نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-درهر یک جمله های زیر، عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف) شیب خط مماس بر نمودارسرعت - زمان برابر (شتاب لحظهای- سرعت لحظهای) است.
ب) مربع دورۀگردش ماهواره به دور زمین با (مربع - مکعب) فاصلۀ ماهواره از مرکز زمین متناسب است.
پ) اگرمحیط دوطرف یک (منشور- تیغۀمتوازی السطوح) یکسان باشد، زاویۀ تابش ورودی وزاویۀ شکست خروجی همواره
برابرند.

ت) تولید فوتوالکترونها به (بسامد - شدت) پرتوی فرودی بستگی دارد.

ث) پرتوهای (آلفا-بتا) کمترین قدرت نفوذ را دارند.

ج) درواپاشی  -β به تعداد(پروتون های – نوترون های) هسته اضافه می شود.

2-درست یا نادرست بودن هر یک از جملات زیر را تعیین کنید.

الف) نیروی گرانشی بین دو ذره با مجذور فاصلۀ آنها از یکدیگر رابطه وارون دارد.
ب) در حرکت الکترونها به دور هسته، نیروی گرانشی به طرف هسته، نیروی مرکزگرا را فراهم میکند.
پ) در حرکت هماهنگ ساده سرعت در نقطۀ تعادل بیشینه است.
ت) انرژی مکانیکی هر نوسانگر ساده متناسب با جذر دامنه است.

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

3-نمودار مکان – زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کند، مطابق شکل است.

الف) در چه لحظه ای متحرك از مبدأ گذشته است؟ب) در کدام لحظات جهت حرکت عوض شده است؟

پ) مسافت طی شده توسط متحرک را در بازه ی زمانی صفر تا 3s حساب کنید.

4-نمودار سرعت  زمان متحرکی مطابق شکل است. نوع این حرکت را در مرحله های AB و BC و CD مشخص کنید.

5-مفاهیم زیر را تعریف کنید.
الف) دوره نوسان
ب) طول موج

6-به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
الف) روی مقوایی که روی لیوانی قرار دارد سکه ای بگذارید. سعی کنید ضربه ای سریع و در امتداد افق به مقوا بزنید. نتیجه را به کمک قانون اول نیوتون شرح دهید.

ب) آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوانید نیروی اصطکاك جنبشی وارد بر جسمی مانند یک قطعه چوب در حال لغزش روی سطح را اندازه بگیرید و با استفاده از آن MK را به دست آورید.

7-نمودار مکان-زمان حرکت متحرکی بر خط راست مطابق شکل زیر است.در لحظه t=0 خط مماس (خط چین) بر نمودار رسم شده است. شتاب متوسط متحرك در بازه ی زمانی t=0 تا t=5s چند متر بر مجذور ثانیه است؟

8-یک گلوله را از ارتفاعی رها می کنیم. پس از 4 ثانیه به زمین می رسد.

الف) ارتفاع گلوله چقدر بوده است؟

ب) سرعت گلوله در نیمه راه چقدر است؟

(از مقاومت هوا صرفنظر شود و شتاب گرانش زمین را 10N/Kg درنظر بگیرید.)

9-چتربازی به جرم 60 kg پس از یک پرش آزاد چترش را باز می کند، اگر درلحظۀ باز شدن چتر، شتاب کند شونده 10 m/s2 باشد، نیروی مقاومت هوا در این لحظۀ چقدر است؟

10-مطابق شکل نردبانی به جرم 30kg به دیوار قائم وبدون اصطکاکی تکیه داده شده است.درصورتی که نیروی عمودی تکیه گاه وارد بر جسم از طرف دیوار قائم 100 N باشد، حداقل ضریب اصطکاك ایستایی Mبین زمین وپای نردبان چقدر باشد تا نردبان بر روی زمین نلغزد؟(سطح قائم بدون اصطکاك است)

11-به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف)ساعتی آونگ دار با آونگ ساده در تهران تنظیم شده است. اگر این ساعت را به منطقهای دراستوا برده شود، عقب می افتد یا جلو؟ چرا ؟

ب) شدت صوت یک سخنران در یک سالن و در فاصله یک متری 10-3 w/m2 است. شدت صوت او در فاصله 10 متری چقدر است؟

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم ریاضی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.71 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0