نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

درمورد نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

 

سوال1- جاهای خالی را پر کنید.

(نمودار مندرج در فایل دانلود)

الف) نمودار سهمی به معادله ی P(x)=ax2+bx+c به صورت .......... و علامت ضریب c .......... می باشد.

ب) برد یک تابع .......... هم دامنه ی آن است.

 

نمونه سوال حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

 

سوال2- با استفاده از روش گاوس، مجموع اعداد طبیعی از 1 تا n را بدست آورید.

 

سوال3- مجموع شش جمله ی اول یک دنباله ی هندسی، 28 برابر مجموع سه جمله ی اول آن است. جمله ی پنجم چند برابر جمله ی دوم است؟

 

سوال4- محیط یک مستطیل 22 سانتی متر و مساحت آن 28 سانتی متر مربع است. ابعاد مستطیل را بیابید.

 

سوال5- نمودار تابع |f(x)= |x-1|+|x+2 را رسم کنید. سپس معادله ی f(x)=5 را به روش هندسی حل کنید.

 

سوال6- مثلث ABC با سه راس (A(-3,2  و  (B(2,4 و (C(0,6 مفروض است.

الف) طول میانه ی وارد بر ضلع BC را بیابید.

ب) طول ارتفاع AH را بدست آورید.

 

سوال7- نمودار تابع [y=x-[x را در بازه ی [-2,1) رسم کنید.

 

سوال8- نمودار تابع f(x)=2x-2 را رسم کنید و دامنه و برد آن را بیابید.

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به نمودارهای مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر نمودارهایی است که در فایل دانلود (pdf) موجود می باشد.

 


نظرات ارسال شده 0