نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم ( نمونه اول )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم ( نمونه اول ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-به سؤالات زیر، پاسخ کوتاه دهید:

الف) در چه صورتی، اندازۀ سرعت متوسّط یک متحرّک با تندی متوسّط آن برابر است؟
ب) دو جسم را با تأخیر زمانی نسبت هم، از ارتفاعی رها می کنیم. فاصلۀ آنها بعد از رها شدن جسم دوم، چگونه تغییر
می کند؟ چرا؟

2-در شکل مقابل:

الف) در کدام بازۀ زمانی، جسم از مبدأ مکان، دور می شود؟ب) حرکت متحرّک در کدام بازۀ زمانی، کند شونده است؟

پ) سرعت متوسّط از s 0 تا s 4 بزرگ تر است یا از s 0 تا s 6 ؟ چرا؟

ت) سرعت جسم را در لحظۀ s 6 به دست آورید.

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم ( نمونه اول )

3-نمودار سرعت – زمان جسمی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، به صورت زیر است.

در این مدّت:الف) نمودار شتاب – زمان جسم را به طور دقیق رسم کنید.
ب) تندی متوسّط جسم را در مدّت s 50 به دست آورید.

4-عبارت های درست را با حرف (د) و عبارت های نادرست را با حرف (ن) مشخّص کنید:

الف) اگر نیروهای وارد بر جسمی متوازن باشد، جسم ساکن می ماند و یا با سرعت ثابت حرکت می کند.
ب) یک نیوتن مقدار نیروی خالصی است که به جرم یک کیلو گرم، سرعت یک متر بر ثانیه می دهد.
پ) نیروهای کنش و واکنش همواره به دو جسم وارد می شوند.
ت) ضریب اصطکاک ایستایی به جنس دو سطح درگیر با هم بستگی ندارد.

5-آزمایشی طرّاحی کنید که به کمک آن بتوانید ضریب اصطکاک جنبشی بین سطح میز و یک وزنه را اندازه گرفت.

6-نمودار نیروی کشسانی دو فنر A و B بر حسب تغییر طول آنها به صورت زیر است:

الف) ثابت کدام فنر بیش تر است؟ چرا؟

ب) اگر ثابت فنر A  برابر 1000N/M و طول 20 cm باشد،هنگامی که نیروی وارد بر فنر،30 N شود،طول فنر به چند سانتی متر می رسد؟

7-ماهواره ای به جرم kg 669 در مداری به ارتفاع 300kg از سطح زمین قرار دارد. اگر جرم زمین 6x1024 kg و شعاع  زمین 6370 km باشد، نیروی وزن ماهواره در مدارش، چند نیوتن است؟ (G=6/67 X10-11 N.kg2/m2)

8-کلمات صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کرده در پاسخ برگ بنویسید.
الف) دورۀ تناوب آونگ به جرم آن، بستگی (دارد – ندارد)
ب) موج روی سطح آب ( عرضی – طولی) است.
پ) تندی انتشار موج به ویژگی های (چشمۀ – محیط انتشار) موج بستگی دارد.
ت) وقتی چشمۀ نور از ناطر دور می شود، طول موج (افزایش – کاهش) می یابد.

9-موجی در سیمی منتشر می شود که از فلزّی به چگالی  12g/cm3 ساخته شده و دارای سطح مقطع 0/4cm2 می باشد.

اگر سیم با نیروی N 300  تحت کشش باشد، تندی موج بر روی سیم چند متر بر ثانیه است؟

10-شدّت صوتی که عمود بر سطحی به مساحت 5x10-6m2 در مدت 0/1 s فرود می آید، برابر  108W/m2 می باشد.

الف) انرژی فرودی در این مدّت چند ژول است؟

ب) تراز شدّت صوت چند دسی بل است؟ (I0=10-12W/m2)

11-هر جمله از ستون اوّل با یک عبارت از ستون دوم کامل می شود. آنها را مشخّص کنید. ( 3 عبارت اضافی است. )

12-در آزمایش یانگ:

الف) اگر به جای نور سبز، از نور قرمز استفاده کنیم پهنای نوارهای روشن و تاریک چگونه تغییر می کند؟

ب) اگر به جای هوا، آن را در داخل آب انجام دهیم، پهنای نوارهای روشن و تاریک چگونه تغییر می کند؟

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم ریاضی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.03 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی