نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-در جملات زیر عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

الف) بردار شتاب متوسط هم جهت با بردار ............ است.(جابجایی-تغییر سرعت)

ب)هر چه تندی جسم بیشتر باشد نیروی مقاومت شاره ......... است.(بیشتر-کمتر)

ج) ....... را میتوان با یک آشکار ساز اندازه گرفت.(بلندی صوت-شدت صوت)

د) برای تشخیص صوت اصلی از پژواک آن باید تاخیر زمانی بین آن دو نفر کمتر از ..... ثانیه باشد.(0/1-0/01)

و) منشا تولید انرژی در ستارگان ..... می باشد.(گداخت هسته ای-شکافت هسته ای)

2-درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) نیروهای کنش و واکنش همواره از یک نوع می باشند.

ب) تندی صوت در آب بیشتر از تندی صوت در فولاد است.

ج) طول موج مسافتی که موج در مدت یک ثانیه طی می کند.

د) در بازیاب نامنظم قانون بازتاب عمومی صدق نمی کند.

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

3-نمودار سرعت-زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند مطابق شکل است:

الف) در کدام بازه زمانی حرکت جسم تند شونده است؟

ب) در چه لحظه ای متحرک تغییر جهت می دهد؟

ج) در کدام بازه زمانی حرکت جسم یکنواخت است؟

د) سرعت متوسط در کل زمان حرکت در جهت محور x یا در خلاف جهت محور x می باشد؟

4-الف) با توجه به شکل مقابل جملات زیر را کامل کنید:

موج الکترومغناطیس یک موج ....... است که تندی انتشار آن در خلا از رابطه ............ به دست می آید.جهت انتشار این موج در جهت ............ می باشد.

ب) آزمایشی طراحی کنید که بتوانید ضریب شکست یک تیغه متوازی السطوح شفاف را اندازه بگیرید.رسم شکل الزامی است.

5-با توجه به مفهوم عبارت ها در ستون اول،از ستون دوم یک عبارت مرتبط با هر کدام از آن ها انتخاب کنید و در پاسخ برگ بنویسید.

6-نمودار بیشینه جنبشی فوتوالکترونها بر حسب بسامد نور فرودیبه صورت مقابل است.شیب خط و نقاط a و b بیانگر چه کمیت هایی می باشند؟

7-الف) خط های فرانهوفر را تعریف کنید.

  ب) یک مورد از نارسایی مدل پور را بیان کنید.

  ج) چرا هسته ها در واکنش های شیمیایی برانگیخته نمی شوند؟

  

8-نمودار مکان-زمان متحرکی که در راستای محور x با شتاب ثابت حرکت می کند مطابق شکل است.

الف) شتاب حرکت جسم را بیابید.

ب) تندی متوسط متحرک در مدت 8 ثانیه را بیابید.

9- جسمی را از ارتفاع h بدون سرعت اولیه در شرایط خلا رها می کنیم اگر جسم در ثانیه آخر حرکت سه چهارم ارتفاع را طی کند ارتفاع ساختمان را بیابید.(g=10(m/s

10-در شکل مقابل جسمی به جرم 4kg با نیروی عمودی F به دیوار قائمی فشرده و ثابت نگه داشته ایم.

الف) اگر جسم در آستانه حرکت باشد اندازه نیروی F را بیابید.                                             MS=0/5 و g=10m/s2

ب) اگر نیروی F  را دو برابر کنیم اندازه ی نیروی اصطکاک وارد بر جسم چند برابر می شود؟

11-جسمی به جرم 200گرم را به فنری با ثابت فنر 200N/m متصل می کنیم و از سقف یک آسانسور آویزان می کنیم آسانسور با شتاب 3 m/sرو به پایین حرکت می کند تغییر طول فنر را بیابید.g=10m/s2 

12-ماهواره ای به جرم 500 گرم در مدار دایره ای به ارتفاع 2600 کیلومتر از سطح زمین به دور آن می چرخد.تندی ماهواره در این ارتفاع را به دست آورید. Re=6400Km ,Me=6x1024Kg ,G=6/6x10-11N.m2/kg2

13-شکل زیر نمودار نیروی خالص بر جسم بر حسب زمان می باشد.تغییر تکانه جسم در مدت 12 ثانیه را بیابید.

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم ریاضی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.51 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی