نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم ( نمونه سوم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات دین وزندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایهدوازدهم که به دنبال امتحانات نوبت دوم(خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی نوبت دوم( نمونه سوم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم(خردادماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم(خرداد ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، درصورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند.

بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات دین و زندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم(خردادماه):

1-بخش ایات و روایات

الف-در حدیث (لاتفکروا فی ذات الله) چرا انسان از تفکر در چیستی خداوند منع شده است؟

ب-ایه شریفه« هل یستوی الذین یعلمون و  الذین لایعلمون»یه کدام معیار تمدن انسانی اشاره دارد؟

ج- با توجه به ایه « ادع الی سبیل ربک ...» دو مورد از روشهای تبلیغی خداوند به پیامبر(ص) را بنویسید

نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم ( نمونه سوم)

2-عبارت درست را از عبارت نادرست مشخص‌نمایید: (ص/غ)

1-اعتقاد به قضا و قدر مانع تحرک و عمل انسان است.(         )

2-در جوامع طاغوتی سخنی از  حاکمیّت خداوند و فرمان‌های او، کم‌تر مشاهده می‌شود. (         )

3-حُسن فاعلی به طور طبیعی حُسن فعلی را به دنبال می‌آورد. (         )

 4- قرآن‌کریم، غالباً عمل صالح را بعد از ایمان، معرفی نموده است. (         )

3-جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1-اوّلین ایاتی که بر پیامبر(ص) نازل شده درباره ی « ......................... » است.

2-حالت تدریجی در حرکت به سوی عذاب الهی را سنت « .................. » گویند

3-« .................. » دژی است که انسان را از شرک در «عقیده» و «عمل» حفظ می‌کند 

مطالب مرتبط

 4 -انسانِ « .................. » دارای شخصیّتی یگانه و یکپارچه در جهت عبودیّت و پرستش خدا است

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات دین وزندگی نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

ب) حوزۀ عدل و قسط  آثار مثبت جديد، توجه گسترده ای در ٔ پس از گذر از قرون وسطی و شکل گیری دوره

 ١ــ توجه به قانون: عکس العملی در برابر ً کشورهای اروپايی به حقوق، قانون، ساختار حکومت و دولت پديد آمد که عموما آثار اسلامی ٔ حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی بود. آگاهی به قانون و حقوق که ابتدا با ترجمه با ٔ اتفاق افتاد، فوايدی برای تمدن جديد داشت. مردم با حقوق خود در مقابل دولت ها و در رابطه يکديگر آشنا شدند و به تدوين قوانین حقوقی پرداختند و برای حفظ آنها سازمان هايی تأسیس کردند. حق کارگر، حق کودک، حق تعلیم و تربیت، حق داشتن شغل، حقوق متقابل زن و مرد و حق مردم در مقابل دولت به رسمیت شناخته شد.

2-حق تعیین سرنوشت و دخالت مردم در امور خود، گام ٢ــ مشارکت مردم در تشکیل حکومت: مثبت ديگری بود که در تمدن جديد برداشته شد و باعث شد برخی حکومت های استبدادی و موروثی حاکم بر کشورهای اروپايی از صحنه خارج شوند.

به منابع طبیعى آن کشورها و نیز روحیه استعمار (يعنى ٔ قدرتمندان غربى، کشورهاى ديگر را، به خصوص در آسیا و آفريقا هدف قرار دهند و به بهانه آباد کردن)، بسیارى از اين کشورها را تصرف کنند و ذخاير باارزش و گران قیمت آنها را، از آثار باستانى و کتاب هاى خطى گرفته تا جواهرات و منابع طبیعى و معدنى، به کشور خود ببرند و براى آن ملت ها فقر و نیازمندى را بر جا گذارند. آنها فرهنگ مستقل ملت ها را از بین بردند و حاکمان وابسته و مزدور خود را بر آنها مسلط ساختند و آن کشورها را به صورت بازارى جهت مصرف کالاى خود درآوردند

دوره زمین است. در ابتداى همین دوره میلیون ها آفريقايى ٔ سیاه ترين دوران هاى زندگى انسان روى کره از اين قاره ربوده شدند و به مالکیت اروپايیان و آمريکايى ها درآمدند و به عنوان برده در مزرعه ها،  تمدن جديد نشان داد که اگر حقوقی برای

کودکان و زنان و مردان قائل است، منظورش فقط مردان و زنان و کودکانی هستند که از نژاد آنان باشند وگرنه زنان و مردان و کودکان سیاه يا سرخ پوست برای آنان هیچ اهمیتی ندارد. با بیدارى ملت ها، مبارزه با استعمارگران نیز از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و نهضت های  1 ضداستعماری به تدريج سراسر آفريقا، آسیا و آمريکای لاتین را فرا گرفت. سرانجام دولت هاى غربى، از استعمار علنی کشورها دست برداشتند و حاکمان و نظامیان خود را  ديگری براى تسلط بر اين کشورها در پیش گرفتند که «استعمار نو» نام گرفت. ٔا شیوهّ خارج کردند. ام جديد، کشور استعمارگر با استفاده از قدرت نظامى، جاسوسى، تبلیغاتى و فرهنگى خود، ٔ در اين شیوه افراد وابسته به خود را در کشورها به قدرت مى رساند و به صورت هاى گوناگون از آنها حمايت مى کند. آن افراد وابسته نیز اهداف سیاسى و اقتصادى آن کشور را به اجرا درمى آوردند. اين نوع از استعمار هم اکنون در بسیارى از کشورها ادامه دارد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.55 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی