نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی( نمونه چهارم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات دین وزندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایهدوازدهم که به دنبال امتحانات نوبت دوم(خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی نوبت دوم( نمونه چهارم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم(خردادماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم(خرداد ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، درصورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند.

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات دین و زندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم(خردادماه):

1-آیه شریفه: (قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغی رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْء ) : اشاره به كدام بعد توحيد دارد؟

2-در كلام امام صادق ع: كسانی كه به سبب نيكوكاري زندگی دراز دارند از كسانی كه به عمر اصلی زندگی می كنند بيشترند،اشاره به كدام یك از سنت هاي الهی دارد؟

3-آیه شریفه: (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُم . ) را ترجمه كنيد و بنویسيد به كدام معيار تمدن اسلامی اشاره دارد.

نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی( نمونه چهارم)

4-جملات درست و نادرست را مشخص كنيد.

1-هرچيزي كه وجودش از خودش نباشد، براي موجود بودن نيازمند به دیگري نيست.

2 -اعتقاد به قضا وقدر مانع تحرک وعمل انسان است.

3-اسلام، تنها ورزشی را كه همراه قمار باشد بد می شمارد ومنع می كند.

4-یكی از ویژگی هاي فرهنگ علمی دوره اسلامی، منحصر نبودن تحصيل علم به طبقه یا قشري خاص بود.

5-جاي خالی را با كلمه ي مناسب پر كنيد.

1-درک بيشتر فقر ونيازمندي باعث افزایش ................است.

2-در ميان اعمال واجب،................تاثير خاصی در تقویت اخالص دارد.

3 -در فرهنگ قرآن كریم ،توفيق به معناي .......................................است.

4-اگر بدنبال توبه ، ایمان وعمل صالح بياید، گناهان را تبدیل به .................می كند.

5-قران كریم رمز سعادت و رستگاري ما را..................................می خواند.

6-حالت تدریجی در حركت بسوي عذاب الهی را سنت....................می خوانند

مطالب مرتبط

6-پاسخ كوتاه بدهيد: 

1 -ریشه ي بت پرستی و شرک جدید چيست؟ 

2 -حسن فعلی را تعریف كنيد.

3 -در بحث اختيار ، اعتقاد به خداي حكيم چه اطمينانی به انسان می بخشد؟

 4 - مراحل تكميلی توبه را فقط نام ببرید. 

5 -چرا به توبه ، " پيرایش یا تخليه" گفته می شود؟

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات دین وزندگی نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

در غرب قديم، مانند همه سرزمین های ديگر، علاوه بر خانواده

 ١ــ فروپاشی نهاد خانواده: گسترده هم، که شامل اقوام و خويشان ٔ هسته ای که مرکب از پدر، مادر و فرزندان است، خانواده ٔ گسترده متلاشی شد، خانوادهٔ می شد، نمود فراوان داشت. اما در خلال دو نسل گذشته نه تنها خانواده ازدواج هايی که در مراکز ٔ هسته ای نیز، به تدريج از هم گسیخته گرديد. امروزه بیش از 50 درصد همه شهری بزرگ آمريکا و بخش اعظم اروپا صورت می گیرد به طلاق می انجامد. بر اين پديده ها بايد اين واقعیت را نیز افزود که امروزه شمار فزاينده ای از کودکان در غرب، در خانواده ها يا خانه هايی بزرگ  ٔ می شوند که پدر يا مادر در آن حاضر نیست و آن يکی هم که حاضر است چون نمی تواند يک تنه وظیفه از زير بار مسئولیتی که پدرها و مادرها در خانواده های اصیل برای ً پدر و مادر را توأمان ايفا کند غالبا انتقال دادن ارزش های اخلاقی به جوانان برعهده داشته اند شانه خالی می کند و لذا بسیاری از جوانان ناچارند به تدريج خودشان زندگی شان را شکل دهند. همین امر باعث شده است که فقط در کشور انگلیس ٩ میلیون نفر تنها زندگی کنند، به گونه ای که دولت اين کشور ناچار شده وزارت خانه ای به نام 1 وزارت تنهايی ايجاد کن

٢ــ بی بند و باری جنسی: از اين رو، به ناچار در پی آن  از مردم به اين نتیجه رسیده اند که توان اصلاح و مبارزه با آن را ندارند. برآمده اند که ضوابط و معیارهای اخلاقی را تغییر دهند. به عنوان مثال، در میان غربیان جديد، ديگر هیچ گونه ضابطه و معیار مذهبی يا اخلاقی که منشأ الهی داشته باشد، معنا ندارد. تصويب قوانین حمايت از خانواده های تک سرپرست (که بیشتر شامل خانواده ای می شود که زن در روابط نامشروع صاحب فرزند شده) در سال 0691در آمريکا، موجب شد که آمار فرزندان بدون پدر در خانواده های تک سرپرست  از چهار درصد در اين سال به 02 درصد در سال 0991 و به حدود 05 درصد درسال 2005برسد. 

 ٣ــ استفاده ابزاری از زنان: آنان به پوشیدن لباس های نامناسب و تحريک کننده، عادی شدن روابط نامشروع میان زنان و مردان در  ٔ زنان به عنوان کالای جنسی روی ديگر تمدن جديد است. اگر لايه ٔبرخی کشورها، و تجارت گسترده ظاهری و سطحی موقعیت زن در دنیای امروز، که بسیار زيبا و خوش منظر آراسته شده، کنار رود و باطن آن آشکار گردد، خواهیم ديد که سود آوری تجارت فحشا در حال ربودن گوی سبقت از تجارت

مواد مخدر و اسلحه است. سود این تجارت، سالانه 25 میلیارد دلار است. عد معنوی و الهی انسان دارای اهمیت و جایگاهی در تمدن جدید بود، و اگر به زنان آن گونه ُاگر ب وضع دیگری در تولید فیلم ها، رمان ها، ً که دین اسلام بها می دهد، بها و شخصیت داده می شد، حتما و تصاویر تبلیغاتی حاکم می شد. در هیچ دوره ای غفلت از خداوند و نیز غفلت از نیازهای معنوی و متعالی انسان به شدت امروز مشاهده نشده و توجه به نیازها و خواسته های مادی نیز به گستردگی امروز  این غفلت بزرگ آسیب ها و بیماری های خطرناکی است که امروزه بسیار عادی ٔنبوده است. نتیجه جلوه می کند

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.78 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی