نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت اول( نمونه پنجم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فارسی دهم ریاضی نوبت اول اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم که به دنبال امتحانات نوبت اول (دی)هستید، نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت اول( نمونه پنجم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت اول(دی ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت اول(دی ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات فارسی دهم ریاضی نوبت اول (دی ماه):

١٦ـ با توجّه به ابيات «درختان را دوست مي دارم / كه به احترام تو قيام كرده اند / و آب را / كه مهر مادرتوست» پاسخ دهيد.

الف) يك حذف در عبارت بالا پيدا كرده و نوع آن را بنويسيد.

ب) در گروه اسمي «مهر مادر تو» نوع وابسته ها را بنويسيد.

ج) نوع «واو» را در عبارت بيان كنيد.

٧ـ براي نمودار داده شده يك گروه اسمي مناسب بنويسيد.

گروه اسمي

وابسته هسته وابسته

صفت اشاره اسم صفت لياقت

١٨ـ با توجّه به بيت «هر آن كه جانب اهل وفا نگه دارد / خداش در همه حال از بلا نگه دارد» جهش ضمير رابيابيد و بنويسيد.

نمونه سوال امتحانی فارسی دهم ریاضی نوبت اول( نمونه پنجم)

مطالب مرتبط

١٩ـ در عبارت زير آراية سجع را پيدا كنيد.

هر كه روي از معاملت خلق بتافت. دنيا و آخرت در معاملت حق بيافت.

٢٠ـ در بيت زير، آراية ايهام را پيدا كرده ومعاني آن را بنويسيد.

سر و زر دل و جانم فداي آن ياري كه حق صحبت مهر و وفا نگه دارد

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فارسی دهم ریاضی می باشد را مشاهده می کنید

در ایـن فصـل، متن هایـی را می خوانیـم کـه در آنها شـاعر یا نویسـنده، خواسته اسـت موضـوع و مفهومی رفتـاری، اخلاقی یا مسـئله ای اجتماعی و پندآمـوز را به شـیوۀ اندرز بازگو کنـد؛ برای این کار از داسـتان یا حکایت در قالب شـعر و نثر بهره گرفته اسـت؛ به این گونه آثار ادبی، «ادبیات تعلیمی» می گویند

اثـر تعلیمـی، اثری اسـت که با هـدف آمـوزش و تعلیـم، موضوع هایی از حکمت، اخلاق، مذهب یا دانشـی از معارف بشری را بیان می کند. آثار تعلیمی لی ـ ادبی باشـند تا مسـئله ای را به صورت روایی یا نمایشـی ّ می تواننـد تخی ابیت بیشـتر ارائـه دهند. از این گونـه آثار ادبی، به ویـژه در کتاب های ّبـا جذ درسـی و ادبیـات کـودک و نوجوان بهره می گیرند. بسـیاری از شـاهکارهای ادبـی (قابوس نامـه، کلیله و دمنه، گلسـتان، بوسـتان، مثنوی معنوی) و برخی تعلیمی

 1 در بـن ایـن پـردة نیلوفـری کیسـت کند با چو منی همسـری؟ راسـت بـه ماننـد یکـی زلزلـه داده تنـش بـر تـن سـاحل یلـه ـب کنیـد.ّ بیـت زیـر را بـر اسـاس ترتیـب اجـزای جملـه در زبـان فارسـی، مرت

2 «گشـت یکی چشـمه ز سنگی جــدا غلغلـه زن ، چهـره نمـا ، تیــز پـا»

یک از بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید. 1 چون بگشـایم ز ســر مــو، شـکــن بـه مـــن مــاه ببینــد رخ خــــود را گه به دهـان، بر زده کف، چون صدف گــاه چو تیـــری کــه رود بر هـــدف ه به شعر نیما، « چشمه » نماد چه کسانی است؟

2 آمیختـن دو یـا چنـد حـس، در کلام را «حس آمیـزی» می گویند؛ ماننـد: «حرف هایم مثل  چمن روشـن بود.» ّیـک تک در این نمونه، سـپهری از« روشـن بودن حرف» سـخن گفته اسـت. «روشـن بودن» بینایی و شـنوایی ّامری دیدنی و «حرف»، شـنیدنی اسـت. شـاعر در این مصراع، دو حس را بـا هم آمیخته اسـت. نمونه ای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودة نیما بیابید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.68 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی