نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات هندسه دوازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید. 

صحیح             غلط

هر ماتریس قطري یک ماتریس اسکالر است.                        صحیح              غلط

2-

3-در جاهاي خالی عبارات مناسب قرار دهید.
الف) دایره مکان هندسی مجموعه نقاطی از ........................... است که در آن .......................
ب) مکان هندسی مجموعه نقاطی از صفحه که فاصله ي آن ها از یک خط 3سانتی متر باشد .........................است

نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

4-

5-دو ماتریس 3x3 مانند A,B مثال بزنید که در آن 

6-

7-محل برخورد دایره اي به مرکز (O(-1,3 و شعاع 5 سانتی متر با محور x ها را بیابید. 

8-معادله ي دایره اي به مرکز مبدا مختصات که بر خط 2x-y=6 مماس باشد، را بدست آورید.

9- خروج از مرکز بیضی به معادله ي x2/9+y2/4=1 را بیابید.

10-معادله استاندارد سهمی x2+8x+8y=0 رابیابید.

11-نقطه ي (A (-1,3,-4 را در دستگاه مختصات R3 نمایش دهید.

12-

13-

14-براي دو بردار (0, 1,-1)=2i-j+2k =a ,b 

الف) زاویه ي بین دو بردار را بیابید.

ب) تصویر قائم بردار b روي بردار  a را بدست آورید.

15-حجم متوازي السطوحی را بیابید که با سه بردار (c(1,0,1 و (b(0,1,1 و (a(1,1,0 تشکیل شده است.

16-فرض کنید a,b,c بردار هایی به طول 1 و 2 و 3 باشند با این خاصیت که a+b+c=0 مقدار a.b+b.c+c.a را محاسبه کنید.

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات هندسه نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

به طور کلی مفهوم مکان هندسی به صورت زیر تعریف می شود:

تعریف: مکان هندسی، مجموعۀ نقاطی از صفحه (یا فضا) است که همۀ آنها یک ویژگی مشترک داشته باشند و همچنین هر نقطه که آن ویژگی را داشتهباشد عضو این مجموعه باشد.

در کتاب هندسه 1 با ویژگی ها و طریقهٔ رسم نیمساز زاویه آشنا شدید. دو قضیه مهم در مورد نیمساز زاویه را یادآوری کنید:
1 -هر نقطه روی نیمساز زاویه ……………
2 -هر نقطه که ……………………………… روی نیمساز زاویه است.

اکنون گزاره زیر را کامل کنید:

یک نقطه روی نیمساز زاویه است، اگر و تنها اگر …………

........⇔ Oˆ1 =Oˆ2) M∈ Oz) 

بنابراین می توان گفت:

نیمساز هر زاویه، مکان هندسی نقاطی از صفحه است که ………

( طبق شکل مندرج در کتاب درسی)

دایرهٔ c به مرکز o و شعاع r را در نظر بگیرید.

الف) هر نقطهٔ دلخواه A روی دایره، از o چه فاصله ای دارد؟

ب) اگر B یک نقطه در صفحه باشد و از o به فاصله r باشد(OB=r) با برهان خلف نشان دهید،B روی دایره است و از (الف) و (ب) نتیجه بگیرید:      A∈ C ⇔ OA=r

( طبق شکل مندرج در کتاب درسی)

نتیجه

نقطه A روی دایره( C(o,r است، اگر و فقط اگر ………

نتیجه

دایره ( C(o,r مکان هندسی نقاطی از صفحه است که ………

دو خط موازی d′ ,d را که فاصلهٔ آنها از هم 2 سانتی متر است،در نظر بگیرید. آیا نقطه های دلخواه A و B روی d′ از خط d

فاصلهٔ یکسانی دارند؟این فاصله چقدر است؟ آیا می توانید نقطه (یا نقاط) دیگری مشخص کنید که از d به فاصلهٔ 2 سانتی متر باشند و روی d′ نباشند؟همه نقاطی که از d به فاصله 2 سانتی متر واقع اند، روی چه شکلی قرار دارند؟( طبق شکل مندرج در کتاب درسی)

توجه! در متن بالا جاهایی که به شکل مندرج در کتاب درسی اشاره شده است،بیان گر شکلی است که در کتاب درسی موجود می باشد..

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم ریاضی در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.14 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0