نمونه سوالات امتحانی علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی(نمونه پنجم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم  علوم وفنون ادبی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات یازدهم علوم وفنون ادبی انسانی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-- قدیمی ترین تاریخ نوشته شده درباره ی تیمور است .

الف-ظفرنامه ی شامی            ب-تذکره دولتشاه

2-جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید 

الف-جامی کتاب ....................... خود را به شیوه ی تذکرهاالولیا در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان نوشت ب-......................... تأثیرگذارترین شعرای قرن دهم استکه شعرش از نظر دقت و ظرافت و رقت معانی مشهور است .

3-چه عواملی سبب روی آوردن شاعران ایرانی به دربارهای هند شد ؟(3مورد)

نمونه سوالات امتحانی علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم  به همراه پاسخ تشریحی(نمونه پنجم)

4-کدام گزینه نادرست است ؟

الف-بیدل دهلوی را به سبب سرودن غزل های خیال انگیز و به کاربردن مضمون های بدیع و گاه دور از ذهن می شناسیم .

ب-شعر وحشی حدواسط سبک عراقی و دوره ی بعد یعنی سبک هندی است .

ج-فقر اقتصادی در دوره ی صفوی و ویرانی شهرهای ایران و بیرونقی تجارت و کسب و کار سبب شد که هرکس به اندازه ی توان خودبه امور فرهنگی از جمله ادبیات بپردازد .

د-فضالی هند از تألیف کتاب و سرودن شعر به زبان فارسی و بهادادن به فرهنگ آن استقبال می کردند .

5-جاهای خالی را با توجه به ویژگی های فکری سبک خراسانی و عراقی پر کنید .

خراسانی عراقی ستایش خرد....................................... باور به قضا و قدر..................

6-ویژگی های غزل در سبک هندی را بنویسید .(3مورد)

7-نوع نثر آثار زیر را بیان کنید .

الف-عیار دانش          ب-حبیب السیر           ج-جامع عباسی

8-با خوانش درست ابیات مرز پایه های آوایی آن را مشخص کنید وهرپایه را در خانه ی خود قرار دهید 

من امشب آمدستم وام بگذارم                      حسابت را کنار جام بگذارم

9-نام وزن معادل هجاهای زیر را بنویسید .

الف)…………….- - u u 

-ب )..................u - -

10- بیت زیر را متناسب با پایه های آوایی تفکیک کنید سپس وزن واژهو خوشه های هجایی هریک را در خانه ها جای دهید .گر تمنای تو از خاطر ناشاد رود داغ عشق تو گلی نیستکه از یاد رود

11-کدام بیت دارای نظم همسان دو لختی است ؟ وزن واژه ی آن رابنویسید .  با ذکر دو دلیل

الف-ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد               از بس که دیرماندی چون شام روزه داران 

ب-بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک                              بگفت آنگه که باشم خفته در خاک

12-آرایش پایه ها در اوزان همسان تک پایه ای و دو لختی را نشان دهید .

13-کدام یک از بیت ها هم وزن هستند ؟

الف-درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوت گه پارسایی 

ب-چو دل برنهی بر سرای کهن تند نازد وز تو بپوشد سخن

ج-الفبای درد از لبم می تراود نه شبنم که خون ازلبم می تراود

د-گرجان عاشق دم زند آتش در این عالم زند وین عالم بیاصل را چون ذره ها برهم زند

1-الف و ب            2-الف و ج             3-د و ب           4-ب و الف

14-متن زیر را از نظر زیبایی شناسی بررسی نمایید .

خداوندا ، کیست که ساغر محبت از دست تو نوش کرد و حلقه ی بندگی دیگری در گوش کرد . معشو قا ، کدامین انسان پیشانی عشق بر خاک ربوبیت تو سایید و دل به دیگری سپرد .

15-نوع تشبیه و ارکان آن را در ابیات زیر مشخص کنید .

این نغمه ی محبت بعد از من و تو ماند                   تا در زمانه باقی است آواز باد و باران

16-در ابیات و عبارات زیر استعاره را بیابید و مشخص کنید که در آن استعاره کدام رکن باقی مانده از تشبیه وجود دارد .  هر بیت یک مورد

الف-دلاتا کی در این زندان فریب این و آن بینییکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی

ب-بشکن دل بی نوای ما رااین  عشق                      این ساز شکسته اش خوش آهنگ ترست

ج-ای گل تازه که بویی زوفا نیست تو را                      خبر از سرزنش خار جفا نیست تو را

17-در ابیات زیر کنایه را پیدا کنید و مفهوم آن را بنویسید .

همت مردانه می خواهد گذشتن از                         جهان یوسفی باید که بازار زلیخا بشکند

کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق                          بیا که یاد توآرامشی است طوفانی

18-معموالً 18 استعاره در ........................ و کنایه در........................ روی می دهد .

19-در بیت زیر گل ها استعاره از چه چیزی هستند ؟

به خون خود آغشته و رفته اند                         چه گل های رنگین به جوبارها

20-متن زیر را از نظر ویژگی نثر و زیبایی شناسی بررسی کنید .هرکدام دو مورد

پس از ابر کرم باران محبت بر خاک آدم بارید و خاک را گل کرد وبه ید قدرت از گل در گل دل کرد(مرصاد العباد)

21-ویژگی شعر صائب را در غزل زیر بررسی کنید . 4مورد

جان به لب داریم و همچون صبح خندانیم م دست و تیغ عشق را زخم نمایانیم ما از سیاهی داغ ما هرگز نمی آید برون

در سواد آفرینش آب حیوانیم ماپشت چون آیینه بر دیوار حیرت داده ایم                  واله  خار و گل این باغ و بستانیم ما

22-غزل سعدی را از نظر قلمرو زبانی و فکری تحلیل کنید . هرکدام دو مورد

مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست هزار جان عزیزت فدای جان ای دوست چنان به دام تو الفت گرفت مــرغ دلم که یادمی نکند عهد آسیان ای دوست گرم تو درنگشایی کجا توانم رفت بهراستان که بمیرم بر آستان ای دوست مرا رضای تو باید نه زندگانی خویش به دوستی که غلط می برد گمان ای دوست (سعدی)

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم انسانی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.19 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی