نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم به همراه پاسخ تشریحی (خرداد 98)

در این مطلب آرشیو کاملی از نمونه سوالات امتحانی درس علوم هشتم در دو نوبت (دی ماه و خرداد ماه) به همراه پاسخنامه تشریحی ، در دسترس شما دانش آموزان هشتمی قرار گرفته است .

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحان علوم هشتم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات علوم هشتم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

در صورتی هم که به آرشیو کامل سوالهای هشتم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هشتم مراجعه کنید .

دانلود نمونه سوالات امتحان علوم هشتم نوبت اول(دی ماه) با پاسخ تشریحی

در این بخش نمونه سوالات امتحان علوم هشتم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی جهت دانلود آماده شده است .

امتحانات دی ماه علوم هشتم با پاسخ تشریحی
نمونه سوال علوم تجربی هشتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال علوم تجربی هشتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی زیست هشتم نوبت اول با جواب ( نمونه دو )
نمونه سوال امتحانی شیمی هشتم نوبت اول با جواب ( نمونه دو )
نمونه سوال امتحانی فیزیک هشتم نوبت اول با جواب ( نمونه دو )

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی 

در این بخش نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم (خرداد 98) به همراه پاسخ نامه تشریحی جهت دانلود شما عزیزان آماده شده است .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :


سوال2- گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1- اگر درمحل ادرار فردی مورچه ها جمع شوند. به نظر شما احتمال اختلال در فعالیت کدام غده بیشتر است؟

الف.غده تیروئید         ب.غده پانکراس          ج.غده فوق کلیه         د.هیچکدام


2- با انجام تقسیم میوز در سلولی با 8 کروموزوم ......... سلول ....... کروموزومی به وجود می آید؟

الف. 2-8                ب. 2-4                   ج. 4-8                   د. 4-4


3- وارد نمودن ژن کدام جاندار به گوجه فرنگی موجب افزایش مقاومت گوجه فرنگی در برابرسرما می شود؟

الف. خرس قطبی      ب. ماهی                   ج. جلبک                  د. باکتری


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :

سوال2- صحیح و غلط

5- قند خون در اثر انسولین به صورت واحدهای گلوکز (حاصل تجزیه گلیکوژن) از سلول های کبد آزاد می شود.

6- بروز صفات ثانویه در حیوانات مستقیما تحت امر DNA شکل می گیرد.

7- مهمترین ماکروملکول (درشت ملکول) موجود در سلول پروتئین است.

8- هر چه تعداد کروموزوم بیشتر باشد، موجود زنده پیچیده تر خواهد بود.

سوال3- چهار گزینه ایی

9- سیب زمینی از طریق چه روش تولید مثل غیر جنسی تکثیر می شود؟

الف) دوتایی           ب) هاگزایی          ج) قطعه قطعه شدن         د) جوانه زدن


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :

سوال2- عبارت های درست را با (د) و عبارت های نادرست را با (ن) مشخص کنید:

5- بصل النخاع بخشی از ساقه ی مغز است.

6- گیرنده های شنوائی در بخش حلزونی گوش درونی قرار دارند.

7- کروموزوم ها رشته هایی درون سیتوپلاسم سلول های انسان هستند.

8- به ترکیب شدن سلول های جنسی نر و ماده، لقاح گفته می شود.


سوال3- هریک عبارت های سمت راست را به یک واژه در سمت چپ وصل کنید:

9- هورمون ترشح شده ار آن سبب رشد مغز در دوران کودکی می شود.              پاراتیروئید

10- با ترشح هورمون سبب کاهش قند خون می شود.                                     هیپوفیز

11- هورمونی ترشح می کند که سبب افزایش کلسیم خون می شود.                    تیروئید

12- هورمون آدرنالین از این غده ترشح می شود.                                             پانکراس

                                                                                                              فوق کلیه


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :


سوال 2- جاهای خالی را با کلمه های مناسب پرکنید .

الف)تصاویر حقیقی دراینه ها همیشه ........هستند

ب)دنا درون هسته همراه باپروتئین ها رشته هایی به نام ...............را می سازند

پ)بم شدن صدا درمردان ناشی ازترشح هورمون .........است

ت)درمداراول ودوم به ترتیب حداکثر .............و.................الکترون جای می گیرد .


سوال 3- مواد ناخالص را با ذکر مثال توضیح دهید .


سوال 4- کاتالیز را تعریف کنید


سوال 5- یاخته عصبی را تعریف کنید

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) :

سوال 2- درست ونادرست بودن هریک از عبارت های زیررا تعیین کنید

تعلیقه نوعی مخلوط همگن است

آنزیم هاکاتالیز گرهای درون یاخته های بدن موجودات زنده اند .

رسوبات یخچالی گرد وبدن زاویه اند .

وجود اختلاف پتاسیل باعث شارش بارالکتریکی در مدار می شود .


سوال 3- درپرسش های زیر گزینه درست را انتخاب کنید

مقدار حل شدن کدام ماده درآب با افزایش دمای حلال کاهش می یابد ؟

الف)نمک خوراکی                ب.گازکربن دی اکسید            پ.شکر               ت.پودرلباسشویی

مایعی با خاصیت بازی دریک لوله آزمایش ریخته ایم کدام عدد می تواند نشان دهنده Ph این ماده باشد ؟

الف.7      ب.6                          پ.1                            ت.12

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) :

سوال 2-صحیح وغلط بودن هریک ا زعبارت های زیر را مشخص کنید

1-وقتی هسته ناپایدار برای رسیدن به پایداری متلاشی می شود شکافت هسته ای رخ داده است .

2-قارچ ها به روش دونیم شدن تولید مثل می کنند

3-اگر بصل النخاع فردی آسیب ببیند فرد هنگام راه رفتن تلوتلو می خورد .

4-ماگمابه دلیل داشتن گاز فراوان وحرارت زیاد نسبت به سنگ های اطراف سنگین تر است وبه سمت بالا حرکت می کند .


سوال 3- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید .

مطالب مرتبط

کانی ژیپس (گچ) نشان دهنده چه نوع شرایط آب و هوایی می باشند ؟

تبادلات گازها ومواد غذایی بین خون جنین وخون مادر ازچه طریق صورت می گیرد ؟
بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :


سوال 2- یه سوالت زیر پاسخ دهید .

1-چرا بارالکتریکی موجود در اجسام عایق در همان محل ایجاد شده می ماند وجابه جا نمی شود ؟

2-هورمون های تیروئید در کودکی ودر بزرگسالی چه وظیفه ای برعهده دارند ؟

3-برای جداسازی مخلوط خاک ونمک از چه ویژگی ان ها استفاده می شود ؟

4-در شکل زیر که یک آهن ربا م یباشد خاصیت آهن ربایی در کدام قسمت بیشتر است ؟

5-دوکانی صتعتی را نام ببرید ؟

6-اهمیت سنگ ه ای رسوبی را نام ببرید (دومورد)بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) :


سوال 2- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید

1-سولفات مس درآب حل می شود وبرای جدا کردنش ازآب می توان از کاغذ صافی استفاده کرد

2-ضربه زدن به آهن ربا قدرت مغناطیسی آن را افزایش می دهد

3-کلسیم دراستحکام استخوان ها ودندان ها وعملکرد صحیح اعصاب وماهیچه های بدن دخالت دارد .

4-درعدسی مقعر همواره تصویر کوچک تر مجازی ومستقیم می باشد .


سوال 3- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید .

ایجاد خاصیت مغناطیسی در اهن توسط یک آهنربا حتی بدون تماس باآن چه نام دارد؟

تفاوت اصلی سنگ های آذرین درونی وبیرونی در چیست ؟بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آموزش علوم نوبت دوم  ( نمونه نهم) :


سوال 2-ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را  ﺑﻪ  ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ  ﻣﺮﺑﻮط در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ (ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ)  
محل اتصال استخوان ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ را  در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .  
طناب سفیدمحکمی که معمولا اﺳﺘﺨﻮان را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ُ             ( رباط-غضروف -زردپی -مفصل)

 سوال 3-ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
 الف.  ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻫﯿﺪرو ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﻊ ﮐﺪاﻣﻨﺪ ؟
  1- ﻫﯿﺪروژن و ﮐﺮﺑن       2-پارافین واکسیژن    3- بخار آب وکربن دی اکسید        4-نمک وکربن دی اکسید
  ب-بندبازان وافراد ژیمناستیک کدام بخش دستگاه عصبی خود راباید تقویت کنند ؟
  ا-مخ        2-مخچه        3-ساقه مغز        4-نیمکره های مخ
   ج)ازکانی ژیپس درکجا استفاده می شود
   1-جواهرسازی    2-تهیه طلق نسوز        3-تهیه خمیردندان       4-تهیه گچ بناییبخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم  ( نمونه دهم) :


سوال2- اگر هوای پاک را یک محلول گاز در گاز بدانیم، حالل آن کدام است؟
اکسیژن      هیدروژن      نیتروژن      آرگون


سوال3-سریعترین روش تولید مثل در جانداران کدام است؟
بچه زایی              جوانه زدن
دونیم شدن             قطعه قطعه شدن

سوال4-فرماندهی و تنظیم فعالیت دستگاه هورمونی بدن انسان، بر عهده کدام غده میباشد؟
غده هیپوفیز غده تیرویید
غده های فوق کلیه غده های بزاقینمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

در صورتی هم که به آرشیو نمونه سوالات علوم هشتم به صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم نیاز داشتید میتوانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم مراجعه کنید .

نظرات ارسالی

N
08 دی 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی