نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فیزیک دوازدهم تجربی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم تجربی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی فیزیک دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات فیزیک دوازدهم تجربی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم تجربی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات فیزیک دوازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-جملات زیر را با انتخاب كلمات مناسب درون پرانتز كامل كنيد.

الف) سرعت متوسط متحرک بين دو لحظه از زمان برابر است با شيب پاره خطی كه نقاط نظير آن دو لحظه را در نمودار (مکان زمان / سرعت زمان) به هم وصل می كند.

ب) نيروهای اصطکاک و عمودی سطح طبيعت (الکتریکی/ گرانشی) دارند.

پ) در حركت نوسانی ساده وقتی متحرک از مركز نوسان به طرف انتهای مسير حركت می كند، شتاب حركت( افزایش -كاهش) می یابد و انرژی جنبشی نوسان گر ( افزایش كاهش) می یابد.

ت) اگر موج سينوسی از قسمت ضخيم طناب به قسمت نازک آن دارد شود،بسامد موج ( افزایش می یابد/ كاهش می یابد/تغيير نمی كند.) و طول موج آن( افزایش می یابد/ كاهش می یابد/ تغيير نمی كند.)
ث) مدل اتمی رادرفورد نتوانست گسيل طيف (خطی/ پيوسته) را توجيه كند.
ج) بلندترین طول موج گسيلی از اتم هيدروژن مربوط به رشتۀ (ليمان/ بالمر/پفوند) است.

چ) در امواج لرزه ای، امواج اوليه (p) , ........ (عرضی اند -طولی اند) و با تندی ............ (بيش تری -كم تری) نسبت به امواج s از لایه های زمين عبور می كنند.

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

2-الف) ارتفاع و بسامد صوت را به طور مختصر مقایسه كنيد.

ب) دو مشخصۀ بارز امواج الکترومغناطيسی را بنویسيد.

پ) سه ویژگی اصلی گسيل القایی را بنویسيد.

3-شکل مقابل نمودار مکان زمان متحركی است كه با شتاب ثابت در یك مسير مستقيم حركت می كند.

الف) شتاب حركت متحرک را محاسبه كنيد.

مطالب مرتبط

ب) معادله ی سرعت زمان آن را در SI بنویسید.

پ) نمودار سرعت زمان آن را در مدت  ۴ ثانيه رسم كنيد.

4-خودرویی - پشت چراغ قرمز ایستاده است. با سبز شدن چراغ، خودرو با شتاب 1/2m/s2 شروع به حركت می كند. در همين لحظه، كاميونی با سرعت ثابت 54 km/h از آن سبقت می گیرد.

الف) در چه لحظه و در چه فاصله ای از چراغ قرمز، خودرو به كاميون می رسد؟

ب) نمودار مکان- زمان خودرو و كاميون را در یك دستگاه مختصات رسم كنيد .(مبدإ مختصات را مبدإ حركت خودروفرض كنيد.)

پ) نمودار سرعت - زمان دو متحرک را در یك دستگاه مختصات رسم كنيد .

5- در شکل مقابل، جسمی به جرم 2/4 kg با نيروی افقی F=50N به دیوار قائمی متکی و در آستانۀ حركت قرار دارد. اگر 4 درصد از نيروی F كم كنيم، جسم با شتاب 1m/sبه طرف پایين شروع به لغزش می كند. ضرایب اصطکاک ایستایی و جنبشی ( ?? و ?? ) را بيابيد.

6-وزنه ی ۵ كيلوگرمی كه روی زمين ساكن است، مدت s10 تحت تأثير نيروی F=60N قرار می گيرد. در پایان این مدت تکانه جسم در SI چقدر است؟

7-در شکل مقابل ثابت فنر K=500N/m , طول عادی فنر 40 cm و جرم وزنه m-2kg است.اگر آسانسور  با شتاب ثابت 2/5 m/s2  از حالت سکون رو به بالا شروع به حرکت کند طول فنر را حساب کنید.(g-9/8m/s2)

8-مطابق شکل وزنه ای به جرم 2kg به فنری متصل است و در حال حركت نوسانی ساده است.اگر این وزنه در هر دقيقه 1۲0 نوسان كامل انجام دهد،

الف) ثابت فنر را محاسبه كنيد.(10 = ?۲)

ب) اگر انرژی مکانيکی نوسان گر 0/4 J باشد،مسافتی كه وزنه در هر دوره طی می كند،را محاسبه كنيد.

9-

ب) گسترۀ طول موج های رشتۀ بالمر (nَ =2) اتم هيدروژن را محاسبه كنيد.( R=0/01 nm)

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم تجربی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم تجربی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.42 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی