نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم (نمونه نهم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات زبان هشتم نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی زبان هشتم نوبت دوم ( نمونه نهم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی زبان هشتم نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات زبان هشتم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی زبان هشتم مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات زبان هشتم نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-در هر ردیف کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.


  Sunris  -Fall -Winte r- Spring
  Nurse -Drugstore- Patient -Doctor
  Najaf -Brazil- London- Mashhad
Morning- Evening- Weekday -Midnight

 2.جدول مقابل را کامل کنید.

(  طبق شکل جدول  مندرج درفایل دانلود)
 
 
 3. .با توجه به تصاویر جاهای خالی را کامل کنید.

(  طبق شکل  مندرج درفایل دانلود)

 ? ................A: Can Hossei
 . . . . . . . . . . . . ? B: Yes, he can
 
 ?........ A: Who is good at
                B: Mr. Ebadi

4-نام هر بیماری را به انگلیسی در کادر زیر آن بنویسید.
(  طبق شکل های مندرج درفایل دانلود)

5-آب و هوای چند شهر به شکل زیر نشان داده شده است، هوای مربوط به هر محل را در جای خالی بنویسید.
(طبق شکل های مندرج درفایل دانلود)

6-با استفاده از کلمات داخل کادر،جاهای خالی را کامل کنید.(یک کلمه اضافی است.)

be quiet-place-enjoy-palace-bring

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . searching the Web
 ....................................It’s sounds to be a very interesting
 Class, . . . . . . . . . .! i ll be back in a minute
 ؟Can you . . . . . . . . . . . . . . . . . your drawing book

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم (نمونه نهم)

 7- هر لغت را بر اساس جهت داده شده ، در جای مناسب خود قرار دهید.( یک نمونه انجام شده است)

مطالب مرتبط

  Put " store " in the center
 Put "shrine" in the north-east
Put "minaret" in the west
Put "bridge" in the north.
 Put "church" in the south-west
 Put " museum " in the east
 Put "mosque" in the south8 .متن زیر را بخوانید و به سواالت داده شده پاسخ دهید.


Veshnaveh is a mountain village. It’s in the south of Qom. Veshnaveh is very famous for its fields
There are a lot of people in Veshnaveh.They work on farms and raise animals. It’s cold and snowy in
winter. There is a river in this village

?Where is Veshnaveh
? What's the people's job
?What is it famous for

 

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوال زبان هشتم می باشد رامشاهده می کنید


   Conversation
 Shayan:  Mr. Chaychi, this is my cousin Sam. He spe
 aks French,             English, and a little Persian. Teacher:  Oh, nice to meet you, Sam. Sam:   Nice to meet yo
 
 u, too. Teacher:  Are you from Iran? Sam:   Yes, I’m origi
 nally Iranian, but I live in France. Teacher:  Welcome to
 our class. How do you like it in Iran? Sam:   Iran is gre
 at! I love it. It’s a beautiful country.

Are you from
Iran? Are you from
France? Is she/he f
rom England? Is she
/he from China? Are
 they from Spain? A
re they from Brazil?
yes ,iam /yes ,we are
 No, I’m not. / No, we’re not.
 Yes, she/he is. No, she/he isn’t
 . Yes, they ar
e. No, they aren’t

Listen to two students doing a crossword puzzle.
Student 1:  How do you spell “chair”? Student 2:  That’s C-H-A-I-R. Student 1: And which is correct for  کفش in English, S-H-O-O-S or                      S-H-O-E-S? Student 2:  S-H-O-E-S. Student 1:  Thanks.

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.


ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس هشتم متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی هشتم مراجعه کنید

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.65 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی