نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی سوالات ( نمونه اول )

در ادامه مطلب که در مورد امتحانات دی می باشد می توانید نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم رشته ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی از بخش انتها دانلود کنید .

توضیحات نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم نوبت اول

پست سوالات امتحانات نیمسال اول تحصیلی شامل نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه جواب تشریحی می باشد که در بخش زیر تعدادی از نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم نوبت اول این درس آورده شده است .

سوال 1- طول ضلع مربعی 1متراست .ابتدا نیمی ازمساحت آن را رنگ می کنیم .سپس نیمی ازمساحت باقی مانده را رنگ می کنیم .به همین ترتیب درهرمرحله نیمی ازمساحت باقی مانده ازمرحله قبل را رنگ می کنیم .پس ازچند مرحله حداقل 99درصد ازسطح کل مربع رنگ شده است؟

سوال 2- معادله موجود درنمونه سوال دربرگه سوال ،را به روش هندسی وجبری حل کنید.

سوال 3- تحت شرایط ایده آل جرم یک توده معین ازباکتری ها درهرساعت دوبرابر می شود .فرض کنید درابتدا 10میلی گرم باکتری وجود داشته باشد:

الف) جرم توده پس ازt ساعت را به صورت یک تابع نمایی بنویسید.

ب) جرم توده را پس از8ساعت برآورده کنید.

نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی سوالات ( نمونه اول )

سوال 4- درستی ونادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

1)مجموع اعدادطبیعی فرد ،بخش پذیر بر 3وکوچکتر از867،101 است .     درست ......    نادرست.....

2)مجموع 9 جمله دنباله هندسی ..... 124و12- و6 برابر 1026 است.         درست.......    نادرست ....

سوال 5- اگر درسالن تئاتر تعداد صندلی های ردیف اول 6،ردیف دوم 10،ردیف سوم 14، و ....... ومجموع تعداد صندلی ها 286 باشد.تعداد ردیف هایی که دراین سالن صندلی چیده اند چقدراست؟

سوال 6- مجموع همه اعداد طبیعی دورقمی را که رقم یکان آن ها 3باشد ،به دست آورید.

سوال 7- دردنباله حسابی ....و15و9و3 حداقل چند جمله آن راباید جمع کنیم تا حاصل از300بیشتر شود؟


نظرات ارسال شده 1

N
N

khyli awli