نمونه سوال حسابان یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

درمورد نمونه سوال حسابان یازدهم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

 

 

سوال1- اگر منحنی y=(m-2)x2+3x+1-m محور Xها را در هر دو طرف مبدا مختصات قطع کند، حدود m را محاسبه کنید.

 

سوال2- معادله ی درجه دومی بنویسید که از ریشه های معادله ی 2x2-3x-1=0 یک واحد کوچکتر باشد.

 

نمونه سوال حسابان یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )

 

سوال3- در یک دنباله ی هندسی با قدرنسبت 2 نسبت مجموع شش جمله ی اول به سه جمله ی اول را محاسبه کنید.

 

سوال4- در یک دنباله حسابی اگر جمله هفتم، نصف جمله سوم باشد. مجموع چند جمله ی اول این دنباله صفر است؟

 

سوال5- اگر فاصله ی نقطه ی (A(1,2 از خط ax+4y=1 برابر 2 باشد، مقدار a را محاسبه کنید.

 

سوال6- مساحت ناحیه ی محدود بین منحنی های y=|x|+x و |y=2-|x را محاسبه کنید.

 

سوال7- اگر (log(x-2)=2log2-log(x-4 باشد. حاصل (log5(x-3 را محاسبه کنید.

 

سوال8- اگر نمودار تابع f(x)=a(b)x-1 از نقاط (A(-1/2,1/2 و (B(1,11 عبور کند، (f(-1 را محاسبه کنید.

 

سوال9- اگر f(x)=x/x+1 و f0g(x)=x2-1/x2+2 باشند حاصل (g-1(x را محاسبه کنید.

 

سوال10- دو تابع f(x)=4x و g(x)=(1/2)2x+3/2 در نقطه ی A متقاطع هستند. فاصله ی نقطه ی A تا نقطه ی (-1/2,1) را محاسبه کنید.

 

سوال11- اگر مجموع مجذورات ریشه های معادله ی (معادله ی مندرج در فایل دانلود) برابر 2 باشد، مقدار m را محاسبه کنید.

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به معادله های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر معادله هایی است که در فایل دانلود (pdf) موجود می باشد.

 


نظرات ارسال شده 1

ش
شیوا

با سلام و خسته نباشید. الهی خیر ببینید. تشکر عاااالی اولیاء هستم.