نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات هندسه دوازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.

الف) اگر ماتریسی دارای دو سطر برابر باشد، دترمینان آن برابر صفر است.

ب) عبارت x2+y2+ax+by+c=0 زمانی دایره است که a2+b2<4c

پ) در حالتی که c/a=1 بیضی تبدیل به یک دایره می شود.

ت) اگر نقطه ای روی صفحه yoz قرار داشته باشد، مختصات آن به صورت (zوyو0) است.

2-گزینه صحیح را انتخاب کنید:

1) اگر A و B دو ماتریس هم مرتبه وارون پذیر باشند و K یک عدد حقیقی باشد، کدام گزینه در مورد دترمینان آنها نادرست است؟

2 ) مکان هندسی مرکز دایره هایی که از دو نقطهA و Bمی گذرند، کدام است؟

الف) خطوط موازی با AB                               ب) یک خط عمود بر AB

پ) دو خط موازی با AB                                ت) خطوط عمود بر  AB

نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

3-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) دترمینان هر ماتریس قطری برابر است با.......................
ب) مکان هندسی نقاطی از صفحه که مجموع فواصلشان از دو نقطه ثابت، یک مقدار ثابت باشد، ..............
است.

پ) فاصله راس سهمی تا کانون را ................................. می نامیم.

ت) اگر axb=0 آنگاه دو بردار غیر صفر a و b ......................

4-هر یک از حالات را با شکل ها نظیر کنید. یکی از شکلها اضافی است.

5-حاصل عبارت زیر را بدست آورید.

6-دستگاه معادلات 

را در نظر بگیرید. بدون حل دستگاه، بررسی کنید که این دستگاه دارای جواب است. سپس با استفاده از ماتریس وارون، آن را حل کنید.

7-مکان هندسی هر یک از مجموعه نقاط زیر را تعیین کنید.

الف) نقاطی از صفحه که از دو خط متقاطع L و Lَ به یک فاصله اند.

ب) مکان هندسی مرکز های دایره هایی با شعاع ثابت R که بر دایره( C (o,r در صفحه ی این دایره،مماس خارجی اند.

8-معادله دایره ای را بنویسید که مرکز آن (1وO (0 بوده و با دایره x2+y2-4x-6y=3 مماس داخل باشد.

9-اگر خروج از مرکز بیضی 5/13 و فاصله یک راس قطر بزرگ تا کانون دورتر نسبت به این راس، برابر 36 باشد،طول قطر کوچک بیضی چه قدر است؟

10-فاصله نقطه( A (2,3 روی سهمی با کانون (F(3,-1 از خط هادی چقدر است؟

11-مختصات راس و کانون سهمی y2=2x-4y و هم چنین مختصات نقاط برخورد سهمی با محورهای مختصات را بیابید و آن را رسم کنید.

12-اگر (A(1,2,1 و( B(3,-2,1 آن گاه 

الف) مختصات نقطه M وسط پاره خط AB را مشخص کنید.

ب) طول پاره خط AB را پیدا کنید.

13-اگر (a=(3,1,2 و( b=(2,1,1 باشد، تصویر قائم بردار a را روی بردار a+2b بدست آورید.

14-

15-مقدار k را چنان بیابید که حجم متوازی السطوحی که با سه بردار (a=(1,1,1 و (b=(2,1,1 و (c=(1,2,k ساخته می شود برابر 8 باشد.

16-اگر i,j و k بردارهای واحد باشند حاصل ix( ixj ) ) x k ) را محاسبه کنید.

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات هندسه نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

اگر خط d عمودمنصف پاره خط AB باشد، در این صورت     M∈ d ⇔ MA=MB

به طور خلاصه، یک نقطه روی عمود منصف پاره خط است، اگر و تنها اگر از دو سر پاره خط به یک فاصله باشد.
به عبارت معادل، می گوئیم عمود منصف یک پاره خط، مکان هندسی نقاطی از صفحه است که از دو سر آن پاره خط به یک فاصله اند.( طبق شکل مندرج در کتاب درسی)

توجه! در متن بالا جاهایی که به شکل مندرج در کتاب درسی اشاره شده است،بیان گر شکلی است که در کتاب درسی موجود می باشد..

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم ریاضی در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.23 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0