نمونه سوالات امتحانی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات گسسته دوازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی گسسته دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید 

الف)اگرa,b دوعدد طبیعی باشند آنگاه A   =[(b,(a,b]   

ب)عدد احاطه گری گراف c11 برلبر3است 

پ)دومربع لاتین متعامد ازمرتبه 2وجود ندارد 

ت)اگرA=4 وB=3 باشند 34تابع چون B  <----F:A می توان تعریف کرد 

2-جاهای خالی را باعدد یا عبارت مناسب پرکنید 

الف)مجموع درجات رئوس گراف ازمرتبه 4برابر ........است 

ب)باقی مانده تقسیم عدد 273671بر 11......... است 

پ)تعداد حالت های که می توان 4خودکار متفائت را بین 8نفرتوزیع کرد به طوری که هیچ کس بیشتر ازیک خودکارنداشته باشد به هرنفرحداکثر یک خودکار داده باشیم برابر .....است 

نمونه سوالات امتحانی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

3-گزاره زیر را به روش بازگشتی گزاره های هم ارز ثابت کنید :

برای هردوعدد حقیقی مثبت x,y داریم :

4-درستی گزاره زیر را با استفاده ازروش برهان خلف ثابت کنید 

(حاصل ضرب هرعدد گویای ناصفردریک عدد گنگ عددی گنگ است )

5-

6-اگردوعدد 3a-1و4a+3 رقم یکان برابر داشته باشند رقم یکان عدد 9a-6را به دست آورید 

7- جواب عمومی معادله هم نهشتی عبارت مندرج درفایل دانلود را بیابید 

8-اگردرگراف G داشته باشیم 

الف)گراف G را رسم کنید 

ب)آیا گراف G دارای چند ریال است ؟

9-گراف زیر را درنظر بگیرد وبه سوالات پاسخ دهید 

الف)مجموعه همسایگی بازراس B را بنویسید 

ب)یک مسیر ازC به F به طول 4بنویسید 

پ)2دوربا طول های متفاوت بنویسید 

ت)یک زیر گراف برای آن رسم کنید 

10- گراف Gمطابق شکل رسم شده است 

الف)آیا {S={a,b,c,e d یک مجموعه احاطه گرG است ؟

ب)آیا S یک مجموعه احاطه گر مینیمال است ؟چرا؟

پ)یک مجموعه احاطه گرمینیمم برای G بنویسید 


11-یک گراف 2-منتظم مرتبه 9بکشید که عدد احاطه گری آن کمترین مقدارممکن باشد 

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات گسسته نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

توجه: برای رسم نمودار یک گراف (شکل گراف) روش یکتایی مدنظر نیست. آنچه مهم است این است که باید مشخص باشد که گراف مورد نظر چند رأس و چند یال دارد و کدام یال به کدام رئوس متصل است. به طور مثال با نوشتن مجموعه های  برای هر یک از شکل های زیر، نشان دهید هر دو یک گراف را نمایش می دهند.

رأس تنها: به رأسی که (درجه ایزوله) می گوییم .  گرافی را که تمام رئوس آن رأس تنها باشند، یعنی هیچ یالی نداشته باشد، گراف تهی می نامیم. بنابراین منظور از گراف  تنها و بدون یال است

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم ریاضی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.99 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0