نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات هندسه دوازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-درستي یا نادرستي عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) ضرب داخلي دو بردار خاصیت جابه جایي دارد.

ب) در حالتي که c/a=1 ,بیضي تبدیل به یک دایره مي شود.

2-جاهای خالي را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید.

ب) اگر صفحه ای به گونه ای باشد که هر دو تکه بالایي و پاییني سطح مخروطي را قطع کنعد و شعامل محو ر آن نباشد ، در این صورت فصل مشترک صفحه و سطح مخروطي یک .............. است.

پ) دترمینان هر ماتریس قطری برابر است با ................ .

نمونه سوالات امتحانی هندسه دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

3-

4-

5- 

6-

7-مکان هندسي مرکز دایره هایي با شعاع ثابت R که بر دایره (C(O,r در صفحه این دایره مماس خارجي اند، را مشخص کنید.

8-معادله دایرهای را بنویسید که (O(4,6 مرکز آن بوده و روی خط به معادله 3X+4y+4=0 وتری به طول 12 جدا کند.

9- دایره های X2+y2-6x-2y+9=0 و X2+y2=1 نسبت به هم چه وضعي دارند؟

10- نقطه ی M روی بیضي به اقطار 6,10 واحد به گونه ای قرار دارد که فاصله آن تا O مرکز بیضي برابر 4 واحد است.نشان دهید. 

(Fَ,F کانون های بیضی هستند.) OM=OF=OFَ

11-

12- سهمی y2-2y+8x+9=0 مفروض است. به مرکز کانون سهمي و شعاع 4 واحد دایرهای رسم ميکنیم. مختصات نقاط برخورد دایره و سهمي را بیابید.

13-معادله سهمي را بنویسید که (F(1,-2 کانون و (S (1,2 رأس آن باشد.

14-با توجه به شکل مقابل :

الف) معادله وجه FGDE را بنویسید.

ب) معادله یال AF را بنویسید.

پ) مختصات رأس G را تعیین کنید.

15-

16-الف) برای دو بردار غیر صفر a,b ثابت کنید a.b با هم موازیند اگر و فقط اگر axb=0

ب) نامساوی کشي شوراتز را ثابت کنید.

17-اگر (a=(3,1,2 و (b=(2,1,1 باشند، تصویر قائم a بر امتداد a+2b را بدست آورید.

18-حجم متوازی السطوحي را بدست آورید که توسط سه بردار (a=(-1,2,-2 و (b=(-2,1,-1 و  (c=(-1,0,1 تولید مي شود.

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات هندسه نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

آشنایی با مقاطع مخروطی

برج طغرل در شرق آرامگاه ابن بابویه شهرری و از آثار به جامانده از دورۀ سلجوقیان است. ارتفاع برج حدود ٢٠ متر است و به عقیدۀ برخی کارشناسان این برج مانند یک ساعت آفتابی عمل می کند و می توان از روی تابش آفتاب بر روی کنگره های آن، زمان را تشخیص داد.
شکل این برج به صورت یک مخروط ناقص توخالی است و در نتیجه در ساعت های مختلف روز خورشید به درون آن تابیده و سطح داخلی آن را تاحدودی روشن می کند. مرز بین سایه و روشنایی، بخشی از محیط یک بیضی است! (چرا؟)

آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی

مقاطع مخروطی

در پایهٔ دهم با سطح مقطع صفحه با برخی اجسام هندسی آشنا شدید. فرض کنید یک کره را (مانند شکل) توسط یک صفحه قطع کنیم (برش دهیم). منظور از فصل مشترک خط و کره مجموعهٔ نقاطی است که هم در صفحه و هم در کره قرار دارند. به نظر شما فصل مشترک یک صفحه و یک کره چه شکلی می تواند باشد؟( طبق شکل مندرج در کتاب درسی)

....

توجه! در متن بالا جاهایی که به شکل مندرج در کتاب درسی اشاره شده است،بیان گر شکلی است که در کتاب درسی موجود می باشد..

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم ریاضی در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.56 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0