نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت خرداد را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز،نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- جاهای خالی زیر را پرکنید

الف) اگر نقطه ای به فاصله یکسان ازدوضلع زاویه باشد ........ آن نقطه ........... قرار دارد .

ب) استدلالی که بر بر اساس نتیجه گیری منطقی بر پایه حقایقی که درستی آنها را پذیرفته ایم با شد را ...... می گویند .

ج)درهر n ضلعی تعداد قطرها برابر ....است

د) درهرمثلث قائم الزاویه اندازه میانه وارد بر وتر.... اندازه وتر است

نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

سوال 2- لوزی به طول ضلع 4سانتی متر وقطر 5سانتی متر رسم کنید .

 

سوال 3- ثابت کنید نیمساز های زوایانی هرمثلث همرسند

 

سوال 4- ثاتت کنید درهرمتوازی الاضلاع ضلع ها روبرو برابرند

 

سوال 5- درشکل مندرج در فایل دانلود طبق سوال مربوطه مقادیر x وy را مشخص کنید

 

سوال 6- ثابت کنید سه میانه هرمثلث را با 6مثلث  هم مساحت تقسیم می کند .

 

سوال 7- درستی یا نادرستی جملات زیر را تعیین کنید

الف) هرگاه خطی یا فصل مشترک دوصقحه متقاطع موازی باشد باخود آن دو صفحه نیز موازی است .

ب) اگر صفحه ای یا دو خط متقاطع موازی یا صفحه گذرنده ازآن دوخط متقاطع نیز موازی است .

 

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخلpdf

موجود می باشد.

 


نظرات ارسال شده 0