نمونه سوالات امتحانی زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم تجربی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم ( نمونه چهارم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات زیست دوازدهم تجربی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی زیست دوازدهم تجربی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-درستی یا نادرستی جملات زیر را بدون دليل مشخص کنيد؟

الف: همه باکتري ها قطعا فاقد قطبيت در فام تن هاي اصلی خود هستند .

ب: در گونه هاي مختلف جانوران ،انتخاب جفت را فقط جانور ماده انجام می دهد.

پ: در اغلب باکتري ها هنگام همانندسازي دوتا دنابسپاراز فعالند.

ت: نميتوان گفت در همه دناها، همه مولکولهاي فسفات در تشکيل پيوند فسفودي استر شرکت مي کنند.

ث: هرچه اندازه یك جمعيت بزرگ تر باشد رانش دگره اي بيشتر می باشد .ج: جهش باعث غنی شدن خزانه ژنی می شود.

چ: اگر بين دو جمعيت شارش ژن پيوسته و دوسویه ادامه یابد دو جمعيت به هم شبيه می شود.

نمونه سوالات امتحانی زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم)

2-جاهاي خالی را باکلمات مناسب پرکنيد؟

الف: به بخشی از رشته دنا که مکمل رشته رناي رونویسی شده است...............می گویند.

ب: عوامل جهش زاي فيزیکی باعث تشکيل پيوند بين دو تيمين مجاور به نام ...................... می شود.

پ: فرآیندي که افراد سازگارتر با محيط را انتخاب می کند ...................... نام دارد.

ت: اگر جهش در جایی دورتر از جایگاه فعال رخ دهد به طوري که بر آن اثري نگذارد احتمال تغيير در عملکردآنزیم ........... است.

ث: فردي که ژن نمودDdداشته باشد،............. نوع کامه توليد می کند

ج: موازنه بين محتواي انرژي غذا وهزینه به دست آوردن آن .........نام دارد.

3-گزینه صحيح را انتخاب کنيد.

الف: کدام یك از گزینه هاي زیر نمی تواند تعریفی از ژن نمود یك صفت باشد؟0

1 -فردي با گروه خونیB                    

2 - فردي با گروه خونیDd -

3- فردي با گروه خونی ii  

4--گل ميمونیRW

ب: محصول نهایی کدام رنابسپاراز ممکن نيست که یك آنزیم باشد؟

1 - رنابسپاراز پروکاریوتی    2 - رنابسپاراز نوع1   3 - رنابسپاراز نوع2    4 - رنابسپاراز نوع 3

پ: توليدکداميك از ترکيبات زیر درسيتوزول صورت ميگيرد؟ ميانبرگ0

مطالب مرتبط

1-پيروات واستيل کوآنزیم آ                   2 - پيروات والکتات 

3 -اسيدسيتریك واستيل کوآنزیم  آ       4-اتانول و اسيدسيتریكت

ت: در نيشکر و کاکتوس محل فعاليت آنزیم روبيسکو کدام است؟

1-ميانبرگ - غلاف آوندي                   2 -غلاف آوندی - میانبرگ

3 -ميانبرگ - ميانبرگ                     4 -غلاف آوندي- غلاف آوندي

4-گزینه صحيح را از داخل پرانتز انتخاب کنيد.الف: ذرتهاي داراي ژنوتيپ(aabbCC – AABBCc – AaBbCc – AAbbcc )کمترین فراوانی را دارد.

ب : نمودار نوزیع فراوانی کداميك شبيه زنگوله است؟(رنگ گل ميمونی –گروه خونی ABO – صفت –Rhرنگ ذرت)

پ: کداميك صفت مغلوب را نشان نمی دهد؟(گروه خونی منفی –فردهموفيل –فرد ناقل تاالسمی – گروهخونی O)

ت: در گروه خونی ABOدر انسان ،چند نوع ژنوتيپ دارد. دارد؟ (3-4-5-6)

5-در آزمایش مزلسون و استال:

1 -از چه باکتري استفاده شده است؟

2 -نتيجه چه بود؟

3 –براي سانتریفيوژ دنا از چه محلولی استفاده شد؟

6-خر گوشی با موي سياه با خرگوش سفيد موي آميزش کرده و در ميان فرزندان حاصل، بچه خرگوشی با موي خاکستري دیده می شود. مطلوب است: (زهرا قاسمی/دبيرستان المهدي/ناحيه 5)

الف- نوع وراثت رنگ موي خرگوش                           ب- ژنوتيپ خرگوش خاکستري

7-به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهيد .

الف : به نواحی که در دنا وجود دارد ولی رونوشت ان در رناي پيك حذف شده چه می گویند.

ب: شروع چرخه ي کربس با چه موادي است ؟

پ:گيرنده ي نهایی الکترون در تنفس چه نام دارد ؟

ت: انرژي الزم براي انتقال پروتونها در راکيزه چگونه تامين می شود.

ث: سازوکار تامين اکسيژن در گياهان آبزي ودرخت حرا را بنویسيد

8-در مورد فتو سنتز به سوالات زیر پاسخ دهيد

.الف: فتوسيستم 2 چگونه کمبود الکترونی خود را جبران می کنند ؟

ب:افزایش ميزان اکسيژن چه اثري بر سرعت فتوسنتز دارد.

پ: تفاوت آنزیم روبيسکو با آنزیم ایجاد کننده ترکيب چهار کربنه در گياهان C4چيست.

ت: نام رنگریزه فتوسنتزي باکتریهاي غير اکسيژن زا چيست.

ث: مواد اوليه مصرف شده در چرخه کالوین را نام ببرید.

9-شکل هاي زیر را نا م گذاري کنيد.

10-الف: آنزیم EcolR0چه پيوندي را می شکند. (زهرا قاسمی/دبيرستان المهدي/ناحيه 5)

ب: علت کاهش فعاليت اینترفرون ساخته شده با روش مهندسی ژنتيك، با اینترفرون طبيعی چيست.

پ: دو نوع گياه که توسط زیست فناوري مقاوم شده اند را بنویسيد

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم تجربی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم تجربی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.94 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی