نمونه سوالات امتحانی زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم تجربی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم ( نمونه پنجم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات زیست دوازدهم تجربی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی زیست دوازدهم تجربی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-در هر یك از عبارت هاي زیر، جاي خالی را را با کلمات مناسب پر کنيد.

الف-نوکلئوتيدها از نظر نوع قند، نوع ....................................... و تعداد گروه هاي فسفات با یکدیگر تفاوت دارند.

ب-در یك آنزیم پروتئينی بخش اختصاصی وجود دارد به نام ................................... که پيش ماده در آن قرار میگيرد.

ج-از ویژگی هاي مشترک آنزیم دنابسپاراز و رنابسپاراز توانایی تشکيل پيوند .......................................... است.

د-در فرآیند ترجمه عوامل آزاد کننده فقط وارد جایگاه ..................................... ریبوزوم می شوند.

ه-در یك صفت تك جایگاهی 3 اللی در انسان، حداکثر............................نوع ژنوتيپ در جمعيت مشاهده می شود.

و-شایع ترین نوع بيماري هموفيلی مربوط به فقدان .......................................است.

ز-اگر جهش ها در توالی هاي تنظيمی یك ژن رخ دهد فقط ...............................محصول تغيير می کند.

ح-..........................نوعی جهش جابه جایی است که در آن قسمتی از یك کروموزوم به کروموزوم همتا متصل می شود.

نمونه سوالات امتحانی زیست دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم)

2-درستی یا نادرستی هر عبارت هاي زیر را بدون ذکر دليل مشخص کنيد.

الف-در آزمایشات گریفيت عالوه بر توانایی انتقال ماده وراثتی از یاخته اي به یاخته دیگر، ماهيت ماده وراثتی نيزمشخص شد.

ب-در پژوهش هاي مزلسون و استال در دستگاه سانتریفيوژ (گریزانه) DNA های دارای Nبه توان 15نسبت به DNAبه توان 14کندترحرکت می کردند 

ج-هر تغييري که در mRNA توليد شده در هسته رخ می دهد پيش از ورود آن به سيتوپالسم صورت می گيرد.

د-در مرحله آغاز ترجمه، نوکلئوتيدهاي قرار گرفته در جایگاه A بدون مکمل باقی می مانند.

ه-افراد داراي فنوتيپ بارز همواره دو نوع گامت توليد می کنند.و-از آميزش دو گل ميمونی صورتی، می توان بيش از دو نوع فنوتيپ در زاده ها مشاهده کرد.

ز-با استفاده از ژنوم شناسی مقایسه اي می توان به تاریخچه تغيير گونه ها پی برد.

ح-بعد از هر نوع شارش ژن، خزانه ژنی دو جمعيت به هم شبيه می شود.

3-با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف-این شکل کدام نوع ساختار پروتئین ها را نشان می دهد؟

ب-شروع تشکیل این ساختار با تشکیل کدام پیوندها صورت می گیرد؟

(طبق شکل مندرج درفایل دانلود )

مطالب مرتبط

4-الف-این شکل همانندسازي در کدام جانداران را نشان می دهد؟

ب-براي همانندسازي این DNA ، چند آنزیم هليکاز فعاليت می کنند؟

ج-کدام یك از اجزاي نوکلئوتيدهاي DNA ،فاقد نيتروژن هستند؟

د-فعاليت نوکلئازي آنزیم دنابسپاراز را چه می نامند؟

5-در شکل رو به رو:الف-با ذکر شماره مشخص کنيد تفاوت tRNA ها مربوط به کدام بخش مولکولمی شود؟

ب-این مولکول در یك لنفوسيت انسان، در کدام بخش سلول ساخته می شود

د-این مولکول در Coli.E توسط چه آنزیمی ساخته می شود؟

(طبق شکل مندرج درفایل دانلود)

6-در یوکاریوت ها:الف- منظوراز تنظيم بيان ژن در سطح فام تنی )کروموزومی ( چيست؟ب-ترکيباتی که به هدایت آنزیم RNA پلی مراز به سمت راه انداز کمك می کنند از چه جنسی هستند؟

7-در مورد بيماري هموفيلی به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

الف-بيماري هموفيلی صفتی پيوسته است یا گسسته؟

ب-یك مرد هموفيل چند نوع گامت ایجاد می کند؟

ج- ژن نمود (ژنوتيپ) دختر ناقل بيماري هموفيلی را بنویسيد.

د- کدام فام تن انسان جایگاهی براي دگره هموفيلی ندارد؟

8-درمورد رنگ دانه هاي ذرت، دو ژنوتيپ که فنوتيپ (رخ نمود)مشابه ژنوتيپ AaBBcc دارند بنویسيد.

9-در مورد تغيير در ماده وراثتی جانداران به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد؟

الف-ژنوم هسته اي در انسان شامل چند کروموزوم می شود؟

ب-جهش جانشينی که طی آن توالی آمينواسيدها در پروتئين تغيير نمی کند چه ناميده می شود؟

ج-یك بيماري ناشی از جهش هاي بزرگ مثال بزنيد.

د-از عوامل جهش زاي فيزیکی یك مورد را فقط نام ببرید.

12-در هر یك از عبارت هاي زیر، جاي خالی را را با کلمات مناسب پر کنيد.

الف-در واکنش هاي چرخه کربس از اکسایش مولکول 6 کربنی تا پایان چرخه، .......عدد مولکول CO2 توليد می شود.

ب-تخمير الکتيکی مانند تنفس هوازي با ............................آغاز می شود.

ج-در سلول هاي پارانشيمی برگ درخت گردو، در هر فتوسيستم، مرکز واکنش مولکول هاي .....................است که در بستري از .....................قرار دارد.

13-درمورد تنفس سلولی هوازي به سوالات زیر پاسخ دهيد.

الف-بر اساس روش هاي توليد ATP ، ساخته شدن ATP در گليکوليز با کدام روش انجام می شود؟

ب-براي اکسایش کامل یك مولکول گلوکز، چند مولکول گاز اکسيژن الزم است؟

ج-در تنفس هوازي آخرین پذیرنده الکترون هاي مولکول هاي حامل الکترون چه نام دارد؟

د-از ترکيبات سمی که باعث توقف زنجيره انتقال الکترون در سلول می شود یك مورد نام ببرید

14-در مورد تنفس بی هوازي به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد :

الف- در تخمير الکلی اتانال چگونه به اتانول تبدیل می شود؟

ب-در ماهيچه اسکلتی انسان در شرایطی که اکسيژن کافی نباشد، پيرووات حاصل از گليکوليز به چه ماده ايتبدیل می شود؟

15-در مورد فرآیند فتوسنتز در گياهان مختلف به سوالات زیر پاسخ دهيد:

الف-فتوسيستم ها در کدام بخش سبزدیسه قرار دارند؟

ب-عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند نسبت به کربن مولکول CO2 چه تغييري کرده است؟

ج-در گياهان C4 ، اسيد چهار کربنی چگونه از یاخته هاي ميانبرگ به یاخته هاي غالف آوندي منتقل می شود؟

د-چرا در باکتري هاي گوگردي ارغوانی در نتيجه انجام فتوسنتز ،گاز اکسيژن توليد نمی شود ؟

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم تجربی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم تجربی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.14 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی