نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم ( نمونه اول)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات دین وزندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم تجربیمتوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی دین وزندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم ( نمونه اول ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات دین وزندگی دوازدهم تجربی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی دوازدهم تجربی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات دین وزندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

به سوالات در خصوص آیات و احادیث پاسخ دهید

1-درآیه شریفه یساله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان .....دوپیام عمده را بنویسید 

...............................................................................

الف)

2- با توجه به آیه شریفهءجعل ومنِ آیاته اَ لقَ لَکم من انفسکم اَزواجاً لتسکنوا الیها وبینکم موده رحمه

کدامیک از معیارهاي تمدن اسلامی مد نظر اشت ؟

3 - مقصود امیر مؤمنان علاز حدیث ذیل چیست؟

التوبه تطهرُ القلوب و تغسلُ الذنوب  توبه دل ها را پاك می کندوگناهان را می شوید 

نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم  به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول)

ب-جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید

4 -هر موجودي در حد خودش ...................................خداوند و نشانگر حکمت و قدرت و سایرصفات الهی است.

5-انسان بایدد تلاش کند آنچه را که از توحیددر ...................خود پذیرفته است یک اعتقاد قلبی و درونی تبدیل کند

6-زندگی دینی تنها شیوه ي- ................................... است که پیش روي هر انسان خردمند وعاقبت اندیش قرار دارد

7-در توبه همیشه باز است اما................ توبه همواره میسر نیست

جملات صحیح را از غلط ( ص/غ )تفکیک نمایید

8 -جمله لااله الاالله یک شعار نبوده بلکه التزام به آن فقط در زندگی فرد تازه مسلمان دررابطه با خداوند تغییر ایجاد خواهد کرد.

9-از دیدگاه انسان موحد هر حادثه اي در عالم هستی بی حکمت نیست مگر اینکه حکمتش را نداند.

10-نیاز هاي جدید بشر توسط فقها و مجتهدین از احکام اسلامی استخراج می گردد

11-.رسول خدا در کنار دعوت به توحید، افق نگاه انسان ها را از محدوده دنیا فراتر برد

ارتباط جملات زیر را کشف نموده متصل کنید

12 - پذیرش آثار و عواقب عمل                         الف -انقلاب علیه خود

13-آزمون انسان با هرامر خیر و شر                   ب-رستگاري دنیوي و نیکبختی اخروي انسان

مطالب مرتبط

14- ایستادگی در برابر موانع درونی و بیرونی         ج)سنت ابتلاءشاهد و استدلالی بر اختیار

 15-آغاز آن با توبه از گناهان و سپس تداوم          د-آن با پاك ماندن جان و دل انسان ه- ستزک

گزینه مناسب را انتخاب کنید

16-با توجه به معارف دینی، عامل پیش رفتن آدمی در مسیر کمال تا جایی که جز خدا

عظمت آن را نمی داند، و بستر بهره مندي از آن در کدام گزینه آمده است؟

الف-اختیار و اراده – درك صحیح نظام حاکم بر جهان خلقت 

ب- هدایت الهی – درك صحیح نظام حاکم بر جهان خلقت

ج- هدایت الهی- سامان بخشی به نظم موجود در اجزاي هستید-

د-  اختیار و اراده سامان بخشی به نظم موجود در اجزاي هستی

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات دین  وزندگی نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

در درس قبل گزارش کوتاهی از تمدن اسلامی داده شد و با مراجعه به معیارهايی که از قرآن و سیره آموخته بوديم، به ارزيابی اين تمدن و کشف دلايل پیشرفت و سپس افول آن پرداختیم. در اين درس، بر تمدن جديد مروری می کنیم تا اين تمدن را با معیارهای الهی ارزيابی کنیم. با  زندگی در آن را بهتر ٔ اين ارزيابی می توانیم به نقاط قوت و ضعف اين تمدن بیشتر پی ببريم و نحوه شناسايی کنیم و مسئولیت خود را در مواجهه با آن بدانیم.

اروپا تاکنون شاهد سه تمد ل قبل از میلاد حضرت مسیح ، در قرن های ششم تا چهارم قبل از میلاد، در يونان ّتمدن او باستان شکل گرفت و در روم باستان ادامه يافت. تمدن دوم، در قرن چهارم میلادی با گسترش مسیحیت در اروپا و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم آغاز شد و تا قرن های پانزدهم و شانزدهم ادامه يافت. تمدن سوم با افول قدرت کلیسا در همین قرن ها شروع شد و همچنان ادامه دارد. تمامی جوامع جهان امروز را تحت تأثیر خود قرار داده است و آثار آن در عرصه های ً تمدن جديد که تقريبا مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… به خوبی نمايان است، مانند هر تمدن ديگری، دارای نقاط قوت و ضعف است. آشنا شدن با اين نقاط قوت و ضعف از دو جهت برای ما مطلوب است: اول آنکه ما مسلمانان مانند ساير ملت ها، با اين تمدن ارتباط مستقیم داريم، بنابراين، هم تحت تأثیر آن قرار می گیريم و هم می توانیم بر آن اثر بگذاريم؛ هر قدر آگاهی و هوشیاری ما بیشتر باشد، قدرت تأثیرگذاری ما بیشتر خواهد بود.

دوم آنکه بررسی ضعف ها و قوت های اين تمدن در عرصه های مختلف، اين کمک را به ما می کند که در راستای احیای تمدن اسلامی، از نقاط قوت اين تمدن بهره مند شويم و با عبرت گرفتن از ضعف ها و آسیب های آن، بتوانیم برنامه ريزی درست و کم اشتباهی را برای سامان دهی تمدن اسلامی و رسیدن به الگوی زندگی مبتنی بر تعالیم دين داشته باشیم. در ابتدا برای آشنايی هرچه بیشتر با اين تمدن لازم است تا با برخی علل و ريشه های شکل گیری آن آشنا شويم.

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم تجربی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم تجربی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.64 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی