نمونه سوالات امتحانی علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی (نمونه دوم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم  علوم وفنون ادبی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات یازدهم علوم وفنون ادبی انسانی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-جاهای خالی را باکلمه های مناسب کامل کنید 

الف)فخرالدین عراقی درهرفصل ازمثنوی ......به یکی ازمباحث عرفانی پرداخته همچنین در .......خود سیر وسلوک عارفانه را درقالب نظم ونثر بیان کرده است 

2-سرودن غزل های خیال انگیز وبه کاربردن مضمون های بدیع وگاه دور ازویژگی های شعر .......است 

3-هریک ازتوضیحات ستون الف را به گزینه مربوط به آن درستون ب وصل کنید 

الف) 1-بسیاری ازتک بیت ها ی غزال او ضرب المثل شده اند         ب) بابا فغان شیرازی 

2-دقت ظرافت ودقت معانی ازویژگی های شعر اوست                  وحشی بافقی 

3-درسرودن شعر مذهبی معروف است                                         محتشم کاشانی 

4-سبک شعر ش درحد وسط سبک عراقی وهندی است                   صائب تبریزی 

نمونه سوالات امتحانی علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی (نمونه دوم)

4-چه عواملی موجب شد شاعران ایرانی درقرن های دهم ویازدهم به دربارهای هند روی آورند ؟(دومورد)

5-چهار ویژگی قلمرو زبانی نثر سبک هندی را بنویسید 

6-شعر هندی شعری معنی گرا است       الف)درست         ب)غلط 

7- درقرن هفتم کدام اثر نخستین ومهم ترین آثار درعلم عروض وقافیه است ؟

8-درشعر کدام شاعر قرن هشتم قناعت پیشگی وبی اعتناری دنیا مورد تاکید قرار می گیرد ؟

9-دربیت زیر چند تشبیه به کاررفته است ؟نوع ا« ها را بنویسید 

دلم که چون سر زلف تو می رود بر باد                به دام عشق درافتاد هرچه باد      اباد 

10- تفاوت معنایی وکاربرد واژه خون را دردو بیت زیرتحلیل کنید 

الف)قصد جانم کرد یاردلنواز                        ریخت خونم بی گناه ان سروناز 

ب)من چه دانستم که اویم دشمن است       درپی قصد من وخون من است 

11-دربیت زیر آرایه های ادبی استعاره وکنایه بررسی کنید (دومورد کنایه ویک مورد استعاره )

مطالب مرتبط

دست هجرتو دهانم را دوخت            تا نگویم که مکن پرده دری 

12-دربیت زیر چند استعاره وجود دارد ؟ کدام پایه های تشبیه درآن ها دیده می وشد ؟

ملکا مها نگارا صنما بتا بهارا          متحیرم ندانم که تو خود چه نام داری 

13-اضافه های استعاری را دربیت زیر بیابید 

کی ام ؟شکوفه اشکی که درهوای تو هرشب            زچشم ناله شکفتم به روی شکوه دوید م 

14-نام وزن واژه خوشه های هجایی زیر را بنویسید 

الف)------U------- ---------           ب)U-----U ----------

15-برای هریک ازخوشه های هجایی زیر مثال بیاورید 

الف)U----- ----- -----

ب) ------ -------U ---

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات علوم وفنون ادبی نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

در درس پیش آموختیم که گاهی مجاز بر بنیاد شباهت استوار است و علاقه و  پیوند بین معنای حقیقی و غیرحقیقی، علاقة مشابهت است؛ این نوع مجاز را، استعاره می گویند. استعاره، یعنی عاریت و وام گرفتن. در اصطلاح ادبی، استعاره، کاربرد واژه ای به جای واژه ای دیگر به دلیل شباهت در ویژگی یا صفتی مشترک است

همچنین در مثال: آتشا ستا ین بانگ نای و نیست باد هر که این آتش ندارد، نیست بادمولوی به را ٌهّ در مصراع نخست، شاعر دو رکن اصلی تشبیه را ذکر کرده؛ اما در مصراع دوم مشب ه می بریم. ّآورده است که از آن پی به مشب یا در بیت: باز امشب ای ستارة تابان، نیامدی ، نیامدی باز ای سپیدة شب هجران شهریار به) به ٌهّه ) حذف شده و «ستارة تابان» و «سپیدة شب هجران» (مشبّ محبوب شاعر (مشب جای آن آمده  است. در مثال های زیر نیز این کاربرد مجازی و عاریت گرفتن واژه ای به جای واژة دیگر را می بینیم:

رکن (استعاره)، زیبایی سخن بیشتر می شود و کلام رساتر و هنری تر می گردد. به عبارت  به) باقی بماند، آرایة تشبیه را داریم؛ ٌهّه و مشبّدیگر اگر از چهار رکن تشبیه، دو رکن (مشب ه، ّ به باقی بماند، به آن استعارة آشکار (مصرحه) و اگر مشب ٌهّاگر از دو رکن تشبیه فقط مشب به بیاید، استعارة پنهان (مکنیه) می گویند. ٌهّ به همراه لوازم یا ویژگی های مشب ت کنید:ّبه این نمونه دق گفتا که مرو به غربت و می بارید از نرگس تر، به لاله بر مروارید  نظامی در بیت بالا واژه های «نرگس»، «لاله» و «مروارید» در معنای اصلی خود به کار نرفته اند؛ بلکه به ترتیب استعارة آشکار از «چشم»، «چهرة زیبا» و «اشک» هستند. مثال دیگر: تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من نپسندم که به جای تو بود

سرو روان: استعاره از یار است.  ه کنید:ّ به نمونه ای دیگر توج نه / این برف را  / دیگر سر باز ایستادن نیست/ برفی که بر ابرو و موی ما می نشیند.      شاملو ه» ّ همان طور که در جدول ملاحظه شد، گاه ممکن است از پایه های تشبیه، فقط «مشب  به» نیز همراهٌ یکی از ویژگی های «مشبه ً(طرف اول) ذکر شود که در این صورت معمولا آن می آید؛ برای مثال: هزار نقش برآرد زمانه و نبود یکی چنان که درآ یینةت صور ماست انوری

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم انسانی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.73 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی