نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول با جواب سوالات مربوطه را دریافت کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:

سوال 1- در دنباله ی حسابی ....و14و106و6و2  حداقل چند جمله را باید جمع کنیم تا حاصل از200 بیشتر شود.

 

سوال 2- بیشترین مقدار تابع f(x)=-x+4x+1 را تعیین کنید.

 

سوال 3- در شکل زیر، سهمی به معادله ی (سوال مندرج درفایل برگه)داده شده است. علامت ضرایب a,b,c تعداد ریشههای معادله ی ax+bx+c=0 را تعیین کنید

(شکل مندرج درفایل دانلود)

 

سوال 4- معادله ی مقابل را حل کنید.

(معادله مندرج در فایل دانلود)

 

سوال 5- ابتدا نمودار تابع fرا در بازه ی2,4 رسم کنید، سپس به کمک آن نمودار تابع ( f-x)را رسم کنید.

سوال 6- اگر { -1,1),(1,2),(2,3),(4,5))} f= و g={(-1,0),(1,2),(2,4),(5,3))} دو تابع باشند:

الف) مقدار(-1)3f-g)) راحساب کنید.

ب) تابع  fog را به صورت زوج مرتب بنویسید.

نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

سوال 7- ابتدا نمودار تابع زیر را رسم کنید، سپس بازههایی را که در آن تابع، صعودی اکید، نزولی اکید، یا ثابت است را مشخص کنید.(طبق تابع مندرج درفایل دانلود )

 

سوال 8- وارون پذیری تابع زیر را بررسی کنید و در صورت وارون پذیر بودن تابع، ضابطه ی وارون آن را به دست آورید.

(طبق تابع فایل دانلود)

(دامنه تابع واررون را نیز تعیین کنید.)

 

سوال 9- نمودار تابع f (x)=[2x] را دربازه ی (1,0) رسم کنید.

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به تابع مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگرتابع است که در فایل دانلود (Pdf) موجود می باشد.


نظرات ارسال شده 0