نمونه سوالات امتحانی ریاضی وآمار دوازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات ریاضی وآمار دوازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم انسانی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی ریاضی وآماردوازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی وآمار دوازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات ریاضی وآمار دوازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی وآمار دوازدهم انسانی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی وآمار دوازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-درستي یا نادرستي عبارات زیر را مشخص کنید

الف)دنباله حسابی 89,85,81,......,13 دارای بیست جمله است 

ب)p=7,3=35

 پ)درگام گرداوری وپاکسازی داده ها تمام داده های دورافتاده را حذف می کنیم 

پ)طبق عبارت مندرج درفایل دانلود را می توان به صورت ...نوشت 

ث)اگرتابع f مدل ریاضی دمای هوای خانه درهرلحظه ازشبانه روز باشد دامنه آن برابر  R است 

برای جاهای خالي عدد یا عبارت مناسب بنویسید.

الف) هر دنباله حسابي، یک تابع خطي است که ............ خط، همان اختلاف مشترک جمالت دنباله است.

ب) برای توصیف داده های کیفي، گزارش درصد، باید همیشه با گزارش .............. همراه باشد.

ت)ریشه ششم عدد 64 برابر ........... و .......... است

نمونه سوالات امتحانی ریاضی وآمار دوازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول)

3-با ارقام 1و2و4و5و6و9 وبدون تکرارارقام چند عدد 4رقمی بزرگتر از400می توان نوشت 

4-مي خواهیم از بین 4 دانش آموز پایه دوازدهم و 6 دانش آموز یازدهم، یک گروه دو نفره تشکیل دهیم. مطلوب است احتمال آنکه :

الف)دانش آموزان انتخابي هم پایه باشند.

مطالب مرتبط

ب) از هر پایه یک نفر انتخاب شود.

5-جدول زیر نشان دهنده بخشي از داده های گردآوری شده در یک پژوهش دانش آموزی قبل از برطرف کردن اشتباهات آن است.در این جدول جنسیت دختر 1و جنسیت پسر 2 ،میزان علاقه مندی به موسیقي 1 ،ورزش 2 ،کتاب خواندن 3 و مسافرت 4 است.چهار اشتباه این جدول را پیدا کنید و بنویسید.

6-هر کدام از توضیحات جدول سمت راست مربوط به کدام گام چرخه آمار در جدول سمت چپ مي باشد؟

7-ابتدا جمالت دوم تا چهارم رابطه های بازگشتي زیر را بنویسید جمله اول داده شده است. ، سپس مشخص کنید کدامیک از آنهایک دنباله حسابي و کدامیک دنباله هندسي را تشکیل مي دهد؟

8-در یک دنباله حسابي، جمله پنجم و نهم به ترتیب 4و16هستند جمله بیستم این دنباله را بدست اورید 

9-دردنباله حسابی ......13و8و3مجموع شانزده جمله اول را بدست آورید.

10-مقداراولیه یک داور 80 میلي گرم است. بعد از سه نیمه عمر، مقدار دارو در بدن چند میلي گرم مي شود؟

11-مجموع چند جمله اول دنباله هندسي ...20و10و5 برابر با 315 است ؟

12-بین دو عدد 5و405سه عدد چنان قراردهید تا باهم تشکیل یک دنباله هندسی افزایشی دهند 

13-عدد تواندار را به صورت رادیکالي و عبارت رادیکالي را به صورت تواندار بنویسید.

17-جمعیت یک شهر سيهزار نفر است. اگر رشد جمعیت به صورت نمایي و با ضریب ثابت چهار درصد در سال باشد، جمعیت این شهرپس از سه سال چند نفر خواهد شد؟

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم انسانی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم انسانی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.9 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی