نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-از داخل پرانتز عبارت مناسب را انتخاب كنيد و دور آن خط بكشيد.
الف) اگر طول آونگ ساده ............. برابر شود دوره تناوب آن دو برابر می شود.
ب) هسته اتم از پروتون و نوترون تشكيل شده كه به طور كلی............. ناميده می شود.
ج) فرآیند تقسيم شدن یك هسته سنگين به دو هسته با جرم كمتر ،.................... ناميد می شود.
د) موج در عبور از یك شكاف با پهناي از درجه طول موج، به اطراف گسترده می شود به این پدیده.......... می گویيم.
ه) اگر یكی از برج هاي منارجنبان اصفهان نوسان كند، برج دیگري وادار به نوسان می شود به این پدیده .................. گفته می شود.
و) مساحت سطح زیر نمودار سرعت- زمان با محور زمان در هر بازه زمانی برابر .......................... است.

2-كدام جمله صحيح و كدام غلط است؟
الف) در حركت روي خط راست اگرسرعت منفی باشد الزا ما حركت كند شونده است.                 ص()       غ()
ب) اگر جرم در سامانه ي جرم – فنر( با فنر یكسان) افزایش یابد دوره تناوب كم می شود.          ص()       غ()
ج) موج هاي مكانيكی براي انتشار نياز به محيط مادي دارند .                                               ص()       غ()
د) نيروي اصطكاک ایستایی سبب راه رفتن رو به جلوي شخص روي زمين می شود .                 ص()       غ()
ه) نيروهاي كنش و واكنش هميشه از یك نوع(جنس) هستند.                                              ص()       غ()
و) انرژي بستگی هسته، برابر حاصل ضرب جرم كاهش یافته در سرعت نور است.                      ص()       غ()

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

3-جسمی از ارتفاع h رها می شود.نسبت سرعت متحرک در وسط مسير به سرعت متحرک در هنگام برخورد به زمين چقدر است؟ بر حسب h و g بنویسيد.

4-نمودار سرعت زمان متحركی مطابق شكل است.با توجه به آن به سوالات زیر پاسخ كوتاه دهيد.

الف) متحرک در چه بازه هایی در خلاف جهت محور x حركت می كند؟

ب) در چه بازه هایی حركت متحرک كند شونده است؟
پ) در چه بازه هایی شتاب حركت متحرک منفی است؟

5-الف) می دانيم در داخل هسته الكترون وجود ندارد.توضيح دهيد یك هسته چگونه پرتوي -β كه از جنس الكترون است گسيل می كند؟

ب) رابطه واپاشی بتا را بنویسيد؟

6-اشكال نظریه رادرفورد در مورد ساختار اتم را بنویسيد و بگویيد اصول و مفروضات بور چگونه پاسخ گوي این اشكالاتمی باشد(دو مورد)؟

7-با استفاده از یك آزمایش توضيح دهيد چگونه می توان نقش تداخلی را مشاهده كرد؟

8-كنار جاده ایستاده ایم در این لحظه آمبولانسی به ما نزدیك و سپس از ما دور می شود .با توجه به پدیده دوپلر علت تغيير صداي آژیر آمبولانس را توضيح دهيد؟

9-متحركی كه بر روي مسير مستقيم در حركت می باشد، نمودار تغييرات سرعت زمان آن مطابق شكل مقابل ميباشد.اگر درلحظه t=0 متحرک در مبدا مكان باشد، معادله حركت این متحرک را در دستگاه SI بنویسيد.

10-نيروي خالص و ثابت 50N در مدت 4s بر جسمی وارد شده وآن را ازحالت سكون به حركت درآورده است اگردر این مدت جسم 16m جابه جا شودجرم جسم چندكيلوگرم است؟  (به برآیندنيروهاي واردبرجسم نيروي خالص نيزمیگویند.)

11-ماهواره اي به جرم 500 كيلوگرم در فاصله km 2600 از سطح زمين قرار دارد.نيروي گرانش زمين وارد بر ماهواره را محاسبه كنيد؟ G=6.6×10−11Nm2/Kg2Me=6×1024kgRe=6400km

12-تراز شدت صوت یك قطار در عبور از یك تقاطع برابر 90dB است.شدت صوت آن در SI چقدر است؟ I0=10−12W/m2

13-گلوله اي به جرم 6 / 0 كيلو گرم با تندي 6/5 m/s در جهت محور x به یك دیوار برخورد كرده و با تندي m/s 4/5 بر می گردد.اگر مدت زمان برخورد 0/2 ثانيه باشد،اندازه ي نيروي متوسط وارد بر گلوله را حساب كنيد.

                                                                                                                                                                                                                                         

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم ریاضی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.68 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0