نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات هندسه دوازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.                                                         

صحیح                    غلط

هر ماتریس اسکالر یک ماتریس قطري است.                           صحیح                   غلط

2-

3-در جاهاي خالی عبارات مناسب قرار دهید.
الف) بیضی مکان هندسی مجموعه نقاطی از ........................... است که در آن .......................
ب) مکان هندسی مجموعه نقاطی از صفحه که فاصله ي آن ها از دوضلع یک زاویه به یک فاصله باشد ............قرار دارد.

نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

4-

5-دو ماتریس 3x3 مانند A,B مثال بزنید که در آن 

6-

7-معادله ي دایره اي به مرکز (O(-2,-1 که در آن (M(1,1 یک نقطه روي آن باشد را بیابید.

8-معادله ي دایره اي به مرکز (O(-1,1 که با دایره ي به معادله ي x2+y2-2x+2y=0 مماس بیرونی باشد.

9-خروج از مرکز بیضی به معادله ي x2/9+y2/4=1 را بیابید.

10-معادله ي سهمی که راس آن (O(4,6 و خط x=9 خط هادي آن باشد رابیابید.

11-نقطه ي (A (-1,3,-4 را در دستگاه مختصات R3 نمایش دهید.

12-بردار( U=( 2,-1,3 را به صورت ترکیب خطی از بردار هاي واحد بنویسید.

13-

14-براي دو بردار (0, 1,-1)=2i-j+2k =a ,b 

الف) زاویه ي بین دو بردار را بیابید.

ب) تصویر قائم بردار b روي بردار  a را بدست آورید.

15-آیا بردارهاي(a(1,1,0), b(0,1,1), c(1,0,1 در یک صفحه قرار دارند ؟ چرا؟

16-

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات هندسه نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

رویۀ مخروطی: فرض کنید دو خط d و L در نقطه A (مانند شکل) متقاطع (غیرعمود) باشند.سطح حاصل از دوران خط d حول خط L را یک رویهٔ مخروطی (سطح مخروطی) می نامیم. در این حالت خط L را محور، نقطهٔ A را رأس و خط d را مولد این سطح مخروطی می نامیم.( طبق شکل مندرج در کتاب درسی)

حال می خواهیم به طور شهودی با فصل مشترک یک صفحه و یک سطح مخروطی، با توجه به حالت های مختلف صفحه و سطح مخروطی نسبت به هم، آشنا شویم. از تصاویر ارائه شده برای درکِ بهتر شکل حاصل کمک بگیرید.

الف) در حالتی که صفحهٔ p بر محورِ سطح مخروطی عمود باشد و از رأس آن عبور نکند، شکل حاصل یک دایره است.در چه حالتی فصل مشترک صفحهٔ p و سطح مخروطی تنها نقطهٔ A خواهد بود؟( طبق شکل مندرج در کتاب درسی)

ب) در حالتی که صفحهٔ p بر محور L عمود نباشد و با مولدِ d نیز موازی نباشد و تنها یکی از دو نیمه مخروط را قطع کند، سطح حاصل یک بیضی خواهد بود.( طبق شکل مندرج در کتاب درسی)

پ) اگر صفحهٔ p با مولد d موازی باشد و از رأس مخروط عبور نکند، در این صورت فصل مشترک صفحه و سطح مخروطی یک سهمی است.(در این حالت اگر صفحه p از رأس سطح مخروطی عبور کند، فصل مشترک آنها یک خط است.) ( طبق شکل مندرج در کتاب درسی)

ت) اگر صفحهٔ p به گونه ای باشد که هر دو تکهٔ بالایی و پایینی سطح مخروطی را قطع کند و شامل محور L نباشد، در این صورت فصل مشترک صفحه و سطح مخروطی یک هذلولی است. در این کتاب به تعریف دقیق و بررسی خواص هذلولی نخواهیم پرداخت.( طبق شکل مندرج در کتاب درسی)

توجه! در متن بالا جاهایی که به شکل مندرج در کتاب درسی اشاره شده است،بیان گر شکلی است که در کتاب درسی موجود می باشد..

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم ریاضی در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : رحیم قهرمان
حجم : 1.18 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0