و نمونه سوالات نوبت دوم ریاضی چهارم را در بخش امتحانات خرداد ماه می توانید دریافت کنید. لازم به ذکر است دانلود نمونه سوالات کاملا رایگان و بدون پرداخت هیچ هزینه ای انجام می شود.

امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نمونه سوالات جمع آوری شده برای ما ارسال کنید.

بعضی از نمونه سوالات همراه با جواب و برخی از آن ها فاقد جواب است. برای این که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است، به عنوان آن دقت کنید در صورتی که در عنوان هر نمونه عبارت " همراه با جواب یا  پاسخ تشریحی" ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی چهارم ابتدایی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی چهارم ابتدایی مراجعه کنید.

مجموعه نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات ریاضی نوبت اول مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

1.کوچکترین عدد پنج رقمی که با رقم های (7 و 5 و 0 و 1 و 4) می توان نوشت کدام است؟

الف) 10754

ب) 10457

ج) 10475

د) 14058

2.ﻋﺪد ﻫﻔﺘﺼﺪ وﺳﻲ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪوﻧﻪ  راﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ وﺑﻪ ﭘﺮﺳش هﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.

الف) اﻳﻦ ﻋﺪد ﭼﻨﺪ رﻗﻤﻲ اﺳﺖ؟                          

ب) رﻗﻢ ﺻﺪﮔﺎن ﻫﺰار آن ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟  

ج) اﻳﻦ ﻋﺪد را در ﺟﺪول ارزش ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﺑﺪه.

د)  ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺰار آن را ﺑﻨﻮﻳﺲ.

و) ﻛﺪام رﻗﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﻣﻜﺎﻧﻲ را دارد.

3. ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﻳﺮ را با رقم بنویس و از بزرگ به کوچک و از چپ به راست مرتب ﻛﻦ.

-ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻋﺪد ﺷﺶ رﻗﻤﻲ ﻓﺮد ﺑﺪون ﺗﻜﺮار ارﻗﺎم.

-ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻳﻚ ﻫﺰار و ﭘﻨﺞ. 

-ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار دو.  

-ﺻﺪ و دو ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺶ.

مجموعه نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم 

تعدادی از سوالاتی که در نمونه سوالات ریاضی نوبت دوم مطرح شده است را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

1.در جاهای خالی عدد یا عبارت مناسب بنویسید.

الف) 8000+200+88 گسترده ی عدد ...................است.

ب) برای مقایسه ی ساده تر داده ها ازنمودار ...... استفاده می شود.

ج) مجموع زاویه های یک چهارضلعی برابر با ............. درجه است.

2.جاهای خالی رابا کلمات مناسب پرکنید.

الف) مربع یک .....است که ضلع های برابر دارد.

ب) به متوازی الاضلاعی که اضلاعش برابرباشد ........ می گوییم.

3.با توجه به شکل زیر به سوالات پاسخ دهید:

الف) یک زاویه تند بنویسید: 

ب) یک زاویه راست بنویسید: 

ج) یک زاویه باز بنویسید: 

4.داخل یک کیسه تعداد مساوی چیته های رنگی ریخته ایم و هر بار یکی از ان ها را بیرون می اوریم و با آمار رو به رو مواجه می شویم اگر یک بار دیگر از داخل کیسه یک جین بیرون بیاوریم. به احتمال بیش تراین چیته چه رنگی خواهد بود؟ چرا؟

5.هاﻧﻴﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ  50 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ ﺑﺎزﯼ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 6:10 ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺷﺪ.  

اﻟﻒ) او ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎزﯼ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد؟          

 ب) او ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎزﯼ ﮐﺮد؟

6.درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف) عدد 810 هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیراست .

ب) مجموع زاویه های یک چهارضلعی برابربا 180 درجه است.

ج) اگر دو کسر، مخرج برابر داشته باشند  کسری بزرگ تر است که صورت بزرگ تری داشته باشد.

ضمنا برای دانلود سوالات بیشتر میتوانید به صفحه های نمونه سوال فصل به فصل ریاضی چهارم دبستان و نمونه سوال ریاضی چهارم نوبت اول مراجعه کنید


نظرات ارسال شده 0