نمونه سوالات امتحانی علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه سوم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم  علوم وفنون ادبی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات یازدهم علوم وفنون ادبی انسانی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-سبک شناسی:(2 نمره)

ستایش خرد و ستایش عقل در شعر به ترتیب از ویژگی دهای فکری سبک کدام گزینه است؟

1-عراقی              2-خراسانی         3-خراسانی- عراقی          4-عراقی – خراسانی

نمونه سوالات امتحانی علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم  (نمونه سوم)

2-توجه به علوم و فنون ادبی از جمله « بیان » و « بدیع » بیشتر شده است.» در مورد کدام گزینه زیر است؟

1-ویژگی شعری سبک عراقی     □                                          2- ویژگی ادبی نثر عراقی□

   3- ویژگی ادبی شعر سبک عراقی□                                      4- ویژگی فکری نثر سبک عراقی□

3-هرکدام از ویژگی های زیر، مربوط به کدام یک از قلمروهای سه گانه سبک هندی است؟


استفاده از ردیف های طولانی و خوش آهنگ


شاعران به معنی بیشتر توجه دارند تا به زبان


زبان کوجه  و بازار به شعر راه یافت 


4-انواع نثر سبک هندی عبارت است از (ساده-مصنوع- بینابین) برای هرکدام یک اثر نام ببرید.


ساده
مصنوع
بینابین


5-تاریخ ادبیات :( 2نمره)

در هریک از موارد گروه «الف»، شرح و توضیح کدام شاعر یا نویسنده در گروه «ب»، آمده است.(در گروه «ب» یک مورد اضافی است.)

 الف) معروف ترین شاعر قرن نهم و خالق کتاب بهارستان ، نفحات الانس، و تحفه الاحراراست. 

ب) وی را به سبب سرودن غزل های خیال انگیز و به کاربردن مضمونئ های بدیع و گاه دور از ذهن می شناسیم.

پ)وی در سرودن شعر های مذهبی معروف و ترکیب بند عاشورایی اش زبانزد است. 

 

6-جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید:

مهمترین کتاب خواجه رشید الدین فضل الله همدانی                                  نام دارد.

در قرن دهم  دو جریان شعری رونق داشت یکی شعر                                   و دیگری                             .

کلیم کاشانی با به کار بردن مضمون های ابداعی فراوان                                     لقب گرفت.

مطالب مرتبط


7-ضرویت پیدایش مکتب واقع گرایی چیست؟


8-موسقی شعر (6 نمره):   ویژگی های کلام منظوم یا شعر را بنویسید. 9-پایه های آوایی همسان را تعریف کنید؟


10-برای هر یک از موارد زیر، وزن واژه مناسب بنویسید:

1   بامدادی :

 

    دریادلان:

 


11-نوع پایه های آوایی (همسان – همسان دولختی ) ادبیات زیر را بنویسید.

 

ای بادِ بامدادی ، خوش می روی به شادی         پیوند روح کردی، پیغام دوست دادی

 

 

غَمش دَر نهان خانه دل نشیند         به نازی که لیلی به محمل نشیند

 

بیت های زیر را متناسب با پایه های آوایی تفکیک کنید، سپس وزن واژة هر یک را در خانه ها قرار دهید.

تو حکیمی  تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی             تو نمایندة فضلی تو سزاوار ثنایی

12-زیبایی شناسی (6 نمره)

نوع تشبیه فشرده زیر را از نظر (ترکیب اضافی  یا غیر ترکیبی) مشخص کنید:کیمیای سعادت                                                            

2) سعادت کیمیا است
همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات علوم وفنون ادبی نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

گاه در استعارة پنهان، مشب که باعث پیدایش جان بخشی یا تشخیص در کلام می شود؛ برای نمونه: باغ سلام می کند، سرو قیام می کند رسد سبزه پیاده می رود، غنچه سوار می مولوی در این بیت شاعر به «باغ»، شخصیت انسانی داده است، زیرا سلام می کند و سرو مانند انسان قیام می کند و سبزه و غنچه نیز رفتار انسانی دارند. مثال دیگر: نفس باد صبا مشک  فشان خواهد شد عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد حافظ اگر غیر انسان «منادا» قرار گیرد، به این معنا است که آن را «انسان» پنداشته و به او ویژگی انسانی داده ایم؛ و این نیز تشخیص است؛ مثال: ای آبشار نوحه گر از بهر چیستی؟ چین بر جبین فکنده ز اندوه کیستی؟ زیب النساء ار کجاست؟ّ ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزلآ ن مه عاشق کش عی حافظ ای سرو پای بسته به آزادگی مناز ام  آزاده من که از همه عالم بریده رهی معیری بشکن دل بی نوای ما را ای عشق ترا ست ا ین ساز شکسته اش خوش آهنگ دحسن حسینیّسی ه  اضافه می شود و به صورت ّ به حذف می شود و یک ویژگی از آن به مشب ٌهّ گاه نیز مشب ترکیب اضافی می آید. به این نوع اضافه، اضافة استعاری می گویند.ترکیب «رخ  اندیشه» و «زلف سخن» در بیت زیر چنین اند: کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

خود ارزیابی  

در بیت های زیر استعاره ها را مشخص کنید: 1 کوه دویدمِ

 الف) کی ام؟ شکوفةا شکی که در هوایت و هر شب ز چشم ناله شکفتم به روی ش اوستا 

ب)  ای باد بامدادی خوش می روی به شادی پیوند روح کردی پیغام دوست دادی سعدی 

پ) ای گل تازه که بویی ز وفا نیست تو را خبر از سرزنش خار جفا نیست تو را وحشی بافقی

 ت) هر کاو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید، در رهگذار باد نگهبان لاله بود حافظ ث) شب ایستاده است/ خیره نگاه او/ بر چارچوب پنجرة من سپهری از    نیست؟         زانکه زنگار از رخش  ممتاز نیستّ 

ج) آیـنه ات   دانـی    چـرا   غم مولانا 

چ) دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر کای نور چشم من به جزا ز کشته ندروی حافظ

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم انسانی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.82 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی