نمونه سوالات امتحانی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم ( نمونه سوم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم  ( نمونه سوم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات گسسته دوازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی گسسته دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-ثابت کنید اگرa,b دوعدد حقیقی باشند ab=0 آن گاه a=0یاb=0 

2-اگرباقی مانده تقسیم a,b بر 39به ترتیب 17,23باشد باقی مانده تقسیم عدد 2a-3b بر39را بدست آورید 

3-ثابت کنید اگر alb وb مخالف 0آن گاه طبق عبارت مندرج درفایل دانلود 

نمونه سوالات امتحانی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم ( نمونه سوم)

4- معادله سیاله 3x+2y=7 را دمجموعه اعداد صحیح حل کنید 

5-جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید

1)1 )عدد 209 –به دسته ه نهشتی..................... به پیمانه 15 تعلق دارد

2)اگرa,bعضو باشد آن گاه a,b,a=.....

3)به گرافی که برای یال  های ان جهت تعیین شده باشد.....می گوییم 

4)درگرافG با مجموعه رئوس{a,b,c,d}= وی ومجموعه یال های E=la,b,c,dl  مجموعه همسایه ها های بازراس a برابر است با .........

6-درگراف 3- منتظم داریم :p=2q-8 

الف)مرتبه واندازه گراف را به دست آورید

ب) نموداری از گراف رس کنید

پ)مکمل گراف را رس کنید

7-با توجه به گراف روبرو، کدام گزاره درست و کدام گزاره نادرست است؟

الف) گراف G ناهمبند است

ب)در این گراف2=(G)&  است 

پ) دارای یک دور به طول 4 است  

ت)مجموعه {a,b,e} یک احاطه گرمینیمال است 

8-عدد احاطه گری گراف مقابل را به دست آورید و ادعای خود را ثابت کنید

9-الف)یک گراف 8 رأسی که y- مجموعه ان با اندازه یک باشد را رسم کنید 

ب) گرافی مثال بزنید که مجموعه احاطه گر min آن با احاطه گر مینیمال برابر نباشد

10-با حروف کلمه »دامداران«الف( چند جایگشت 8 حرفی )با معنی و بی معنی( می توان نوشتبب( چند جایگشت که حروف یکسان در کنار ه قرار نگیرند

11-تعداد جواب های صییحیح و نامنمی معادله طبق عبارت مندرج درفایل دانلود را پیدا کنید 

12-الف)با پر کردن جاهای خالی مربع لاتین بسازید

ب)یک مربع لاتین دیگر بسازید که با A متعامد باشد

13-چند عضو از مجموعه 

الف)نه بر 5 و نه بر 3 بخش پذیر هستند
ب) فقط بر 5 بخش پذیرند

14-از 400 دانش آموز یک مدرسه حداقل چند نمر در یک روز هفته متولد شده اند؟

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات گسسته نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

همبندی و ناهمبندی یک گراف: گراف  ً ناهمبند است زیرا مثلاG در شکل20 همبند و گراف H باشد، در غیر این صورت آن را ناهمبند می نامیم. به طور مثال گراف  هیچ مسیری وجود ندارد

فعالیت 

سه گراف دلخواه رسم کنید. 

1  مجموع درجات رئوس هر یک از 3 گرافی را که رسم کرده اید محاسبه کنید. 

2  تعداد یال های هر یک از 3 گراف را محاسبه نمایید. 

3  حدس می زنید چه رابطه ای بین تعداد یال ها و مجموع درجات رئوس یک گراف وجود دارد. 

4  پاسخ خود را با دوستانتان مطرح کرده و در این باره بحث کنید

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم ریاضی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.48 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0